перейти на сайт>>

Особливості переживання конфліктів у студентів педагогічних вузів

ID роботи: 373
Тип роботи:
Об'єм: 100 стор.
Вартiсть: 450 грн.


Змiст:

Вступ
I. Науково-теоретичні основи дослідження конфліктних ситуацій
1.1. Психологічна теорія конфліктів
1.2 Поняття про конфлікт: суть, види, функції
1.3 Стилі поведінки в конфліктах
1.4 Особливості переживання конфліктів у юнацькому віці
Висновки до 1 розділу
2. Експериментальне дослідження переживання конфліктів студентів педагогічних вузів у конфліктних ситуаціях
2.1. Методи та методики дослідження
2.2 Аналіз результатів емпіричного дослідження
2.3 Методичні рекомендації
Висновки до 2 розділу
Заключення
Література
ДодаткиВисновок:

На основі теоретичних та практичних досліджень можна зробити наступні висновки:

Сучасне тлумачення конфлікту ґрунтується на принципах визнання його як закономірної та природної характеристики соціальних стосунків. Конфлікт розглядається не як абстрактне явище протистояння, а як соціально-психологічний феномен, що відбувається в системі міжособистісних та міжгрупових стосунків людини. Таке трактування конфлікту наголошує на конкретно-історичному підході до проблеми вирішення конфліктів у контексті певного соціокультурного середовища.

Дослідження стилів поведінки студентів в конфліктній ситуації показало, що дана тема є недостатньо розробленою у віковій, педагогічній психології і конфліктології.

“Я-концепція” та самосвідомість нинішніх старшокласників мають свої відмінні риси.

Сучасне життя через економічну нестабільність, через кризу ряду соціальних інститутів, підвищення тривоги і невпевненість в майбутньому характеризується підвищеною конфліктною зарядженою.

Ряд соціологічних досліджень свідчать про збільшення кількості конфліктів в студентському середовищі і про невміння конструктивно вирішувати конфліктні ситуації.

Розглянуто різноманітні теоретичні підходи до визначення причин конфлікту. Соціальна ідентичність як конфліктогенний чинник людської поведінки вивчається в усіх психологічних напрямках – як базова людська потреба, як наявність інстинкту ворожості у взаємодії МИ-ВОНИ і як стимул до соціального порівняння.

Соціальна ідентичність є частиною Я-концепції особистості, що стосується групової належності. Свідомість людини організована за типом ідентифікаційної матриці, величина якої залежить від кількості соціальних груп та соціальних ролей, з якими людина себе ідентифікує.

За даними проведеного дослідження невелика кількість студентів студентів використовують співпрацю як стиль регулювання конфліктної ситуації, що свідчить про необхідність проведення профілактичної та тренінгової роботи по конструктивному вирішенню конфліктних ситуацій і швидкої стабілізації взаємин. Для цього можна використовувати методичні рекомендації викладені в магістерській роботі.

Зменшення кількості непотрібних конфліктів сприятиме оздоровленню соціально-психологічного клімату студентського колективу.

За даними проведеного дослідження близько 30 % студентів мають украй низький соціальний статус ізольованих та осіб, які не приймаються групою. Корекція самооцінки і навчання конструктивній поведінці в конфліктних ситуаціях сприятиме підвищенню їх соціального статусу. Зменшення кількості осіб з низьким соціальним статусом так само сприятиме поліпшенню психологічного клімату колективу.

Проведене дослідження підтвердило в цілому гіпотезу про те, що в студентському віці вибір стилю поведінки в конфліктних ситуаціях пов'язаний з особливостями “Я-концепції”.

Запропоновано соціопсихологічну модель конфлікту, що ґрунтується на принципі об’єктивно-суб’єктивної природи конфліктів. Аналіз конфлікту як соціально-психологічного феномену випливає з наступного процесу: об’єктивна ситуація → сприйняття ситуації як конфліктної → вибір стилю поведінки в конфліктній ситуації.

Об’єктивними чинниками, що визначають сприйняття ситуації як конфліктної, виступають особливості самої ситуації. Суб’єктивними чинниками визначення ситуації є вплив індивідуально-психологічних властивостей особистості та соціально-психологічних характеристик її Я-концепції. Центральне місце в системі декодування інформації посідає соціально-рольова ідентичність людини, як елемент уявлення про себе через призму соціальних стосунків.

Досліджено вплив індивідуально-психологічних властивостей особистості на її стиль поведінки в ситуації конфлікту. Так, психотизм та агресивність зумовлюють активну поведінку людини в стилі суперництва; інтравертованість особистості сприяє використанню стилю співробітництва, жіночий тип психічної діяльності передбачає схильність до компромісів.

Виявлено, що у визначенні ситуації як конфліктної та виборі стилю поведінки в конфлікті пріоритетними є не індивідуально-психологічні властивості особистості, а такі структурні елементи Я-концепції як самооцінка та соціальна ідентичність. Аналіз кореляційних залежностей дав змогу встановити значимі зв’язки між соціально-психологічними характеристиками особистості та вибором стилю поведінки в конфлікті.

Важливу роль у формуванні соціальної ідентичності відіграє період студентської юності (18–25 років), коли відбувається початковий етап професіоналізації (навчальна діяльність за обраною спеціальністю, пошук свого місця у професійному товаристві, соціальна адаптація та самореалізація). Період студентства зовсім не простий – саме на межі пізньої юності та ранньої зрілості молода людина повинна вирішити питання про пріоритетність своїх життєвих цінностей, окреслити найближчі та перспективні цілі. Вибір власного майбутнього стає значимим у формуванні соціальної ідентичності людини та структурує її свідомість у складних ситуаціях, зокрема конфліктних.

Важливим чинником формування соціальної ідентичності є належність людини до тих чи інших значимих соціальних груп. Головними критеріями для визначення таких груп студентської молоді є місце навчання, що зумовлене вибором майбутньої професії та престижність обраної спеціальності. Дані соціальні характеристики особистості формують значимі соціальні ідентичності, які є домінуючими в структурі ідентифікаційної матриці у свідомості молодої людини, та впливають на вибір стилю поведінки в конфліктній ситуації.

На підставі аналізу психологічної літератури, узагальнення результатів дослідження було розроблено та апробовано психокорекційний тренінг соціальної компетентності, спрямований на становлення позитивної ідентичності в студентів. Ефективним шляхом оптимізації даного процесу виступила активізація засобами психокорекції наступних механізмів формування ідентичності: робота над усвідомленням свого Я, деідентифікація, діалог, проектування майбутнього, формування навичок конструктивного вирішення конфліктів, створення перспективи власного майбутнього, вироблення навичок побудови життєвих планів для подолання розладів часової перспективи.

Проведене дослідження підтвердило гіпотезу про вплив соціальної ідентичності людини на притаманний їй стиль поведінки в конфлікті. Соціальна ідентичність посідає центральне місце у структурі Я-концепції особистості та виконує функцію впорядкування інформації у термінах тих категорій, які є базовими (стрижневими) на даний час у структурі свідомості людини. Результатом цього стає визначення ситуації як конфліктної та здійснюється вибір стилю поведінки в конфлікті.

Перспектива розробки цієї проблеми пов’язана з виявленням ефективних шляхів розширення репертуару стилів поведінки в конфлікті та оволодінням продуктивнішими способами вирішення конфліктів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: