перейти на сайт>>

Облік витрат з податку на прибуток та відстрочених податків

ID роботи: 7283
Тип роботи:
Об'єм: 29 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку податку на прибуток та відстрочених податків

1.1. Прибуток комерційного підприємства як об’єкт оподаткування

1.2. Інформаційна база формування фінансових результатів  та податку на прибуток  у бухгалтерському та податковому  обліку

Розділ 2. Особливості обліку витрат з податку на прибуток та відстрочених податкових платежів на ТОВ «ДСК»

2.1. Механізм визначення податку на прибуток на ТОВ «ДСК»

2.2. Організація обліку витрат з податку на прибуток та відстрочених податків на ТОВ «ДСК»

Розділ 3. Удосконалення обліку витрат з податку на прибуток та відстрочених податків

Висновок

ЛітератураВисновок:

Із прийняттям Податкового Кодексу методологічними засадами податкового законодавства стають принципи бухгалтерського обліку. Зокрема порядок визначення об’єкту оподаткування ґрунтується на принципах нарахування та відповідності доходів і витрат, відповідно до якого для визначення фінансового результату звітного періоду необхідним є порівняння доходів звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів.

У Податковому кодексі враховано більшість пропозицій учених щодо наближення бухгалтерського обліку та податкових розрахунків: відмінено поняття “валовий дохід” та “валові витрати”, відмінено правило першої події, групи основних фондів визначаються відповідно до класифікації основних засобів у бухгалтерському обліку тощо.

Наявність  податкових різниць не дає можливості об’єктивно оцінити стан активів та зобов’язань підприємства на певну дату, оскільки за своєю суттю відстрочені податкові активи є дебіторською заборгованістю держави перед підприємством, бо нараховуються при перевищенні суми податку на прибуток, розрахованої за правилами податкових розрахунків над сумою, розрахованою в бухгалтерському обліку, але ж ніякого відшкодування насправді з державного бюджету не відбувається. Аналогічно завищують заборгованість підприємства перед державним бюджетом відстрочені податкові зобов’язання, які виникають при перевищенні суми податку на прибуток, розрахованого в бухгалтерському обліку над сумою, розрахованою за податковим законодавством. Дану проблему можна вирішити також шляхом розробки єдиної методики визначення фінансового результату та відображення в обліку податку на прибуток.

Податок на прибуток має стимулювати розвиток усього прогресивного та ефективного, регулювати супе­речності, що виникають у процесі реалізації стратегії роз­витку підприємств і держави. Для усу­нення економічно необґрунтованих розбіжностей між податковим та бухгалтерським обліком і поліпшення сис­теми контролювання фінансових результатів у податко­вих розрахунках результат діяльності підприємства по­винен визначатися показником його бухгалтерського прибутку, величина якого формується за єдиним принци­пом здійснення господарських операцій для всіх господа­рюючих систем. Податкове законодавство має бути відкориговане таким чином, щоб визначення об’єктів оподаткування автоматично витікало із даних бухгалтер­ського обліку.

Очевидно, що для забезпечення  високої результативності прийнятих змін у рамках Податкового   кодексу України необхідно створити більш чітку методологічну    базу введення в дію податку на прибуток задля його успішної апробації і, як результат, підвищення рівня соціально-економічного розвитку України та її окремих складових.

Запропонована  трансформація методики податкового обліку витрат може стати одним з перших кроків до оздоровлення національної системи бухгалтерського обліку через втілення в життя принципу превалювання сутності над формою в його істинному значенні. В подальшому ж необхідно буде здійснити тестування кожного П(С)БО на відповідність його норм реаліям сучасної постіндустріальної економіки, аби принципи достовірності, правдивості, повного висвітлення та релевантності не були просто голослівними словами, як це часто було до цього.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: