перейти на сайт>>

ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА

ID роботи: 5276
Тип роботи:
Об'єм: 125 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методичні основи обліку, аналізу та аудиту виробничих запасів

1.1. Економічна сутність виробничих запасів та нормативно-правова база регулювання їх обліку, аналізу та аудиту

1.2. Аналіз літературних джерел щодо методичних аспектів організації обліку, аналізу та аудиту виробничих запасів

1.3. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ПНВП «Спецпромавтоматика»

Розділ 2. облік виробничих запасів ПНВП «Спецпромавтоматика»

2.1. Організація системи обліку виробничих запасів

2.2.  Аналітичний та синтетичний облік виробничих запасів на ПНВП «Спецпромавтоматика»

2.3. Порядок проведення інвентаризації запасів ПНВП «Спецпромавтоматика»

2.4.  Напрямки вдосконалення ведення обліку виробничих запасів на підприємстві

Розділ 3. Аналіз виробничих запасів ПНВП «Спецпромавтоматика»

3.1.  Теоретичні аспекти аналізу виробничих запасів

3.2. Аналіз забезпеченості виробничими запасами підприємства  ПНВП «Спецпромавтоматика»

3.3. Шляхи підвищення ефективності використання виробничих запасів

Розділ 4. Організація та методика аудиту виробничих запасів на ПНВП «Спецпромавтоматика»

4.1. Організація проведення  аудиту запасів

4.2. Методика проведення аудиту запасів на ПНВП «Спецпромавтоматика»

4.3. Удосконалення методики аудиту запасів

Висновки

Список використаної літератури

ДодаткиВисновок:

Таким чином, питання, пов'язані зі станом матеріально-виробничих запасів займають  особливе місце в системі бухгалтерського обліку підприємства. Точність показників обсягу, стану і руху матеріально-виробничих запасів, а певною мірою і точність їх якісної характеристики багато в чому залежить від того, наскільки правильно і достовірно проведена їхня оцінка. Удосконалення цивільного законодавства дозволило комерційним організаціям використовувати різні форми договірних відносин, а також розрахунків, виражених в іноземній валюті або умовних грошових одиницях.

Ринкові відносини обумовлюють об'єктивну необхідність підвищення ролі бухгалтерського обліку в управлінні підприємством. Для прийняття оперативних і тактичних рішень по управлінню підприємством в умовах постійно мінливої ​​ринкової кон'юнктури і конкуренції товаровиробників необхідна своєчасна достовірна й аналітична інформація.

У першому розділі розглядалась економічна сутність запасів як об’єкту обліку, аналізу та аудиту. Вивчено оцінку виробничих запасів для цілей обліку та здійснено огляд нормативно-правової бази з обліку виробничих запасів. Вивчено  організацію синтетичного і аналітичного обліку виробничих запасів, дано характеристику первинних документів їх обліку та руху на підприємстві

Звернено увагу на облік надходжень та вибуття запасів на виробництво та особливості обліку результатів інвентаризації виробничих запасів базового підприємства.

Вивчено організацію обліку виробничих запасів в умовах використання інформаційних технологій на базовому підприємстві, з’ясовано її переваги і недоліки. На їх основі надано пропозиції підприємству щодо вдосконалення організації обліку виробничих запасів.

У другому розділі розглянуті процедури та методи аудиту використання виробничих запасів.

Було вивчено методичні аспекти проведення аудиту виробничих запасів, для чого:

- було визначено мету, завдання та джерела інформації для проведення аудиту;

- було досліджено методику проведення аудиту виробничих запасів.

При проведенні аудиту  виробничих запасів встановлена відсутність суттєвих порушень в обліку виробничих запасів.

У третьому розділі визначено завдання та інформаційне забезпечення аналізу виробничих запасів та аналізу ефективного їх використання на підприємстві.

Було  проведено аналіз забезпеченості підприємства виробничими запасами в ході якого було встановлено, що:

- розрахункова потреба у виробничих запасах  в цілому в 2010 році була завищена на 184,00 тис.грн.;

- виконання програми матеріально-технічного забезпечення покращилась порівняно з 2009 роком і складає 100,7%;

- оцінюючи виконання плану матеріально-технічного забезпечення було виявлено, що постачання відбувалось не ритмічно, оскільки коефіцієнт ритмічності 0,91 (менше 1).

Проведено аналіз ефективності використання виробничих запасів, зокрема проведено аналіз матеріаломісткості та визначено вплив факторів на основі методу ланцюгових підстановок в ході якого встановлено:

1. Найбільший вплив на зміну матеріаломісткості на 0,105, спричинила зміна структури продукції;

2. Зміна матеріальних витрат на окремі вироби, що зменшила матеріаломісткість на 0,226;

3. Збільшення цін на виробничі запаси збільшила матеріаломісткість на 0,223 тобто на 23 гривні;

4. Збільшення відпускних цін на продукцію знизила матеріаломісткість на 0,072 тобто на 72 гривні.

Проведено аналіз рівня ефективності використання запасів, з чого встановлено, що в 2010 році були здійснені перевитрати запасів, а в 2011 році була їх економія.

В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні пропозиції щодо покращення облікового процесу на базовому підприємстві:

Необхідно покращити графік документообігу з метою вчасного надходження первинних документів до бухгалтерії та складання звітності.

Планово-економічному відділу необхідно оцінити обґрунтованість потреб у запасах, зокрема запасів, які мають велику питому вагу у собівартості продукції. Перегляд норм і встановлення змін дасть можливість підприємству підвищити ефективність виробництва.

Враховуючи те, що постачання запасів відбувалась неритмічно і могло призводити до простоїв виробництва, необхідно відділу матеріально-технічного постачання по основних видах запасів визначити оптимальний розмір партії та кількість поставок в рік. Визначення оптимального розміру поставок мінімізує витрати на зберігання та придбання запасів, а також дозволяє уникати простоїв у виробництві.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: