перейти на сайт>>

Особливості монологічного мовлення у дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ

ID роботи: 6358
Тип роботи:
Об'єм: 39 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Глава 1. Монологічне мовлення та особливості його формування у дошкільників з ЗНМ

1.1. Монологічне мовлення та особливості його формування у дошкільному дитинстві

1.2. Психолого-педагогічна характеристика дошкільників із ЗНМ

1.2. Проблеми формування монологічного мовлення у дошкільників із ЗНМ  дошкільному дитинстві

ГЛАВА 2. Експериментальне вивчення особливостей монологічної мови у дітей дошкільного віку із ЗНМ

2.1. Організація та методика констатуючого експерименту

2.2. Особливості  та завдання   корекційного   навчання   дітей  із ЗНМ монологічному мовленню

2.3. Аналіз ефективності колекційної роботи щодо розвитку монологічного мовлення дітей із ЗНМ

Висновок

Список використаної літературиВисновок:

Мовлення, як засіб спілкування, є одним із основних видів діяльності, якими людина оволодіває в процесі онтогенезу. Саме період дошкільного дитинства визнаний сенситивним для розвитку мовлення, поява якої обумовлена наявністю у дитини потреби у спілкуванні з оточуючими.

Монологічне мовлення визначають як зв'язне безперервне висловлювання однієї особи, адресоване одному або кільком співрозмовникам. Метою такого висловлювання є потреба певним чином вплинути на інших людей, у чомусь їх переконати, чогось домогтися. У монолозі рідше застосовуються позамовні комунікативні засоби.

Аналіз психолінгвістичної, лінгвістичної, психолого-педагогічної, лінгводидактичної літератури засвідчив важливість і необхідність мовленнєвого виховання в дошкільному дитинстві. Саме в цей період проходить активне оволодіння дітьми розмовною мовою, становлення й розвиток усіх сторін мовлення - фонетичної, лексичної, граматичної. Втрачені можливості цього розвитку у подальшому не відновлюються, тому необхідне своєчасне мовленнєве виховання, що включає в себе розвиток інтересу, чуйності й любові до рідного слова. Розвиток мовлення в дошкільному дитинстві - процес, багатоаспектний за своєю природою. Перш за все, цей процес органічно пов’язаний з розумовим розвитком, оскільки мовно-інтелектуальні взаємозв’язки, що відбуваються у процесі оволодіння рідною мовою, активно впливають на педагогічний процес навчання рідній мові, розвитку й формування зв’язного монологічного мовлення.

Розвиток монологічного мовлення є дуже важливим на етапі дошкільного дитинства, адже дитина для власного особистісного розвитку та успішної соціалізації мусить спілкуватися з тим, хто поруч, тобто стати зрозумілою, переконливою, а також навчити пізнавати світ за допомогою мови і мовлення, розвинути свідоме, у міру своїх можливостей, ставлення до мовної дійсності.

У практичній частині було проведено дослідження рівня розвитку монологічного мовлення дітей з ЗНМ та його порівняння з мовленням дошкільників, які не мають відхилень у розвитку.

Було проаналізовано і узагальнено мовлення 8 дітей. Результати обстеження дали змогу зробити висновки, що кількість речень у монологах дітей із ЗНМ не перевищує  5-6.

З огляду на структуру висловлювань слід відзначити відсутність у них логічної послідовності, взаємозв’язку як композиційних частин тексту розповіді, так і окремих речень, що складають монолог.

Аналіз синтаксичної будови монологу-розповідання показав, що у висловлюваннях дітей переважали прості речення. У своєму мовленні дошкільники допускали синтаксичні й граматичні помилки, а саме: пропускали головні члени речення. У дитячих висловлюваннях часто повторювалися слова (потім, коли, а коли) й однотипні речення.

Враховуючи центральне положення коррекційної педагогіки про визнання спільності психічного розвитку нормальної дитини і дитини з різними проблемами в розвитку, для нас було важливо визначити той комплекс умов, завдяки яким дитина з ЗНМ може реалізувати свої потенційні можливості і досягти належного рівня в освоєнні монологічного мовлення.

Своєчасна й цілеспрямована корекція порушень монологічного мовлення у дошкільників з ЗНМ є однією з найважливіших умов їх мовленєвого розвитку, забезпечення готовності до подальшої соціалізації, попередження вторинних відхилень у розвитку цих дітей.

Формування зв'язного мовлення дітей з ЗНМ здійснюється як у процесі різноманітної практичної діяльності при проведенні ігор, режимних моментів, спостережень за навколишнім та ін., так і на спеціальних корекційних заняттях.

Аналіз результатів повторного обстеження дошкільників із ЗНМ довів ефективність впроваджених методів та прийомів. Використання їх у практиці роботи з дітьми дошкільного віку із ЗНМ для формування їхньої мовленнєвої компетентності є доцільним.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: