перейти на сайт>>

Необоротні активи як об’єкт фінансового обліку

ID роботи: 8937
Тип роботи:
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку необоротних активів

1.1 Економічна характеристика необоротних активів та їх класифікація

1.2 Методи оцінки необоротних активів

1.3  Нормативно законодавче забезпечення обліку  необоротних активів: діюча база та ретроспективний аналіз змін

Розділ 2. Порядок бухгалтерського обліку необоротних активів

2.1 Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

2.2 Облік нематеріальних активів

2.3 Облік довгострокових фінансових інвестицій

2.4 Облік довгострокової дебіторської заборгованості

2.5. Облік інших необоротних активів

Розділ 3. Вдосконалення обліку необоротних активів

Висновки

Перелік посиланьВисновок:

Підводячи підсумок, варто зазначити:

Необоротні активи є менш ліквідним майном підприємства, ніж обо­ротні кошти. Під час проведення фінансового аналізу потрібно особливу увагу приділяти тому, наскільки ефективно і рентабельно підприємство використовує свої необоротні активи.

Під час оцінювання основних засобів потрібно орієнтуватися на по­точну (фактичну) ринкову вартість такого майна. За неможливості оцінки того чи іншого майна необхідно або застосовувати метод консервативної оцінки, або відображати інформацію про таке майно поза балансом у вигляді коментарів.

Визначення сутності необоротних активів є досить важливим завданням економіч­ної теорії та бухгалтерського обліку. Тлумачення цієї категорії постійно змінюється протягом істо­ричного розвитку економічної науки.

Облік необоротних активів – це про­цес виявлення, вимірювання, реєстрації, оброб­ки й зберігання фактів господарської діяльності, пов’язаних із наявністю й рухом довгострокових активів судноремонтних підприємств у фінансо­вому, управлінському, податковому і стратегіч­ному секторах обліку для передачі користувачам інформації з метою контролю, аналізу та при­йняття управлінських рішень.

Ведення бухгалтерського обліку необоротних активів та складання фінансової звітності щодо таких об’єктів в Україні здійснюють за принципа­ми, які законодавчо закріплені у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІУ від 16 липня 1999 року [3, ст. 4] та П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [4, ст. 18].

Бухгалтерський облік повинен забезпечити кон­троль за збереженням ос­новних засобів та немате­ріальних активів, їх над­ходженням, вибуттям, ре­монтом, нарахуванням зносу, а також давати ін­формацію, необхідну для економічної оцінки ефек­тивності використання конкретних об’єктів основ­них засобів та нематеріаль­них активів.

Раціональна органі­зація бухгалтерського обліку сприяє: формуванню повної і достовірної інформації про господарські процеси і результати діяльності підприємства, забезпеченню контролю за наявністю, рухом і раціональним використанням необоротних активів відповідно до затверджених норм, нормативів і кошторисів, своєчасному попередженню негативних явищ фінансово-господарської діяльності, виявленню всередині виробничих резервів, їх мобілізації і ефективному використанню з метою отримання прибутку, оцінці фактичного використання виявлених резервів.

Аналіз організації обліку необоротних активів у зарубіжних країнах та порівняння з українським досвідом, показує очевидність необхідності внесення змін до Національних стандартів обліку необоротних активів для відповідності Міжнародним стандартам. В умовах глобалізації підприємницької діяльності та розвитку інформаційних технологій основним завданням українських підприємств є повна автоматизація облікового процесу, зокрема, і обліку необоротних активів, адже, діяльність будь-якого суб’єкта господарювання починається з придбання необоротних активів і не може тривати без їх використання, вони є своєрідним фундаментом кожного господарюючого суб’єкта.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: