перейти на сайт>>

Облік процесу ліквідації та банкрутства підприємства

ID роботи: 9319
Тип роботи:
Об'єм: 64 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БАНКРУТСТВА ТА ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Поняття банкрутства та його підстави

1.2. Поняття та види ліквідації суб’єкта господарювання

1.3. Механізм банкрутства та ліквідації підприємства

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ НА СТАДІЇ БАНКРУТСТВА ТА ЙОГО ЛІКВІДАЦІЇ

2.1. Організаційно-економічна  характеристика підприємства  та його оцінка щодо ймовірності банкрутства

2.2. Облікові аспекти мінімізації ймовірності банкрутства підприємства

2.3. Особливості ведення бухгалтерського обліку та складання ліквідаційного балансу підприємства-банкрута

РОЗДІЛ 3. АУДИТ ТА АНАЛІЗ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ – БАНКРУТА ТА ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ПІДЛЯГАТИМЕ ЛІКВІДАЦІЇ

3.1 Договір на проведення аудиту

3.2 Порядок проведення аудиту по питанню знайомства з підприємством ТОВ «Пріоритет»

3.3.  Порядок проведення аудиту по питанню вивчення і оцінки  системи внутрішнього контролю ТОВ «Пріоритет»

3.4 Загальний план та програма аудиторської перевірки

3.5 Аналіз динаміки та структури балансу ТОВ «Пріоритет»

3.6 Аналіз фінансового стану ТОВ «Пріоритет»

3.7. Робочі документи з переліком помилок

3.8 Підсумкові документи аудитора

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 Висновок:

Дослідивши тему: облік та аудит підприємствах – банкрутах, можна зробити висновок, що сьогодні в умовах фінансової кризи значення аналізу банкрутства підприємства є досить вагомим. В роботі показано, що на фінансовий стан підприємства впливають не тільки зовнішні фактори, а й внутрішні, зокрема: облікова політика та ефективність управлінських рішень.

Сутність банкрутства випливає з визначень, наведених у законодавстві про банкрутство. Згідно зі статтею 1 Закону України «Про банкрутство» під банкрутством розуміють пов’язану з недостатністю активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи задовольнити в установлений для цього строк виставлені до нього кредиторами вимоги і виконати зобов’язання перед бюджетом.

З економічної точки зору банкрутство є неспроможністю продовження суб’єктом своєї підприємницької діяльності внаслідок її економічної нерентабельності, безприбутковості. Суб’єкт підприємництва має стільки боргів перед кредиторами і зобов’язань перед бюджетом, що коли їх вимоги будуть пред’явлені у визначені для цього строки, то майна суб’єкта – активів у ліквідній формі – не вистачить для їх задоволення.

Якщо підприємство визнається банкрутом наступним етапом є його ліквідація. Суб’єкт підприємницької діяльності вважається ліквідованим з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

За відсутності пропозицій щодо проведення санації або в разі незгоди кредиторів з її умовами, а також коли не досягнено домовленості про укладення мирової угоди, арбітражний суд визнає боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру. Строк ліквідаційної процедури не може перевищувати дванадцяти місяців.

Підприємство втратило частку ринку і не розвивається. Ще в 2014 році підприємство отримувало прибутки, проте 2015 рік був дуже збитковим, в 2016 році збиток був меншим, проте все-ще значним. Саме такі показники ефективності діяльності підприємства дають підстави стверджувати що підприємство може стати банкрутом.

Основним завданням, яке потрібно зробити при ліквідації є складання ліквідаційного балансу. Ліквідаційний баланс складається на дату прийняття власником рішення про ліквідацію.  Іншим обов’язковим елементом є проведення інвентаризації.

Інвентаризації підлягають:

а) товарно-матеріальні цінності на складах, у незавершеному виробництві і готовій продукції, а також відвантажені і ті, що перебувають у дорозі;

б) кошти у касі, цінні папери, бланки суворої звітності;

в) основні засоби, незавершені ремонти основних засобів, нематеріальні активи, фінансові вкладення;

г) розрахунки з покупцями, постачальниками й іншими дебіторами і кредиторами.

Обов’язковою  умовою  при  проведенні  ліквідації  підприємства  є  проведення аудиту.  Його  мета – підтвердження  показників  фінансової  звітності  у  досанаційний  період  і достовірності  ліквідаційного,  розподільного,  об’єднувального  балансу.  В  сучасній  економічній літературі цим питанням висвітлюються недостатньо.  Залежно від причини банкрутства, аудит проводиться за різною методикою. Зокрема, якщо банкрутство визнано через наявність заборгованості, в першу чергу необхідно проводити аудит розрахунків із позичальниками та шукати джерела для погашення кредитів. Якщо банкрутство визнане через зменшення активів, то необхідно проводити аудит руху активів підприємства.

Аналіз фінансового стану досліджуваного підприємства показав, що ліквідність підприємства є низькою, про це свідчить показник абсолютної та миттєвої ліквідності. Коефіцієнт загальної ліквідності є хорошим і свідчить, що підприємство може погасити за рахунок своїх оборотних активів 76% короткострокової заборгованості. Аналіз фінансового стану показав, що він є стійким. Проте через відсутність вільних коштів, підприємство не може погасити заборгованість. Аналіз банкрутства показав, що його ймовірність є низькою.

В ході написання роботи, всі завдання, що були покладені на початку роботи є виконаними.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: