перейти на сайт>>

Образне порівняння в художньому текcті англійської мови

ID роботи: 5146
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

1. Порівняння як засіб актуалізації образного компонента у хідожніх текстах

1.1.Порівняння як стилістичний прийом.

1.2. Порівняння в системі образних засобів мови

2. Порівняння та його функції у структурі художнього тексту

2.1. Види та функції образних  порівнянь в англійській мові

2.2. Використання образних порівнянь в художній літературі

Висновок

Список літературиВисновок:

Порівнянням  називається зіставлення двох предметів, явищ, що мають яку-небудь загальну для них ознаку. Порівняння використовується з метою більш яскравого і наочного зображення та емоційної оцінки предмета, явища, дії. Найбільш широко порівняння використовується у мові художніх творів. Письменники намагаються знайти таке порівняння, щоб домогтися правдивості зображення, зримості, відчутності предметів. Зазвичай порівнюють з предметами або явищами, відомими, зрозумілими читачеві. У художній літературі порівняння – важливий засіб конкретизації зображуваного. Воно сприяє створенню образу, кращому прояву поетичної думки. Разом з тим порівняння надають мови оціночний характер, підвищують її емоційність.

В мові художньої літератури зазвичай зіставляються неоднорідні предмети та явища (наприклад, людина і тварина, одухотворений і неживий предмет, поняття абстрактне і конкретне), що і призводить до виникнення пластично зримих і акустично достовірних образів. У підборі порівнянь виявляється спостережливість письменника, його вміння з допомогою вдало знайденого порівняння домогтися точності і відчутності зображення.

В системі образних засобів мови порівняння займають особливе місце, оскільки порівняння – це первинна, вихідна і тому найважливіша форма мовного образу. Один і той же стійкий компаративний образ може мати різні мовні реалізації, і тому важливо, щоб різні варіанти форми компаративного стежка знайшли відображення при його лексикографічному описі.

Традиційно під порівнянням розуміють поетичний троп, в якому одне явище або поняття прояснюється шляхом зіставлення його з іншим явищем, при цьому зіставлення засноване на схожості або контрасті порівнюваних явищ. Порівняння може являти собою набагато більш складний комплекс, що включає в себе семантичний, фонетичний, міфопоетичний і смислообразовательний фактори. Говорячи про те, що істотний вплив на порівняння надає культурологічний пласт, слід визнати, що порівняння є більшою мірою мовне явище, ніж літературно-художнє.

Таким чином, у курсовій роботі були проаналізовані структурні моделі  порівнянь та принципи їхньої семантичної класифікації.

За основу були взяті при клади із творів класичних письменників англійської літератури. Порівняння  розглядається, як засіб передачі індивідуального, суб’єктивно-оцінного ставлення автора до описуваного явища. Функціональний стиль мови художньої літератури, головною функцією якого є естетико-пізнавальна, важливе значення надає вираженню суб’єктивного авторського бачення світу, емоційного й оцінного ставлення до навколишньої дійсності й образного його сприйняття, із цього природно припустити, що саме цей стиль дає найбільш повну картину функціонування всіх стилістичних прийомів узагалі й епітета зокрема. Цікаво було простежити, як інваріантні моделі епітета відображаються в стилі автора, які особливості позначаються на них індивідуальною авторською манерою і які широкі можливості варіювання надають вони авторові. Проведений аналіз ще раз підтверджує положення про те, що порівняння  є основним засобом, за допомогою якого створюється образність, експресивність, оцінність та виявляється індивідуально-оцінне ставлення автора до предмета. Цим також визначається його висока інформативна значущість у художньому творі.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: