перейти на сайт>>

Організація та управління збутовою діяльністю підприємства (на прикладі ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка»)

ID роботи: 2559
Тип роботи:
Об'єм: 127 стор.
Вартiсть: 450 грн.


Змiст:

Вступ
1 Теоретичні та методичні аспекти організації та управління збутовою діяльністю підприємств
1.1 Проблема збуту продукції в наукових джерелах та в діяльності підприємств
1.2 Методологія формування і реалізації системи управління збутом
1.3 Значення каналів розподілу у формуванні збутової стратегії промислового підприємства
Висновки до розділу
2 Аналіз Організації та управління збутовою діяльністю ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка»
2.1 Організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження
2.2 SWOT-аналіз
Вид продукції, що поставляється
2.3 Аналіз організації збутової діяльності на ТОВ «Луганський машинобудівний завод ім. О.Я. Пархоменка»
3 Напрямки підвищення ефективності управління збутовою діяльністю ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка»
В сфері збуту керівництво ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. пархоменка" переслідує наступні цілі: максимально охопити ринок потенційних споживачів, забезпечити максимально ефективне завантаження наявних виробничих потужностей, добитися максимально можливої рентабельності продажів, мати по можливості повну і достовірну інформацію про ринок
3.1 Формування стратегії збуту
3.2 Формування перспективного товарного асортименту товарної продукції
3.3 Вибір оптимального каналу збуту
Висновки
Додатки (фінансова звітість за 3 роки - баланс, звіт про фінансові результати)Висновок:

В умовах трансформації економіки України ефективність функціонування підприємств різних розмірів, галузей, організаційно-правових форм та форм власності залежить в значній мірі від ефективності функціонування їх збутових систем. Проведені дослідження дають можливість стверджувати, що сучасні ринкові умови вимагають переорієнтації суб’єктів господарювання на маркетингові принципи при веденні свого бізнесу. Застосування концепції маркетингу дає змогу створити ефективну основу управлінської, господарської і виробничо-збутової діяльності підприємства як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках.

Велику роль у досягненні ефективності виробництва будь-якої продукції відіграє налагоджена збутова діяльність підприємства.

На принципах маркетингу будує свої системи переважна більшість провідних компаній світу. На підставі системного аналізу сутності, структури та особливостей збутової діяльності у сучасній ринковій системі з’ясовано теоретичні основи ефективного функціонування систем збуту вітчизняних підприємств. Узагальнення думок вчених дало можливість сформувати визначення збуту, складової частина діяльності підприємства, яка складається з цілісного процесу доведення продукції до кінцевого споживача шляхом використання заходів щодо вивчення потреб, формування та стимулювання попиту на продукцію підприємства для задоволення потреб споживачів та отримання прибутку. Ефективність просування товарів до споживачів у значній мірі залежить від оптимальності вибору підприємством каналу збуту. Підприємство повинно постійно відстежувати стан каналів розповсюдження товарів, мати інформацію про кількість рівнів каналів та конкретний склад його учасників.

Організація збутової діяльності промислового підприємства полягає у формуванні його системи збуту в цілому та служби збуту зокрема. Організаційна структура служби збуту являє собою сукупність збутових підрозділів, які здійснюють весь спектр функцій управління збутовою діяльністю підприємства. При цьому варто сказати, що кожне підприємство має вибрати для себе ту систему і структуру управління збутовою діяльністю, яка щонайкраще відповідатиме потребам саме його клієнтів і загальній маркетинговій стратегії. У той же час вона має бути гнучкою, щоб фірма могла вчасно пристосуватися до мінливої ситуації на ринку у відповідності до своєї мети.

В даній дипломній роботі проведене дослідження системи збуту ТОВ «Луганський машинобудівний завод ім. О.Я. Пархоменка». Дана тема є актуальною як для самого підприємства, оскільки воно займає не стійкі позиції на ринку і потребує чіткої та спланованої дистрибуційної політики, так і для всі підприємств України, оскільки мало які з них мають змогу проводити маркетингові дослідження та визначати власну найефективнішу збутову політику.

Під час написання роботи було досліджено діяльність ТОВ «Луганський машинобудівний завод ім. О.Я. Пархоменка», проаналізовано основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства, виявлені шляхи підвищення роботи збутової діяльності підприємства.

Провівши комплексний аналіз фінансового стану і виробничо-господарської діяльності ТОВ «Луганський машинобудівний завод ім. О.Я. Пархоменка» за період з 2006 року по 2008 рік, можна зробити висновок, що в цілому результат проведеного аналізу дозволяє охарактеризувати фінансовий стан, як стійкий з тенденцією до поліпшення.

Була розглянута збутова діяльність підприємства, канали розподілу, їх структура і рівні, методика управління збутовою діяльністю підприємств,а особливості організації збутової діяльності.

З метою дослідження збутової політики був проведений аналіз обсягів реалізації продукції, вивчені канали збуту, сильні та слабкі сторони збутової діяльності, структура відділу збуту.

Після проведення SWOT - аналізу ТОВ «Луганський машинобудівний завод ім. О.Я. Пархоменка», можна зробити висновок, що на підприємстві переважають сильні сторони, і воно має можливості для подальшого розвитку, реалізація яких значною мірою залежить від ефективності управління збутовою діяльністю.

Необхідно інформувати своїх потенційних споживачів про зміни, що мають місце в процесі функціонування будь-якого виробництва. Йдеться про зміну асортименту продукції, вдосконалення наявної тощо.

Також підприємству варто працювати над освоєнням більшої частки ринку та збільшити обсяг продажу продукції; стабілізувати та зменшити витрати на виробництво продукції; постійно підвищувати рівень кваліфікації працівників та збільшити їх заробітну плату; збільшити кількість каналів збуту на даному ринку продукції.

Сьогодні, в умовах ринку перед підприємствами постала необхідність самостійно управляти збутом. Початковою точкою цього процесу має бути діагностування збуту, тобто виявлення проблем (існуючих і можливих) під час самого здійснення збуту, визначення основних напрямів адаптації застосовуваної стратегії до змін у ринковому середовищі.

Був проведений аналіз конкурентних переваг ТОВ «Луганський машинобудівний завод ім. О.Я. Пархоменка» та визначені стратегічні напрями збутової діяльності. На основі даних досліджень було зроблено рекомендації щодо вдосконалення збутової діяльності підприємства.

Одним із основних напрямків удосконалення збутової діяльності є оптимізація асортименту продукції з урахуванням потреб ринку та можливостей підприємства.

У дипломній роботі було проведено формування перспективного товарного асортименту, в якому була збільшена частка найбільш прибуткової продукції (редуктори) та виключені збиткові вироби (віброживильники).

У рамках удосконалення збутової діяльності необхідно переглянути асортиментну політику підприємства.

Для удосконалення збутової політики підприємства був проведений вибір каналів розподілу продукції, який показав, що прямий канал збуту є найбільш вигідним для підприємства.

Розрахунки, проведені в роботі показали, що розширення прямого каналу збуту дозволить заводу дозволить заводу отримати додатковий прибуток у розмірі 1820,76 тис.грн.

Відкриття представництв дозволить збільшити виручку від реалізації на 20% (230,6 тис.грн.)

Проведені дослідження вказують на необхідність впровадження запропонованих заходів із вдосконалення управління збутовою діяльністю підприємства, адже саме вони є одним із найважливіших критеріїв успіху фірми у конкурентній боротьбі.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ 0501022921, natvik78@yandex.ru

Замовити цю роботу за допомогою форми: