перейти на сайт>>

Операції комерційних банків як стратегія і практика банку у процесі кредитування населення

ID роботи: 458
Тип роботи:
Об'єм: 128 стор.
Вартiсть: 450 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретчині аспекти стратегії та практики діяльності банку у процесі кредитування населення
1.1. Економічна сутність, функції та види кредиту. Роль кредитних відносин у економічному розвитку
1.2. Практичні аспекти кредитування населення
1.3. Тенденції в кредитування населення в Україні
Висновки за розділом І
2. Методологічні основи здійснення кредитних операцій комерційних банків
2.1. Методи управління кредитними ресурсами комерційного банку
2.2. Комплексний аналіз – основа для розробки ефективної стратегії кредитної діяльності
2.3. Засоби захисту від кредитного ризику та їх місце у формуванні кредитної стратегії комерційного банку
Розділ 3. Аналіз операцій ват кб „надра” щодо кредитування населення
3.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ КБ „Надра”
3.2. Стратегічні напрями ВАТ КБ „Надра” у процесі кредитування населення
3.3. Аналіз споживчого кредитування ВАТ КБ „Надра”
Розділ 4. Напрями вдосконалення кредитування населення ват кб „надра”
4.1 Використання економіко-математичних методів для прогнозування кредитування населення
4.2 Формування страхових резервів і резервних фондів у процесі кредитування населення
4.3. Пропозиції щодо підвищення ефективності кредитних операцій шляхом введення зарплатних проектів
Висновки
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

Усі комерційні банки в певній мірі беруть участь у ризиковому запозиченні ресурсів і кредитуванні. Саме кредитні операції посідають домінуюче місце у портфелі послуг банку. Отже, загальний розвиток усіх видів банківської діяльності потребує, у першу чергу, вдосконалення їх кредитних відносин. Активація підприємницької діяльності ринкових суб’єктів різних організаційно правових форм вносить пожвавлення у процес пошуку альтернативних джерел фінансування їх діяльності, в тому числі банківських кредитів. Створення сприятливого підприємницького клімату суттєво залежить від заходів банківських установ, покликаних надавати взаємовигідні кредитні послуги суб’єктам господарювання для підтримки їх ділової активності [45,19].

Розкривши тему магістерської роботи можна сказати, що правильна організація процесу банківського кредитування, розробка ефективної та гнучкої системи управління кредитними операціями – основа фінансової та ринкової стабільності комерційних банків (з урахуванням визначного місця, що посідають кредитні операції а портфелі банківських активів).

Банкам необхідно створити обстановку економічної зацікавленості підприємств в pостi i підвищенні соціально-економічної ефективності виробництва.

Розробка довгострокових прогнозів пріоритетних напрямків розвитку, стратегічне управління та розробка кредитної політики дасть змогу комерційним банкам забезпечити ефективне використання кредитних ресурсів, оптимізувати структуру кредитного портфелю, ефективно організувати весь кредитний процес і тим самим сприятиме розвитку банківської установи.

Стратегія кредитування включає в себе пріоритети, принципи і цілі конкретного банку на кредитному ринку. Вона визначається, перш за все, вибором клієнтів, по-друге, нормами і правилами, які регламентують практичну діяльність банківського персоналу і, по-третє, компетентністю керівництва банку і рівнем кваліфікації персоналу, який займається питанням кредитування. Тактика кредитування охоплює конкретні інструментарії, які використовуються окремим банком для реалізації його стратегічних цілей при здійсненні кредитних операцій, напрямки їх вдосконалення, порядок організації кредитного процесу. Таким чином, кредитна політика створює необхідні загальні передумови ефективної роботи персоналу кредитного підрозділу банку, зменшує імовірність помилок й прийняття нераціональних рішень.

Одним з важливих принципів банківського кредитування є забезпечення зобов’язань позичальника по поверненню кредиту. Майно та інші форми забезпечення зобов’язань позичальника перед банком повинні задовольняти наступним вимогам: висока ліквідність; здатність до тривалого зберігання (як мінімум, на протязі строку погашення позики); низькі витрати по зберіганню та реалізації застави. В залежності від того, наскільки закладене майно відповідає даним вимогам, банк повинен визначати об’єм наданої ним позики.

Але, все ж таки, до основного етапу банківського кредитування відносять підготовку та укладання кредитного договору. Кредитний договір між банком і позичальником необхідно укладати тільки у письмовій формі, в іншому випадку він буде вважатись не дійсним. Внесення змін до кредитного договору в односторонньому порядку без згоди обох сторін не допускається.

Аналіз руху кредитів банку показав, що видані кредити по відношенню до залишку позикової заборгованості склали 100%.

Значення цього показника полягає в тому, щоб визначити, скільки кредитів залишилося непогашеними з виданих в минулому звітному періоді. В даному прикладі залишок позикової заборгованості не перевищує розміру знов виданих кредитів. Це позитивно характеризує діяльність ВАТ КБ „Надра” по відстежуванню руху кредитів. Тільки 23% кредитів було погашено від суми знов виданих кредитів, у тому числі по короткострокових - 23% і довгостроковим - 24%. Цей показник говорить про те, що в даному банку відсоток погашення позик по відношенню до виданих кредитів малий.

Таким чином, не дивлячись на відносне погіршення диверифікації кредитного портфеля за минулий період, банку все ж таки слід в цілях зниження ризику продовжити політику подальшого збільшення кредитних вкладень в промисловість, будівництво, споживацькі позики і зменшити кредитування інших, не основних галузей народного господарства, де як і раніше розташована основна зона кредитного ризику банку. ВАТ КБ „Надра” слід виробити обгрунтовані ліміти кредитування різних галузей народного господарства і довгострокових кредитів населенню.

Кредитний моніторинг посідає також важливе місце в банківському кредитуванні. Головним завданням якого є контроль за зміною кредитоспроможності позичальника та визначення конкретних заходів, які необхідно вжити у разі виникнення проблем.

В якості найбільш доцільного методу організації кредитних відносин в магістерській роботі було запропоновано організувати їх у формі довгострокового кредиту, що за умов кризової ситуації в Україні найбільш повно відповідає меті та можливостям інвестиційного фінансування.

Загалом якісне, професійне та послідовне виконання всіх необхідних процедур основних етапів банківського кредитування є необхідною та найважливішою умовою ефективної реалізації кредитної політики банку та забезпечення необхідного рівня доходності, платоспроможності та ліквідності банківської діяльності.

Побудована економіко-математична модель щодо кредитування населення дозволяє зробити висновок про подальший розвиток операцій з кредитування населення та збільшення суми виданих кредитів.

Таким чином, рекомендації, наведені у даній магістерській роботі дозволять ВАТ КБ „Надра” підвищити ефективність кредитування населення.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: