перейти на сайт>>

Організація обліку, адиту та аналізу готової продукції та її реалізації

ID роботи: 244
Тип роботи:
Об'єм: 95 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:
Вступ 1 Теоретико-методичні основи обліку та аудиту готової продукції 1.1 Економічна сутність готової продукції 1.2 Мета та завдання обліку і аудиту готової продукції 1.3 Фінансово-економічна характеристика підприємства 2 Організація бухгалтерського обліку готової продукції на підприємстві 2.1 Особливості організації обліку готової продукції 2.2 Первинний та аналітичний облік готової продукції на підприємстві 2.3. Синтетичний облік готової продукції на підприємстві 2.4 Облік готової продукції в умовах використання інформаційних систем та комп’ютерних технологій 3 Організація та методика аудиту готової продукції на підприємстві 3.1 Організація та методика аудиту наявності та руху готової продукції на підприємстві 3.2 Особливості проведення аналітичних процедур при аудиті готової продукції 3.3 Аналітичні процедури при аудиті готової продукції в умовах застосування сучасних інформаційних технологій Висновки і пропозиції Перелік літератури Додатки

Висновок:
В роботі було розглянуто систему організації обліку, адиту та аналізу готової продукції та її реалізації, яка діє на ПНВП «Спецпромавтоматика». Розгляд даної проблеми відбувався з урахуванням останніх змін в норматив-но-правовій базі на дану тематику. Було розглянуто такі важливі моменти як: організація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту готової продукції, її реалізації. У першому розділі дипломної роботи були досліджені теоретичні ас-пекти обліку, аудити та аналізу готової продукції. Перехід на ринкові засади в народному господарстві посилив роль економічних законів і фінансових категорій. А це потребує і всебічних еко-номічних знань, і якісно нового аналітичного розуміння діючих процесів і умов господарювання. Поняття і оцінку готової продукції розкриває Поло-ження (стандарт) бухгалтерського обліку №9 „Запаси”. Згідно з цим стандар-том готовою вважається продукція, яка призначена для продажу і відповідає технічним і якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом. Готова продукція – матеріальний результат ви-робничої діяльності кожного підприємства. Крім випуску речовинної проду-кції, підприємство може виконувати певні роботи для інших підприємств або надавати їм послуги. На відміну від речовинної продукції, під якою розумі-ється вираз „Готова продукція”, цей вид продукції називають „виконані ро-боти та послуги”. На підприємстві готова продукція проходить такі операції: а) випуск продукції з виробництва і здача її на склади; б) зберігання продук-ції на складах підприємства; в) відпуск продукції на місці одногороднім і відправка (відвантаження) іногороднім покупцям; г) відпуск продукції для внутрішніх потреб основних цехів; д)реалізація продукції (одержання гро-шей від покупців за відвантажену продукцію). Слід відзначити, що в бухгал-терському обліку готова продукція оцінюється за первісною вартістю (собі-вартістю її виробництва), яка визначається шляхом калькулювання фактич-ної собівартості. Другий розділ присвячений дослідженню організації бухгалтерського обліку готової продукції на підприємстві. Що стосується синтетичного і аналітичного обліку, то для інформації про наявність і рух готової продукції ПНВП «Спецпромавтоматика» вико-ристовує рахунок 26 „Готова продукція”. На дебеті цього рахунка відобра-жається надходження готової продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю, на кредиті – списання. Аналітичний облік готової продукції ведеться за її видами. Готова продукція відвантажується покупцям згідно з договорами (кон-трактами) за накладними або іншими первинними документами, в яких за-значають номер і дату складання, найменування і розрахункові реквізити за-мовника, номер договору, найменування, кількість, відпускну ціну та вар-тість відвантаженої продукції і які підписують відповідальні особи. Якщо продукцію одержує представник замовника, додається довіреність; якщо за умовами договору продукцію відправляють транспортні організації для до-ставки замовнику, до відвантажувального документа додається документ транспортної організації на прийняття продукції для транспортування (заліз-нична накладна тощо). Накладна та інші документи (залізничні квитанції та інші) передають у бухгалтерію підприємства, яка, як правило, виписує раху-нок-фактуру. Тут здійснюється реєстрація відвантаження готової продукції за кожним рахунком-фактурою, робиться відмітка про оплату кожного раху-нка, що дає змогу контролювати повноту і своєчасність одержання грошей. Дуже важливо знати, що готова продукція обліковується за видами й сорта-ми у натуральному та вартісному вираженні. Тому, одним із основних за-вдань цінового обліку готової продукції є приведення продукції різних видів до єдиного цінового показника. Завдяки цьому можна визначити загальний підсумок продукції різних видів. Можна ствердити, що збут продукції та отримання доходів в умовах конкуренції стають центральними проблемами функціонування підприємства. За останні роки всезростаючими темпами розвиваються інформаційні технології бухгалтерського обліку. Будь-який бухгалтер-практик працює на комп’ютері і не мислить без останнього своєї професійної діяльності. Тому основними завданнями при ознайомленні інформаційних систем і технологій в обліку є: - вивчення основ облікової інформатики, складу облікових задач, особ-ливостей їх розв'язання в умовах використання різних технологій оброблен-ня економічної інформації; - набуття вмінь виконувати постановку типових бухгалтерських задач, розробляти алгоритми їх розв'язання з використанням систем керування ба-зами даних і пакетів прикладних програм. У третьому розділі з’ясовано особливості організації та методики ау-диту готової продукції на підприємстві. При проведенні аудиту на ПНВП «Спецпрмавтоматика» встановлю-ються виконання виробничої програми з випуску готової продукції, робіт, послуг; обсяги реалізації готової продукції, сдачі виконаних робіт, послуг замовникам; фактична собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг. А це впливає на правильність визначення кінцевих результатів. Аналізуючи ПНВП «Спецпрмавтоматика» відзначимо, що підприємство динамічно. На-явні технологічні потужності мають резерви щодо підвищення ефективності їх використання у разі розширення виробництва. Метою економічного аналі-зу є вивчення наслідків діяльності підприємства, визначення впливу факто-рів і виявлення в подальшому недоліків і резервів, а також розробка заходів, спрямованих на відновлення і збільшення обсягів виробництва та реалізації, підвищення ефективності та стабільності їхньої роботи. Цінова політика на ПНВП «Спецпрмавтоматика» зорієнтована на зменшення собівартості оди-ниці продукції, що можливо за умови забезпечення виготовлення більшої кі-лькості страв. Загальною тенденцією формування ціни на продукцію є собівартість сировини та витрати на виготовлення. В той самий час підприємству необ-хідно за рахунок внутрішніх інвестицій формувати власне механообробне виробництво, у тому числі й інструментальне, яке дасть можливість більш доцільного використання обладнання. Взагалі, темпи зростання обсягу виро-бництва продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на рівень витрат, прибутку та рентабельності підприємства. Отже, основні завдання, які ставилися на початку даної роботи вико-нані. Згідно розглянутого вище, можна зробити остаточний висновок, що дослідження даної теми в даний час є доцільним і актуальним.
НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: