перейти на сайт>>

Облік цінних паперів

ID роботи: 827
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретико-правові аспекти організації операцій комерційних банків з цінними паперами
1.1. Сутність та основні принципи діяльності комерційних банків
1.2. Цінні папери та їх класифікація
1.3. Світовий досвід здійснення операцій комерційних банків з цінними паперами
Розділ 2. Організація обліку операцій з цінними паперами у комерційному банку
2.1. Теоретичні основи обліку та законодавча база організація обліку цінних паперів
2.2. Синтетичний та аналітичний облік цінних паперів
2.3. Облік вкладень банку в боргові цінні папери з метою продажу
2.4. Облік вкладень банку в боргові цінні папери на інвестиції
2.5. Облік вкладень банку у боргові цінні папери Уряду України та місцевих органів державного управління
Висновки та рекомендації
Використана літератураВисновок:

Аналізуючи тенденції та перспективи розвитку фондового ринку України можна зробити висновок, що незважаючи на усі проблеми і негаразди притамані перехідному періоду української економіки, він все більше активізується і стає невід’ємним елементом ринкової системи України. І важливу роль в цьому процесі відіграють комерційні банки. Саме комерційні банки здатні активно брати участь у фондових операціях, сприяти формуванню і розширенню вторинного ринку цінних паперів, задовільняти потреби інвесторів, які невпинно зростають. Звичайно існує багато об’єктивних і суб’єктивних факторів, які негативно впливають на фондовий ринок України і стримують його подальший розвиток. Їх нейтралізація вимагає багато часу, зусиль, проведення невідкладних заходів, основні з яких наведені в пункті 1.2. Не всі українські банки згодні відступити від традиційних шляхів отримання прибутку і поринутиу у нову для них стихію фондового ринку. Ризик, на який йшов “Укрсоцбанк”, освоюючи нові види операцій, себе виправдав, оскільки на даному етапі банк займає провідне місце на ринку послуг, пов’язаних з цінними паперами. Здійснюючи діяльність на фондовому ринку “Укрсоцбанк” постійно зустрічається з проблемами, притаманними перехідному періоду української економіки. Великі обсяги неповернених кредитів розпорошують банківські активи, нестійка кон’юнктура ринку та недостатність капіталу роблять проблематичним фінансування серйозних і довгострокових проектів у виробничій сфері. В цих умовах діяльність банку на фондовому ринку стає все більш перспективною.

З метою вдосконалення організації існуючого порядку обліку цінних паперів можна запропонувати наступне.

Побудова бухгалтерського обліку емісійної вартості акцій повинна грунтуватись на загальноекономічній політиці держави щодо захисту прав кредиторів акціонерного товариства. Разом з іншими заходами, матеріальним втіленням такої політики є регламентування обов’язковості відображення на бланках акцій встановленої їх номінальної вартості. Таку процедуру передбачає стаття 4 Закону України “Про цінні папери і фондову біржу”. Вона визначає, що обов’язковим реквізитом акції є зазначення її номінальної вартості. Подальшого втілення згадана політика зазнала і в Законі України “Про господарські товариства”. Стаття 4 цього Закону застерігає, що статутний капітал акціонерного товариства, сформований шляхом розповсюдження акцій за вартістю, не нижче номінальної, не повинен бути меншим суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи зі ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного товариства.

Таким чином, рекомендації, які передбачають відображення в обліку перевищення номінальної вартості над емісійною, з огляду вищенаведеного, виглядають недостатньо обгрунтованими та не мають для цього, насамперед, юридичних підстав, адже вони грунтуються на досвіді країн світу, де дозволено розміщення акцій без зазначення їх номінальної вартості (наприклад, США, Росія).

При побудові та впровадженні у практику технології обліку організаційних витрат акціонерного товариства необхідно врахувати їх економічні характеристики, а саме:

1) вони не мають відношення до звичайної діяльності підприємства;

2) не мають матеріальної форми, але здійснюються для забезпечення отримання доходів у майбутньому;

3) виникають одномоментно – при створенні акціонерного товариства, але мають перманентний характер відносно періоду його існування. Наведені характеристики вказують на доцільність обліку організаційних витрат у складі нематеріальних активів та поступового амортизування вартості.

Разом з тим П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”, як обліковий регулятив, на сьогодні не визнає організаційні витрати нематеріальним активом, а тому не дозволяє їх амортизувати. Наприклад, у пункті 9 П(С)БО 8 йдеться про те, що витрати на створення, реорганізацію та переміщення підприємства або його частини не повинні визнаватися активом, а відтак підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони здійснені.

Спираючись на результати дисертаційного дослідження, ми висловлюємо думку, що термін амортизації організаційних витрат має встановлювати саме керівництво акціонерного товариства з урахуванням перспектив розвитку, але не більше строку його діяльності. При цьому вибір способів амортизації не обмежується, необхідно лише, щоб він відображав дійсне зменшення економічної корисності нематеріального активу.

З метою налагодження обліку придбаних облігацій в системі рахунків необхідно забезпечити можливість попереднього обліку витрат. Для цього облік таких витрат можна організувати на окремому субрахунку до рахунка 15 “Капітальні інвестиції” за прикладом Російської Федерації. Але більш економічно обгрунтованою його побудова була б на рахунку 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” - окремому субрахунку 144 “Вкладення в цінні папери”, адже зазначені витрати ні в якому разі не можуть розглядатись як капітальні інвестиції.

Одним з напрямів подальшого вдосконалення обліку цінних паперів має стати його автоматизація. Цей напрям носить перш за все технологічний характер та пов’язаний з удосконаленням техніки їх обліку.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: