перейти на сайт>>

Організаційне забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві

ID роботи: 2797
Тип роботи:
Об'єм: 131 стор.
Вартiсть: 450 грн.


Змiст:

Вступ
1. Організаційне забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю як фактор успіху підприємства на зовнішньому ринку
1.1. Суть управління зовнішньоекономічною діяльністю
1.2. Види зовнішньоекономічної діяльності
1.3. Принципи та методи управління зовнішньоекономічною діяльністю
1.4. Склад керуючої та керованої системи зовнішньоекономічної діяльності
1.5. Функціональний та предметний підходи в менеджменті
1.6. Організація управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві
1.7. Загальна характеристика зовнішньоторговельного контракту
1.8. Механізм розрахунків у зовнішньоторговельних операціях
1.9. Транспортне забезпечення зовнішньої торгівлі
1.10. Управління ризиками пов’язаними із зовнішньоекономічною діяльністю
2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності на дп “іршанський державний гірничо–збагачувальний комбінат”
2.1 Загальний аналіз стану та розвитку об’єкта дослідження
2.2 Спеціальний аналіз організації зовнішньоекономічної діяльності на ДП “ІДГЗК”
3. Удосконалення організації управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві
3.1. Зміст заходів з удосконалення організації управління зовнішньоекономічною діяльністю
3.2. Розробка заходів удосконалення організації управління зовнішньоекономічною діяльністю
Рисунок 3.1 – Дерево організаційної структури
Наступний етап - побудова класифікатора об’єктних функцій (Таблиця 3.3)
Таблиця 3.3 Класифікатор об’єктних функцій
3.3. Економічний ефект від запропонованих заходів з удосконалення організації управління зовнішньоекономічною діяльністю
ВисновкиВисновок:

Отже, на нашу думку, ми виконали завдання перераховані у вступі даної роботи, що дозволяє нам зробити певні висновки, а саме:

 Сутність управління ЗЕД полягає у комплексному дослідженні та моделюванні міжнародного середовища у поєднанні з налагодженою взаємодією всіх підрозділів і посадових осіб організації або підприємства в інтересах продуктивного досягнення визначених зовнішньоекономічних стратегій.

 Основними видами ЗЕД є: експорт та імпорт товарів, капіталів, робочої сили, надання послуг іноземним суб’єктам, міжнародні фінансові, товарообмінні, лізінгові операції тощо.

 Можна виділити два рівні принципів ЗЕД: загальні (науковість, системність, взаємо вигідність) та національні (суверенітет України, свобода зовнішньоекономічного підприємництва, не припустимість дискримінації, верховенство законів та захист інтересів суб’єктів ЗЕД).

 До керуючої системи ЗЕД відносять державні органи України: Верховну Раду, Кабінет Міністрів, Національний банк, Міністерство зовнішньоекономічних зв’язків України та торгівлі, Державний митний комітет та Антимонопольний комітет. До керованої системи відносять фізичних та юридичних осіб.

 У менеджменті ЗЕД потрібно розрізняти функціональний та предметний підходи. Предметний полягає у тому, що кожний вид бізнесу має внутрішню технологію. Функціональний підхід означає, що при реалізації цілей ЗЕД не обійтись без таких функцій менеджменту, як: планування, організація, мотивація, контроль та регулювання.

 На організацію управління ЗЕД впливають, як внутрішні фактори (масштаби ЗЕД, витрати, складність продукції, досвід, контроль), так і зовнішні фактори (економічна свобода, конкуренція, присутність в країні, ризики).

 Також організація ЗЕД залежить від методів виходу на зовнішні ринки: - безпосередній вихід на зовнішній ринок через власний відділ ЗЕЗ або – вихід на зовнішній ринок за допомогою посередників.

 При виході на зовнішній ринок підприємству не обійтись без маркетингу (дослідження ринку, вивчення попиту та пропозиції, вивчення умов роботи тощо).

 Основним документом при укладенні зовнішньоторговельної угоди є контракт, у якому визначені права та обов’язки суб’єктів ЗЕД, ціна товару, умови поставки, умови платежу, термін постачання та інше. Від того, наскільки професійно складений контракт, залежить успіх комерційної угоди в цілому.

 Під час укладення контракту експортер або імпортер визначають умови розрахунків, а саме засіб та спосіб платежу. До засобів платежу відносять: чеки, тратти, банківські перекази; до способів платежу: авансовий платіж, оплата після відвантаження, оплата після одержання товару, акредитив та інкасо.

 Зміст транспортного забезпечення визначається характером міжнародних перевезень, а також предметом транспортних операцій, видом транспорту, характеристиками товару, порядком проходження кордону.

 Основними функціями управління зовнішньоекономічними ризиками є: аналіз ситуацій і визначення можливих ризиків, оцінка ймовірного збитку й ухвалення рішення, спрямованого на його зниження, реалізація прийнятих рішень і контроль за їх виконанням. Основними методами зменшення можливих збитків є: страхування, хеджування, застосування різних форм розрахунково-кредитних відносин, аналіз і прогнозування кон’юнктури.

 Об’єктом дипломної роботи є Дочірнє підприємство "Іршанський державний гірничо-збагачувальний комбінат" – підприємство, яке відноситься до крупного бізнесу з числом працівників у 2002 році - 1699 чол., з непоганими показниками ефективності: віддачею активів - 25,0 коп./грн. і прибутковістю активів 18 коп./грн.

 Організація являється дочірнім підприємством Державної акціонерної компанії “Українські поліметали”.

 Розвиток підприємства на протязі аналізованого періоду був нерівномірний - досить різке зростання валового доходу в 2000 р., але в аналізованому періоді розвиток не досить успішний - спад валового доходу на 6,6 %.

 Предметом діяльності підприємства є видобуток та вироблення ільменітового концентрату, основний бізнес – відділ гірничо видобувний (умовна назва), куди входять основні цехи: збагачувальна фабрика №1, кар’єри №2 та №5, Лемненський рудник та кар’єр “Шершнівський”.

 Загалом, підприємство - великий, складний об'єкт управління з непоганою динамікою й ефективністю розвитку, що позитивно характеризує менеджмент (команду управління).

 Організаційна структура управління представлена у вигляді лінійно-функціональної структури із двома лінійними рівнями та чотирма лінійно-функціональними рівнями.

 SWOT- аналіз вказує на потребу в удосконаленні організації управління, збільшення показників збуту та експорту продукції, покращення показників якості.

 Зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві займається відділ ЗЕЗіЗ, організація якої забезпечується такими каналами інформаційного зв’язку як: положення про відділ ЗЕЗіЗ та посадовими інструкціями начальника, інженера та економіста відділу.

 Аналіз структури управління ЗЕД вказує на її не досконалість ні в чисельному складі ні в професійному. Три працівники відділу (начальник, інженер та економіст) – це дуже мало для забезпечення експорту та збуту продукції на внутрішньому ринку з погляду на їх величину (обсяг збуту - 278 тис.тонн в тому числі експорт – 138,2), тобто експорт займає половину загального збуту концентрату. Також не забезпечується професійність комерційно-збутової діяльності, відсутність спеціалістів з маркетингу, організації торгівлі та реклами.

 Організація здійснення ЗЕД забезпечується дещо складною технологічною схемою взаємодії підрозділів комбінату із зарубіжним партнером та іншими об’єктами інфраструктури ЗЕД (митниця, “Укрзалізниця”) в процесі укладення зовнішньоторговельного контракту.

 Аналізуючи динаміку експортних постачань Іршанського ГЗК на протязі 2000-2002 рр. можна говорити про спад експорту у 2001 році до 37,2 (-37,2 тис.тонн (-37%), який був зумовлений податковим тиском з боку держави та кризою в середині організації. Але у 2002-му кризу було подолано і відбулось зростання експорту до 112,9 тис. тонн (+67%). Погана динаміка експорту може пояснюватись відсутністю маркетингу на підприємстві.

 Відділ ЗЕЗіЗ добре забезпечений технічними засобами управління (комп’ютерною технікою та засобами зв’язку). Недоліком є застарілі комп’ютерні монітори, які не мають захисного екрану і погано впливають на зір, що призводить до його втоми. А це в свою чергу знижує продуктивність праці персоналу відділу ЗЕЗіЗ.

 Основними заходами з удосконалення організації управління зовнішньоекономічною діяльністю, що нами запропоновані є: удосконалення організаційної структури ЗЕД, тобто скорочення посад інженера і економіста відділу ЗЕЗіЗ та введення до складу відділу посад: маркетолога, рекламіста, організатора торгівлі та декларанта, а також формування для цих посад посадових інструкцій.

 Запропонована організаційна структура управління повинна удосконалити організацію управління ЗЕД, що дозволить збільшити обсяги експорту, та збуту її на внутрішньому ринку, а значить і збільшити валовий дохід від реалізації. А це, в свою чергу, позначиться на загальному економічному стані підприємства (ріст заробітної плати, покращення умов праці персоналу тощо).

 Після обчислення економічного ефекту від запропонованих заходів за допомогою індексу прибутковості, було визначено, що Еіп=16,967>1, а це означає, що запропоновані заходи повинні бути прийняті до реалізації.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: