перейти на сайт>>

Облік та аудит готової продукції у сільському господарстві

ID роботи: 6676
Тип роботи:
Об'єм: 62 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку готової продукції

1.1 Економічний зміст категорії готова продукція

1.2 Оцінка та класифікація готової продукції

1.3 Аналіз нормативно-правового регулювання обліку готової продукції

Розділ 2 Стан організації та методика обліку готової продукції

2.1. Організаційно-економічна характеристика ПОСП «Ічнянське»

Рослинництво

2.2. Організація обліку готової продукції

2.3. Синтетичний та аналітичний облік готової продукції

2.4. Удосконалення обліку готової продукції в умовах комп’ютерного середовища

Розділ 3 Організаційні аспекти та методичні засади аудиту готової продукції

3.1. Методичні прийоми та джерела аудиту

3.2. Оцінка ефективності системи обліку і контролю готової продукції підприємства

3.3. Методика аудиту готової продукції

3.4. Особливості документування аудиту готової продукції

Висновки

Список використаної літератури

ДодаткиВисновок:

Створення ефективної системи обліку на підприємстві передбачає формування повної та достовірної інформації про наявність, рух і оцінку готової продукції, а також чітку організацію її контролю. В діяльності будь-якого підприємства кінцевим результатом є виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг та їх подальша реалізація з метою отримання прибутку.

Цей етап закінчує виробничий цикл, підсумовує результати діяльності підприємства, тому правильність та своєчасність обліку та аналізу готової продукції і її реалізації є досить актуальним.

Метою і завданням дослідження є аналіз діючої системи обліку готової продукції на сільськогосподарських підприємствах.

Матеріалами дослідження даної проблеми були наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених стосовно обліку готової продукції.

Для реалізації поставленої мети використанні наступні методи: логічний, порівняння, розрахунково-аналітичний тощо.

Питання обліку процесу обліку продукції на сільськогосподарських підприємствах залишаються недостатньо дослідженими.

Водночас велике поширення аграрного бізнесу в Україні потребує більш глибокого підходу до розкриття організації обліку на таких підприємствах. При цьому особливу увагу слід приділити обліку реалізації готової продукції. Деякі положення обліку потребують трансформації з урахуванням сучасних досягнень у міжнародній обліковій політиці. У зв’язку з цим постає завдання по-новому осмислити підходи до проблем реалізації, критично оцінити діючий облік процесу реалізації та порядок визначення фінансових результатів.

Досліджуючи систему обліку виробництва та реалізації готової продукції була проведена робота по систематизації та узагальненню відомостей про систему бухгалтерського обліку на ПОСП «Ічнянське».

Сьогодні обчислювальна техніка з допоміжного засобу перетворюється на визначний фактор організації обліку. Змінюються способи обробки даних, при яких забезпечується різна швидкість надання інформації. Можливості комп’ютерно-комунікаційної форми обліку дозволять гнучко розподіляти облікову роботу між працівниками з різних ділянок обліку. Сучасне автоматизоване ведення обліку ґрунтується на принципах персоніфікації обчислень і самонавчання облікових працівників, комп’ютеризації основних облікових функцій, безпаперової технології ведення бухгалтерського обліку, раціонального поєднання розподіленої, децентралізованої і централізованої систем обробки облікової інформації. Це призводить до якісно нових тенденцій в питанні побудови структури облікового апарата і дозволить підвищити ефективність ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. З погляду на це, в курсовій  роботі було висунуто пропозиції щодо переходу підприємства до найбільш нової автоматизованої форми ведення бухгалтерського обліку за допомогою програми «1С:Підприємство 8.2 Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України».

Аудит готової продукції є достатньо складним, об’ємним процесом та потребує від аудитора знання особливостей обліку та розрахунку собівартості на певному підприємстві. Результатом такого аудиту є отримання великої кількості різної інформації, яка повинна групуватися за певними ознаками.

З метою накопичення інформації за результатами аудита вважаємо за необхідне розробляти робочі документи аудитора окремо до кожного етапу перевірки, що дасть можливість більш детально висвітлити в аудиторському звіті результати аудиторської перевірки обліку готової продукції на підприємстві, оскільки матеріали аудиту готової продукції слугують інформаційною базою для прийняття рішень.

Впровадження запропонованої організації внутрішнього аудиту обліку готової продукції та її реалізації дасть змогу поліпшити фінансові результати роботи підприємства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: