перейти на сайт>>

Організація та управління збутовою діяльністю підприємства

ID роботи: 1270
Тип роботи:
Об'єм: 115 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

Вступ
1 збутова діяльність як важливий напрямок роботи промислового підприємства
1.1 Поняття та сутність збутової діяльності
1.2 Види та принципи збутової діяльності
1.3 Управління збутовою діяльністю в Україні
2 аналіз збутової діяльності тов „синапс-плюс”
2.1 Загальна характеристика об’єкта дослідження
2.2 Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства
2.3 Аналіз фінансового стану підприємства
2.4 SWOT-аналіз
2.5 Аналіз організації та управління збутовою діяльністю підприємства
3 розробка напрямків удосконалення управління збутовою діяльністю підприємства
3.1 Підвищення ефективності системи збуту за рахунок зміни структури управління підприємства
3.2 Обґрунтування напрямків вдосконалення структури збутової мережі та каналів збуту
3.3. Розробка заходів щодо стимулювання збуту на ТОВ „Синапс-Плюс”
Висновки
Список літератури
ДодаткиВисновок:

Перехід до ринкової форми господарювання обумовив необхідність зміни підходів до планування та контролю збутової діяльності, яка повинна формуватись на основі загальної бізнес-концепції підприємства та служити базою для розробки його постачальницької, виробничо-технологічної, інноваційної та фінансової політики.
Збутова політика ТОВ „Синапс-Плюс” повинна мати значну гнучкість, здатність швидко змінювати асортимент продукції та оперативно реагувати на потреби споживачів. ТОВ „Синапс-Плюс” для успішного функціонування на галузевих ринках необхідно формувати власну збутову діяльність на основі сучасних концепцій збуту з визначенням її цілей, завдань та інструментарію регулювання.
Управління збутовою політикою ТОВ „Синапс-Плюс” перебачає досягнення наступних цілей:
1) зростання обсягів збуту і частки ринку;
2) забезпечення стабільного економічного становища підприємства, а також три підцілі другого рівня:
2.1) задоволення споживчого попиту;
2.2) досягнення переваг над конкурентами;
2.3) збереження частки ринку.
Перераховані цілі мають рівну значущість для збутової діяльності ТОВ „Синапс-Плюс”і надалі конкретизуються напрямками їх вирішення, конкретними завданнями та підкріплюються контролем результатів формування збутової політики.
Як показують результати аналізу, виручка від реалізації продукції має тенденцію до збільшення. У 2006 році – на 2309,5 тис.грн., у 2007 році – на 5013,8 тис.грн. Темп зростання даного показника у 2007 році складає 116%.
У 2006 році собівартість виросла на 3668,7 тис.грн., у 2007 році цей показник збільшився на 38,3 тис.грн., але слід відмітити, що темпи збільшення виручки від реалізації значно випереджають збільшення собівартості, що позитивно характеризує операційну діяльність підприємства.
Прибутковість реалізації знизилась у 2006 році з 14,78 до 14.13, у 2007 році спостерігалось її зниження на 0,54, що слід оцінити як негативну тенденцію, для подолання якої керівництву необхідно більше уваги приділяти управлінню збутовою діяльністю.
Таким чином, результати аналізу основних показників діяльності підприємства за 2005-2007 роки свідчать про покращення стану підприємства. Це обумовлено достатнім забезпечення виробництва власними обіговими коштами, своєчасністю розрахунків, гарній кадровій політиці. Однак слід відмітити зниження показників прибутковості, що свідчить про зниження ефективності збутової діяльності.
Проведені в дипломній роботі дослідження показують, що для реалізації збутової політики ТОВ „Синапс-Плюс” слід оцінювати особливості зовнішнього середовища, особливості свого сегменту ринку та профілю споживачів, в тому числі їх кількості та купівельної спроможності, організаційно–правові форми господарювання, характеристику товару, умови та вид транспортування, особливості післяпродажного обслуговування, характеристику самого виробника (фінансові можливості, товарна політика, існуючий досвід збутової діяльності, стратегія маркетингу), характеристику збутового посередника та умови конкурентної боротьби (конфігурація збутової мережі, цінові параметри, витрати конкурентів на комунікативну політику та просування товарів на ринки збуту). При формуванні власної збутової політики слід враховувати, що вона є складовою комплексної програми маркетингу і має динамічний характер, тобто її мета, завдання та підходи до практичної реалізації повинні відповідати конкретним ринковим умовам. Коригування збутової політики, її гнучкість та пристосування до реалій ринку – необхідна умова ефективного функціонування ТОВ „Синапс-Плюс”.
Посилення конкуренції потребує від виробника створювати і реалізовувати не лише нові товари, а й використовувати нові способи та засоби стимулювання організованих покупців (у тому числі промислових підприємств і торговельних посередників). Стимулювання допомагає знаходити своїх покупців, посилювати їх зацікавленість у товарі, підтримувати прихильність до певної продукції чи торговельної марки. Для стимулювання покупців (особливо постійних і тих, хто купує великі партії товару) виробник може організовувати конкурси, премії, знижки, різні форми розрахунків за придбаний товар, розповсюджувати плакати, календарі, ручки тощо із зображенням своєї продукції чи торговельної марки.
Дослідивши систему організації збуту на ТОВ „Синапс-Плюс”, ми можемо зробити деякі виводи.
Підводячи підсумки аналізу збутової діяльності ТОВ „Синапс-Плюс” необхідно зауважити, що підприємство розвивається, нарощує обсяги збуту продукції, освоює нові ринки.
Втім, існують певні недоліки в організації системи збуту, серед яких необхідно відмітити, що підприємство використовує один розподільний центр збуту продукції, служба збуту відсутня, окремі функції по управлінню збутовою діяльністю виконують працівники відділу зовнішньоекономічної діяльності та відділу оптових продаж.
По-перше, при створенні або вдосконаленні відділу збуту на підприємстві, слід вирішити декілька питань, що стосуються вибору каналів реалізації продукції, стратегії обхвату ринку, комунікаційної стратегії і методів стимулювання збуту. Всі організаційні рішення по збутовій політиці фірми повинні бути ухвалені як тільки після глибокого аналізу існуючої ситуації і повинні бути націлені на виконання конкретних завдань підприємства, як те отримання максимального прибутку або завоювання найбільшої частки ринку.
По-друге, збутову систему підприємства не можна відокремлювати від комплексу маркетингу, не дивлячись на те, що в організаційній структурі підприємства за службою маркетингу і службою збуту закріплені різні відділи. Процес організації збуту повною мірою використовує інструментарій маркетингу, в той час, як збут є одній з найважливіших функцій маркетингу.
У третьому розділі розроблені рекомендації щодо підвищення ефективністю управління збутовою діяльністю на ТОВ „Синапс-Плюс”.
Дослідивши систему збуту ТОВ „Синапс-Плюс”, було запропоновано введення каналу збуту 2-го рівня, розроблений план рекламних заходів, спрямованих на стимулювання збуту, складений прогноз економічного ефекту від заходів.
Пропонується ввести ще один склад, що дасть змогу зменшити транспортні витрати підприємства.
Проведене обгрунтування вибору типів посередників для підприємства показало, що для ТОВ „Синапс-Плюс” найбільш доцільним є використання прямих посередників та торгівельних агентів.
У рамках третього розділу дипломної роботи була розроблена рекламна стратегія на основі активного стимулювання збуту ТОВ «Синапс-Плюс».
Для нових товарів, що ТОВ «Синапс-Плюс» планує виводити на ринок, рекомендується в першу чергу застосування активного стимулювання, що має на меті прискорити проникнення даного товару на ринок за рахунок створення сприятливих умов для випробування товару максимально можливим числом покупців.
Для товарів які перебувають у стадії зрілості для ТОВ «Синапс-Плюс» рекомендується застосування додаткового стимулювання.
До заходів активного стимулювання збуту передусім слід віднести рекламну компанію підприємства. У третьому розділі був проведений розрахунок вартості рекламних заходів підприємства ТОВ „Синапс-Плюс” на 2008 рік.
Отже, запропоновані заходи по створенню більш єдиної служби збуту, вдосконаленню розподільної мережі та рекламної стратегії будуть сприяти більш ефективному управлінню збутовою діяльністю ТОВ „Синапс-Плюс”


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: