перейти на сайт>>

Облік витрат і калькуляція собівартості продукції тваринництва

ID роботи: 856
Тип роботи:
Об'єм: 42 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

Вступ
1. Виробничо-фінансова характеристика господарства та організація облікової роботи
2. Облік витрат і калькуляція собівартості продукції основного стада великої рогатої худоби
2.1. Об’єкти обліку витрат у тваринництві
2.2. Синтетичний і аналітичний облік затрат і виходу продукції основного стада великої рогатої худоби
2.3. Калькуляція собівартості продукції основного молочного стада великої рогатої худоби
2.4. Коригування планово собівартості до рівня фактичної собівартості
Висновки та пропозиції
Список літератури
ДодаткиВисновок:

Відповідно до теми, у курсовій роботі було розглянуто особливості організації обліку витрат у тваринництві, вивчений склад витрат, детально проаналізовані статті витрат.

В умовах жорсткої конкурентної боротьби, яка є однією з найбільш характерних ознак ринкової економіки, досягнення підприємством очікуваних результатів своєї господарської діяльності можливо лише на основі ефективного управління.

Поява фермерських господарств як окремої організаційно-правової форми господарювання на селі із збереженням специфіки аграрної галузі, особливостей організації виробництва та його обсягів обумовлюють необхідність прийняття максимально спрощеного варіанта організації обліку, який би охоплював усі сторони господарської діяльності та забезпечував одержання інформації, необхідної для управління і контролю.

Собівартість одного кормо-дня розраховується діленням всієї суми витрат на утримання основного стада корів на кількість кормо-днів.

Собівартість однієї голови приплоду розраховується за вартістю 60 кормо днів утримання корови.

Для визначення собівартості одного центнера молока необхідно загальну суму витрат на утримання корів (без вартості приплоду та побічної продукції) розподілити на кількість центнерів одержаного молока.

Процесс обліку витрат тваринництва було розглянуто на базі СВК ім. Фрунзе, яке розташовано у с. Веселе Станично-Луганського району Луганської області.

Облік витрат у сільськогосподарському виробництві має забезпечувати оперативне, достовірне й повне надходження інформації щодо кількості та вартості одержаної продукції (виконаних робіт і наданих послуг), трудових, матеріальних і грошових витрат на виробництво продукції за підприємством загалом та за окремими його структурними підрозділами (бригадами, цехами, фермами тощо).

Облік витрат і виходу продукції тваринництва слід вести на рахунку 23 "Виробництво" субрахунка другого порядку 232 "Тваринництво", на дебеті якого відображують витрати, а на кредиті - вихід продукції за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу.

За дебетом рахунка 23 відображають прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також виробничі накладні витрати (загальновиробничі витрати) та втрати від браку продукції (робіт, послуг), за кредитом — суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції, виконаних робіт та послуг.

Аналітичний облік на рахунку 23 здійснюють за встановленими об’єктами обліку витрат, зокрема видами виробництв, за статтями витрат і видами або групами продукції, що виробляється. На великих виробництвах аналітичний облік витрат можуть здійснювати за підрозділами підприємства й центрами витрат і відповідальності.

На кожному аналітичному рахунку облік витрат ведуть за такими статтями: витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; засоби захисту тварин; корми; роботи та послуги; витрати на утримання основних засобів (амортизація, паливо, будівельні матеріали тощо) та інші.

Для обліку витрат у тваринництві можна використовувати Книги обліку витрат, правильність ведення обліку в яких перевіряють за допомогою оборотної відомості.

Можна визначити певні напрями вдосконалення обліку витрат і виходу продукціїв тваринництві, зокрема: внесення змін у його методологію, які б відповідали міжнародним стандартам, вдосконалення форм бухгалтерського обліку, що застосовується в тваринництві, впровадження в процесі обробки облікової інформації комп'ютерних технологій.

Важливою передумовою вдосконалення системи управління виробничими витратами є механізація облікового процесу, створення автоматизованих робочих місць (головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, матеріали, каса, основні засоби, продукція, заробітна плата) об'єднаних в єдину мережу підприємства. Серед комплексів АРМБ сільськогосподарського підприємства тваринництво як галузь виділяється своєю специфічністю і самим обліком.

Автоматизація обліку витрат у тваринництві запроваджується повільно, в неповній мірі використовуються можливості його розширення, насамперед, недостачу коштів на придбання комп'ютерної техніки.

Роботу на АРМБ рекомендовано здійснювати безпосередньо обліковцем СВК ім.. Фрунзе або бухгалтером на ПЕОМ в діалоговому режимі „бухгалтер – комп'ютер” за пунктами трирівневого меню за схемою “дерево”: перший рівень меню (введення нормативно-довідкових баз даних (БД); введення і розрахунки даних про рух тварин; складання і друк вихідних регістрів; вихід з системи); другий рівень меню (підготовка БД до роботи; коригування сальдових баз даних (СБД); коригування робочих баз даних (РБД)); третій рівень меню (перепис в СБД; очищення і підготовка робочої БД; вихід).

Кожний напрям зниження витрат виробництва передбачає ряд заходів, які в сукупності складають конкретні плани.

В СВК ім. Фрунзе є резерви для збільшення виходу продукції тваринництва, це підвищення продуктивності основного стада ВРХ.

Стратегічний напрям розвитку вітчизняного обліку на найближчу перспективу полягає в теоретичній розробці і наступному поетапному введенні концептуальних основ управлінського обліку. На сьогодні розробка чіткої структури управлінського обліку і відповідно потужної автоматизованої системи для підприємств, є однією з умов їх виживання.

Економічна ситуація на підприємствах України вимагає від суб’єктів господарської діяльності своєчасного прийняття ефективних управлінських рішень. Зробити це неможливо без достовірної, належним чином обробленої та підготовленої для управління інформації про фінансово – господарську діяльність підприємства. Інструментом для одержання такої інформації виступає система бухгалтерського обліку.

Пропозиціями щодо удосконалення обліку можна вважати, що особливу увагу слід приділити обліку головної складової діяльності господарства – відображенню витрат на виробництво та оприбуткуванню виробленої продукції. З метою удосконалення облікового процессу СВК ім.Фрунзе витрати слід обліковувати в цілому по господарству, а вихід продукції відображати окремо за її видами. Такий підхід дає можливість контролювати технологію виробництва і втрати стосовно певних групп тварин, а при потребі понесені витрати можна розчленувати за окремими группами тваринами.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: