перейти на сайт>>

Облік, аналіз та аудит прибутку підприємства

ID роботи: 2921
Тип роботи:
Об'єм: 133 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні основи організації обліку і аудиту прибутку
1.1. Теоретичні основи організації бухгалтерського та управлінського обліку прибутку
1.2. Законодавчі основи ведення податкового обліку прибутку
1.3. Нормативні основи аудиту прибутку
Висновки к розділу
2. Комплексне дослідження об’єкта та предмету дослідження
2.1. Характеристика підприємства
2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності
2.3. Аналіз прибутку
Висновки к розділу
3. Розробка пропозицій та рекомендацій з подальшого розвитку та удосконалення прибутку
3.1. Заходи з вирішення проблеми фінансових результатів
3.2. Удосконалення обліку прибутку
3.3. Розробка контролю запропонованих заходів
4. Заходи з цивільної оборони
Висновки
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

В даній дипломній роботі було розглянено облік та аналіз доходів підприємства, які проведено на основі даних ТОВ „Лутугинський завод будівельних матеріалів”.
ТОВ „Лутугинський завод будівельних матеріалів” – одне з значних в нашій країні спеціалізованих підприємств з виробництва керамічних плиток. Для ведення бухгалтерського обліку на ТОВ „Лутугинський завод будівельних матеріалів” застосовується журнально-ордерна система.
Методичні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття в фінансовій звітності визначає П(С)БО 15 «Дохід».
Дохід признається під час збільшення активу чи зменшення зобов’язань, що зумовлює збільшення власного капіталу (крім взносу учасників) за умовою, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.
Непризнаються доходами, що надійшли в касу чи на рахунок підприємства у банку від інших осіб:
– сума ПДВ, акцизів, інших податків та обов’язкових платежів, що підлягають перерахунку в бюджет та внебюджетні фонди;
– сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
– надходження, що належать іншим особам;
– надходження від первісног розміщення цінних паперів.
Доходи класифікуються в залежності від виду господарської діяльності підприємства. Діяльність підприємства поділяється на звичайну та надзвичайну.
Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку основну діяльність підприємства, а також операції, які її забезпечують чи які з’являються внаслідок здійснення такої діяльності.
Надзвичайною діяльністю вважають такі операції чи подіїї, які відрізняються від звичайної діяльності і при яких не припускається, що вони будуть повторюватися періодично чи в кожному наступному звітному періоді.
Звичайна діяльність підприємства має розподіл на операційну, фінансову та інвестиційну.
Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною та фінансовою діяльністю.
Під фінансовою діяльністю розуміють діяльність, яка призводить до змін розміру та складу власного та позичкового капіталу підприємства. Інвестиційною діяльністю вважають придбання та реалізацію тих необігових активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.
Признані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за наступними групами:
– дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
– інші операційні доходи;
– фінансові доходи;
– інші доходи;
– надзвичайні доходи.
Дохід відображається в бухгалтерському обліку по сумі справедливої вартості активів, які отримані чи підлягають отриманню.
Для обліку на підприємствах усіх видів доходу застосовуються рахунки класу 7.
Для обліку фінансових результатів підприємства використовується рахунок 79 “Фінансові результати”.
Для відображення виручки від реалізації, нарахованої чи отриманої підприємством в звітному періоді, використовується рахунок 70 “Доходи від реалізації”. Синтетичний та аналітичний облік доходів від реалізації відображається в Журналі 7.
Для обліку інших доходів операційної діяльності передбачне синтетичний рахунок 71 “Інший операційний дохід”. Синтетичний та аналітичний облік інших доходів оперційної діяльності ведеться а Журналі 5.
Для обліку доходів фінансової діяльності передбачені такі рахунки, як 72 “Дохід від участі в капіталі” та 73 “Інші фінансові доходи”.
Рахунок 72 “Дохід від участі в капіталі” використовується для відображення прибутку, отриманого від інвестицій в асоцюйовані та сумісні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі.
Рахунок 73 “Інші фінансові доходи” використовується для відображенні дивідендів, відсотків та інших доходів, отриманих від фінансових інвестицій (крім доходів, що враховуються за методом участі в капіталі).
Синтетичний та аналітичний облік облік доходів від фінансової діяльності ведеться в Журналі 6.
Для обліку доходів від інвестиційної діяльності передбачено часовий рахунок 74 “Інші доходи”. Синтетичний та аналітичний облік доходів інвестиційної діяльності ведеться в Журналі 6.
Для обліку доходів в результаті надзвичайних подій чи операцій застосовується часовий рахунок 75 “Надзвичайні доходи”. Синтетичний та аналітичний облік надзвичайних подій ведеться в Журналі 6.
При проведенні аналізу ефективності діяльності підприємства було проведено факторний аналіз прибутку, аналіз валового прибутку, було розглянено види рентабельності та зроблена їх оцінка та було проведено факторний аналіз рентабельності.
Джерелом інформації для проведення аналізу доходів є форма № 1 “Баланс”, форма № 2 “Звіт про фінансові результати” та Примітки до річної фінансової звітності.
У дипломній роботі був розроблений проект щодо збільшення прибутку ТОВ „Лутугинський завод будівельних матеріалів”. Виходячи з представлених даних, можна зробити наступні висновки:
 у планованому періоді ( 2007 – 2009 рр.) має місце зростання об'ємів виробництва на 5 і 10 % відповідно;
 для успішної роботи ТОВ „Лутугинський завод будівельних матеріалів” необхідні основні виробничі фонди на суму 243 926 грн., для організації процесу виробництва в 2008 г буде потрібно додаткові витрати на покупку устаткування у розмірі 11 730 грн.;
 норматив оборотних коштів, в динаміці, збільшується, що пояснюється зростанням об'ємів випуску продукції в 2008 і 2009 рр. і зростанням індексу цін;
 собівартість випуску також збільшується, хоча собівартість одиниці продукції має тенденцію до зниження, що пояснюється зниженням частки умовно-постійних витрат.
В цілому реалізація проекту по виробництву керамічної плитки економічно доцільна. ТОВ „Лутугинський завод будівельних матеріалів” в майбутньому здатне своєчасно погашати свої зобов'язання перед кредиторами за рахунок засобів, що знаходяться на розрахунковому рахунку, оскільки підприємство планує одержувати стійкий прибуток.
Було розглянено усі основні питання про охорону праці та було зроблено розрахунок шляхів та часу евакуації людей з відділу бухгалтерії ТОВ „Лутугинський завод будівельних матеріалів”.
У роботі були використані розробки вітчизняних та іноземних авторів, також в роботі були використані дані ТОВ „Лутугинський завод будівельних матеріалів”.
Пропозиції та рекомендації, розраховані в даній дипломній роботі, можуть бути використані на ТОВ „Лутугинський завод будівельних матеріалів”.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: