перейти на сайт>>

Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справа

ID роботи: 4967
Тип роботи:
Об'єм: 34 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Місце та роль органів внутрішніх справ у процесі провадження у справах про адміністративні правопорушення

1.1. Органи внутрішніх справ як суб’єкти виконавчого провадження у справах про адміністративні правопорушення

1.2. Характеристика  повноважень ОВС щодо здійснення адміністративної юрисдикції

Розділ ІІ. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ

2.1. Поняття та види проваджень в справах про адміністративні правопорушення, їх завдання

2.2. Процесуальна форма і порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ

2.3. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення в ОВС

Висновок

ЛітератураВисновок:

Конституція України проголосила Україну демократичною державою, вищою цінністю якою є людина, її права та свободи. Однак мета і принципи правової держави поки не стали реальністю. Більш того, сьогодні держава не в змозі здійснити надійну охорону життя, здоров'я, честі і гідності особи, забезпечити виконання законів. Про це свідчить стійка тенденція росту як злочинності, так і числа щорічно чинених адміністративних правопорушень, що є своєрідним “живильним” середовищем для злочинних посягань.

 Держава повинна створити механізм реагування на адміністративні правопорушення, який би гарантував оперативне застосування заходів адміністративного впливу до винних осіб і одночасно виключав будь-які прояви беззаконня і свавілля по відношенню до громадян. Як вже раніше відзначалось, серед заходів адміністративного впливу, які застосовуються до правопорушників, особливе місце займає адміністративна відповідальність, оскільки саме вона виражає негативну державну оцінку здійсненного діяння. Тому важливе значення має проблема удосконалення діяльності суб'єктів адміністративної юрисдикції, а саме органів і осіб відповідних посадових категорій, правомочних розглядати і вирішувати справи по адміністративних правопорушеннях

Розгляд справ про адміністративні правопорушення – це основна стадія провадження в справах про них, на ній вирішуються найважливіші завдання цього провадження. Ці завдання полягають у встановленні винних і забезпеченні правильного застосування законодавства з тим, щоб до кожного правопорушника були застосовані справедливі заходи адміністративного впливу.

Зазначена стадія, згідно з відповідними положеннями КпАП, включає три етапи: підготовку справи до розгляду; розгляд справи; прийняття по ній постанови.

Доцільно для розгляду цих справ виділити посаду спеціального ін­спектора із розгляду справ про адміністрати­вні правопорушення, що звільнить керівників органів внутрішніх справ від такої функції. При цьому і виконання постанов про накладення адміністративних стягнень буде оперативним, своєчасним, невідворот­ним. Мету адміністративного стягнення буде досягнуто.

Провівши аналіз КУпАП можна визначи­ти, що у 16-ти його главах міститься понад 300 складів правопорушень, серед яких ОВС підвідомчі 46 складів щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, які мі­стяться в 7-ми главах КУпАП. Посадові осо­би органів внутрішніх справ також уповно­важені складати протоколи у справах про адміністративні правопорушення щодо 111 складів проступків, які містяться у 10-ти гла­вах КУпАП. Таким чином можна дійти ви­сновку, що ОВС є одним з головних суб'єктів адміністративно-деліктної юрисдикції. Жоден інший орган адміністративно-деліктної юрисдикції, крім суду, не наділе­ний таким широким обсягом юрисдикційних повноважень.

На ефективність адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ важливий вплив має належна організація цієї діяльності. Така організація охоплює оптимальний розподіл юрисдикційних повноважень між правомірними посадовими особами органів внутрішніх справ: зміст і якість планомірного здійснення цієї діяльності, стан належної підготовки кадрів, що її здійснюють, відповідне відомче нормативне та технічне забезпечення такої діяльності, контроль та оцінка її результатів.

У зв'язку зі спеціалізацією адміністративно-юрисдикційної діяльності основна робота з її організації здійснюється відповідними службами та підрозділами органів внутрішніх справ по лінії ГУДАІ, ГУПО, УТСМ, Медуправління тощо. У відповідних підрозділах органів внутрішніх справ, як правило, виділяються спеціальні посадові особи, на які покладаються обов'язки щодо загального діловодства у сфері адміністративної практики.

Важливе значення має також широке використання в цій діяльності засобів електронно-обчислювальної техніки, періодичне навчання особового складу в системі службової підготовки, своєчасне знайомство із змінами та доповненнями в діючому законодавстві про адміністративні правопорушення, вміле і ефективне застосування його на практиці.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: