перейти на сайт>>

Організація і проблеми удосконалювання операцій комерційних банків із платіжними картками на сучасному етапі

ID роботи: 473
Тип роботи:
Об'єм: 120 стор.
Вартiсть: 350 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Організація карткового бізнесу в комерційних банках
1.1. Теоретичні основи операцій з платіжними картками на сучасному етапі
1.2. Дослідження нормативно-правової бази операцій з платіжними картками в комерційному банку
1.3. Стан та проблеми розвитку карткового бізнесу в Україні
. Розділ 2. Аналіз операцій комерційних банків із платіжними картками на прикладі ВАТ «Ощадбанк»
2.1 Аналіз структури та динаміки операцій з платіжними картками ВАТ «Ощадбанк»
2.2. Аналіз еквайрингу та операцій з використанням платіжних карток
2.3. Дослідження аналізу фінансових результатів за операціями з платіжними картками
Розділ 3. Рекомендації по підвищенню ефективності операцій із платіжними картками у системі ВАТ «Ощадбанк»
3.1 Пропозиції щодо підвищення ефективності операцій із платіжними картками у ВАТ «Ощадбанк» на прикладі зарплатного проекту
3.2 Вдосконалення розрахунку доходів і витрат банку внаслідок впровадження Національної системи масових електронних платежів (основні принципи на яких повинна базуватися система по обслуговуванню платіжних карток)
Висновки до розділу
Розділ 4. Шляхи вдосконалення організації операцій з платіжними картками
4.1 Моделювання системи безготівкових платежів на основі внутрішньобанківського процесингового центру
4.2 Економіко-математична модель аналізу грошового обігу на карткових рахунках
4.3 Шляхи вдосконалення організації операцій з платіжними картками
Висновок
Використана літератураВисновок:

В останнє десятиріччя у світі спостерігається надзвичайне зростання активності на ринку пластикових карток, яке дивує аналітиків новими обсягами операцій. Проте шлях, який розвинені країни пройшли майже за сто років, пострадянські країни долають набагато швидше, сприймаючи пластикові картки як необхідний атрибут сучасної економіки. І якщо ще якихось десять років тому кількість власників карток в Центральній та Східній Європі вимірювалась сотнями, то сьогодні вона сягає десятків мільйонів.

Безумовно, одним із чинників зростання популярності цього інструменту, поряд з перевагами, які він надає його користувачам та торговельним організаціям, є те, що у зростанні обсягів безготівкових розрахунків зацікавлені центральні банки, які отримують додатковий інструмент для моніторингу і регулювання потоків грошової маси всередині країни, а також самі емітенти карток, які окрім отримання грошової вигоди стають володарями цінної інформації про споживчі переваги своїх клієнтів.

У першому розділі магістерської роботи розглянуто особливості організації карткового бізнесу в комерційних банках.

Пластикові картки є пріоритетним видом банківських послуг українських банків, що активно працюють з клієнтами та ведуть широку діяльність на міжнародному міжбанківському ринку.

Виходячи з вищевикладеного, можна дати узагальнене визначення картки кредитної та дебетової схеми розрахунків: кредитна картка - це засіб здійснення безготівкових розрахунків що дозволяє власнику отримувати кредит у межах встановленого банком-емітентом картки ліміту при купівлі товарів, послуг отриманні готівкових авансів. Дебетова картка - інструмент управління рахунком в банку для здійснення безготівкових розрахунків при купівлі товарів, послуг та отриманні готівкових авансів 63,68.

Операції з банківськими платіжними картками є досить новим напрямком банківського бізнесу, який, з одного боку, розширює спектр послуг банку, задовольняючи тим самим зростаючі потреби клієнтів, з іншого боку – є потужним джерелом ресурсів як в іноземній, так і в національній валютах. Швидке поширення банківських карток є свідченням того, що ця форма розрахунків вигідна основним учасникам системи. Український картковий ринок дуже динамічний: змінюються лідери, з’являються нові продукти і технології, незмінним залишається лише одне – він швидко розширюється за рахунок нових держателів карток, емітентів і точок обслуговування. Для багатьох комерційних банків пластикові картки стали новим напрямом бізнесу, ефективним фінансовим інструментом. В даній магістерській роботі ми розглянули основні питання використання пластикових карток в сучасній економічній системі, навели приклади їх практичного застосування, вивчили питання діяльності банків України на ринку платіжних карток, визначили основні теоретичні аспекти даної теми, провели пошук проблем, що виникають в процесі здійснення операцій з платіжними картками, зробили комплексний аналіз карткової діяльності банківських установ України. Ми з’ясували, що:

Таким чином, платіжна банківська карта – це персоніфікований платіжний інструмент, який дає користувачу картки можливість безготівкової оплати товарів і/або послуг, а також отримання готівкових коштів у відділеннях (філіях) банку і банківських автоматах (банкоматах).

Другий розділ присвячено питання аналізу операцій комерційних банків із платіжними картками на прикладі ВАТ «Ощадбанк».

Проведені дослідження показали, що ВАТ «Ощадбанк» активно розвиває діяльність, спрямовану в сфері карткового бізнесу, представляє широкий вибір пластикових карток для різних верств населення.

Основну частку в кількості емітованих карток ВАТ «Ощадбанк» займають так звані “зарплатні” пластикові картки.

ВАТ «Ощадбанк» активно веде еквайрингову діяльність: тільки в 2009 році було укладено угоди з більш ніж 700 організаціями торгівлі, сервісу, обслуговування на прийом до оплати пластикових карток. Сучасний стан карткового бізнесу в Україні значно відрізняється від західного. Це пояснюється тим, що значно переважають дебетові картки, в основному “зарплатні”, а також низькою активністю карток – 90% кардхолдерів використовують їх як засіб зняття готівки в банкоматах, рідко – як засіб розрахунку в торгово-сервісній мережі.

Не зважаючи на швидкі темпи зростання в Україні карткового бізнесу, є багато проблем, які заважають здійснювати цього роду операції їх учасникам. Основними та найбільш складними з них є недовіра населення до банківських установ, нестабільна соціально-політична та економічна ситуація в країні, висока вартість обладнання та значний термін його окупності, що, кінець кінцем впливає (переноситься) на клієнта шляхом підвищення тарифів на обслуговування карткових операцій, невідпрацьованність окремих механізмів і процесу здійснення операцій з платіжними картками, шахрайство по картковим операціям.

У третьому розділі магістерської роботи розроблені рекомендації по підвищенню ефективності операцій із платіжними картками у системі ВАТ «Ощадбанк». Було з’ясовано, що спрогнозувавши обсяги та кількість трансакцій за картковими операціями, банк може оцінити майбутні комісійні надходження від цього напрямку діяльності.

Серед інших, не менш важливих статей доходів — надходження від використання коштів на депозитних рахунках клієнтів — безпосередніх власників карток. Система передбачає наявність певної фіксованої величини (залишку, що не знижується) за кожним картрахунком клієнта — власника БПК. В обсязі саме цього залишку, за вирахуванням обов'язкових резервів (відповідно до встановленої НБУ норми обов'язкового резервування у розмірі 15%) та відрахувань у Фонд страхування вкладників (10%), комерційний банк може видавати кредити позичальникам та отримувати від таких операцій додатковий дохід.

Таким чином, ми з'ясували послідовність та механізм розрахунку основних статей доходів і витрат, що виникають в КБ ВАТ «Ощадбанк» внаслідок впровадження карткового проекту НСМЕП.

У четвертому розділі визначені шляхи вдосконалення організації операцій з платіжними картками.

З розвитком електронних технологій набагато знизилися витрати банків в сфері обслуговування карткових платіжних систем. Невпинна конкурентна боротьба вимагає від КБ ВАТ «Ощадбанк» постійно знижувати тарифи на розрахунково касове обслуговування та ряд продуктів і послуг. Не є виключенням і пластикові продукти. Тарифи на випуск та обслуговування звичайної дебетної картки настільки низькі, що навіть в макросфері банку приносять незначні прибутки. На мій погляд, для здобуття банком великих прибутків, серед усіх банківських продуктів в сфері пластикових карток особливу увагу необхідно приділити реалізації кредитних проектів. В розвитку кредитних карткових продуктів приховуються невичерпні можливості для отримання високих прибутків. Проведені розрахунки показали, що КБ ВАТ «Ощадбанк» розмістивши незатребувані кошти з клієнтських рахунків під кредитні угоди з кожних 100000 гривень може отримати ≈ 25681,78 гривень прибутку на рік. Звідси ми можемо зробити висновки, що банк у якому відкрито 1 мільйон дебетних картрахунків може розмістити під кредитні угоди суму = 200 мільйонів гривень і отримати на протязі ріку ≈ 25681780±n гривень прибутку.

Для подальшого успішного впровадження карткових технологій комерційним банкам України необхідно:

- розширювати мережу банкоматів і РОS-терміналів, щоб держатель картки був упевнений в тому, що він може одержати гроші і розрахуватися карткою в будь-який час;

- продовжувати активно впроваджувати зарплатні проекти, що дасть змогу централізовано залучити велику кількість клієнтів, додатково отримати вільні банківські ресурси та привчати населення до карткових розрахунків;

- залучати до числа своїх клієнтів підприємства торгівлі і послуг, які будуть приймати до оплати пластикові картки;

- продовжувати впроваджувати різні види послуг для різних клієнтів (студентів, пенсіонерів, і т. д.).

Таким чином, головним завданням сучасного карткового бізнесу є посилення довіри потенційних клієнтів до платіжних карток. В результаті цього зростатиме емісія, яка буде виражатися не тільки кількісно, а й якісно. Тобто, на карткових рахунках будемо бачити залишки, картки використовуватимуться не лише для зняття готівки, а й для розрахунків, а це буде джерелом доходів банків, які сприятимуть розвитку економіки, її детінізації, стабілізації тощо.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: