перейти на сайт>>

Ономастика у творах Ольги Кобилянської (“Земля”, “У неділю рано зілля копала”)

ID роботи: 2368
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І. сутність літературної ономастики як окремого напрямку лінгвістичної науки
1.1. Вивчення ономастики української художньої літератури
1.2. Поняття ономастики
2. Ономастика у творах Ольги Кобилянської
2.1. Оніми у повісті „Земля”
2.2. Своєрідність використання власного імені
у художньому тексті повісті-балади «В неділю рано зілля копала»
Висновок
ЛітератураВисновок:

Важливе значення для вивчення питання зумовленості вдачі, світоглядних переконань тощо від геокультурних чинників має українська література, "яка є найяскравішим відбиттям української релігійності, становить одночасно, у своїм етичнім змаганні за правду, справедливість та лад, одно з найважливіших джерел нашої побожності". І почесне місце серед авторитетів українського письменства XIX ст. займає проза О. Кобилянської.
Вибір О. Кобилянською імен персонажів, принципи і способи зображення героїв, особливості стильової манери - це шлях поетапної реалізації ідейно-художнього задуму твору, поступового утвердження митцем власного розуміння світу, людини, що, безперечно, сприяє дослідженню нашої проблеми.
Ольга Кобилянська належить до тих митців, хто своєю творчістю увійшов в скарбницю української літератури назавжди. Письменниця недаремно займає місце одного з перших українських авторів-модерністів, художні здобутки якого засвідчили європейський рівень української літератури кінця XIX - початку XX ст. Прихід в українську літературу талановитої письменниці був своєрідним подвигом її високого духу. Ольга Кобилянська - це письменниця глибоких душевних переживань, напруженої думки, ліричних настроїв. Вона виступила як прозаїк-новатор. За спостереженням Д. Павличка, читач і сьогодні приходить до її творів "по естетичну насолоду і по знання жіночого характеру, адже ж вона створила цілу енциклопедію жіночої душі".
Взято до уваги власні назви, їх функціонування і роль у художньо-образній системі творчої спадщини Коцюбинського, систему іменувань персонажів, їх закономірності, особливості, варіанти і варіації, топоніми і засоби топонімічного письма. Простежуються пошуки ономастичної відповідності задуму, взаємозалежність і взаємообумовленість різних компонентів ономастиконів, зв'язок власних назв з ономастичними прототипами. Все це дозволяє виявити основні закономірності і особливості творення імен письменником, контекстуальну і образно-сюжетну обумовленість власних назв, його співвіднесеність з іншими параметрами художності.
Основною ознакою світовідчуття О. Кобилянської є те, що воно представлене нерозчленованою системою категорій “благо”, “добро”, “краса”. Свідомість письменниці фіксує лише в найбільш загальному, дифузійному виді позитивне і негативне значення предмета, не роблячи навіть розходження між цінністю явищ природи чи речей і специфічною цінністю людських дій.
Краса в доробку письменниці постає не лише у розумінні гармонійної форми, а чи не в першу чергу відноситься до внутрішнього світу людини. Своїх героїв О.Кобилянська бачила крізь призму естетичного і прагнула, щоб ці образи, “вирізьбивши гарне й красне, яке в них є”, довести “до тонкості стилю”. Цю наріжну ознаку творчості буковинської письменниці відзначали С.Єфремов, М. Євшан, Леся Українка, також О.Грицай, Іржі Горак, І. Демченко, Д. Лук’янович, В. Радзикевич. У творах О. Кобилянської фізична досконалість людини — запорука її внутрішньої людської шляхетності. Краса — чеснота. Вона облагороджує людину, піднімає її над дріб'язками повсякденного життя, зм'якшує вдачі. Часто письменниця під “красою” розуміє “добро”. Під пером Кобилянської в сфері естетичного народжуються нові етичні цінності, які детермінують потенціальність людини, її самоствердження, моральне самовизначення.
У руслі етичних пошуків української літератури творчість Ольги Кобилянської знаменує одну з оригінальніших ліній розробки морально-етичної проблематики, яка визначає внутрішню красу особистості та її життєздатність: моральна досконалість складається з різних, іноді навіть протилежних моральних принципів: з одного боку, героям властивий надмірний індивідуалізм та прагнення свободи, з іншого, персонажі завжди підпорядковані вищому закону милосердя і любові до ближнього, крім цього вчинки героїв детерміновані містичному язичницькому закону воздаяння. Проте, не зважаючи на таку незвичну єдність моральних принципів, вона постає досить органічною саме в контексті визначальності краси, як основної мети і сенсу людського життя (“Земля”, “В неділю рано зілля копала.”).
Погляди О. Кобилянської на життя гуцулів формувались під впливом народно-релігійних вірувань, традиційних знань. Вона творчо послуговувалась складеними упродовж віків усталеними нормами співжиття з природою, споконвічними принципами розуміння її законів. Світоглядно-вірувальна система гуцулів-язичників спрямована на гармонізацію душі і тіла, людини й космосу. Так, наприклад, дерево сприймалось у них як символ рослинної сили і мало сакральне значення. Не випадково О. Кобилянська називає головну героїню новели "Некультурна" Параску "вірною, чистою дитиною природи", "сестрою смерік, поміж котрими проживала, - жила, розвивалася" (5, с. 232). Це пряма вказівка на тісний зв'язок людини і природи, людини й космосу, адже дерево, за віруваннями предків, символізує Всесвіт і у своїй будові містить три сфери: стовбур (земне життя людини), крону (духовний світ богів), коріння (підземний, потойбічний світ). Таким чином, єдність людської істоти з природним світом слід розуміти не як її заблокованість у природі, а вихід через природу і з допомогою природи у Всесвіт.
Ономастикон художнього тексту представлений системою власних назв (антропонімів, ойконімів, гідронімів, патронімів і т. д.), які в основному мають репрезентативно-номінативний характер.
Літературно-художній антропонімікон О. Кобилянської містить у собі багате розмаїття особових назв, які допомагають образно й репрезентативно сприймати художні твори різних жанрів. Антропоніми в художньому тексті вказують на стать, вік, етнічну належність, соціальний статус, моральні, інтелектуальні властивості, розкривають або заперечують його зовнішність, взаємостосунки персонажів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: