перейти на сайт>>

Оцінка діяльності персоналу на підприємстві в сучасних умовах

ID роботи: 2515
Тип роботи:
Об'єм: 62 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні аспекти оцінки діяльності персоналу на підприємстві в сучасних умовах
1.1 Характеристика сутності поняття „персонал” та сучасні підходи до класифікації персоналу підприємства
1.2. Особливості оцінки персоналу підприємства
1.3. Вітчизняний та закордонний досвід управління персоналом
2. Аналіз стану управління персоналом в ТОВ „Беркут”
2.1. Загальна характеристика системи управління персоналом в ТОВ „Беркут”
2.2. Оцінка використання персоналу підприємства
2.3. Аналіз ефективності використання персоналу підприємства
2.4. Удосконалення системи оцінки персоналу в ТОВ „Беркут”
Висновки і пропозиції
Перелік літературиВисновок:

Сучасна кадрова політика підприємства (фірми, корпорації) має бути спрямована на ринкові умови господарювання. Головна її мета полягає в забезпеченні нині і в майбутньому кожного робочого місця, кожної посади персоналом відповідних професій та спеціальностей і належної кваліфікації.

Оцінка персоналу здійснюється для визначення відповідності працівника вакантному чи зайнятому робочому місцю і виконується трьома способами.

Оцінка потенціалу працівника (оцінити професійні знання та вміння, виробничий досвід, ділові і моральні якості, психологію особистості, здоров’я і працездатність, рівень загальної культури).

Оцінка індивідуального вкладу (оцінити якість, складність та результативність праці конкретного співробітника і його відповідність місцю, яке займає, за допомогою спеціальних методик).

Атестація кадрів (комплексна оцінка, яка враховує потенціал і індивідуальний внесок працівника в кінцевий результат).

Вихідними даними для оцінки персоналу є:

 моделі робочих місць;

 положення про атестацію кадрів;

 методика рейтингової оцінки кадрів;

 філософія підприємства;

 правила внутрішнього трудового розпорядку;

 штатний розклад;

 особові справи співробітників;

 накази по кадрах;

 соціологічні анкети;

 психологічні тести.

Досягнення кінцевої мети кадрової політики суб'єктом господарювання має передбачати виконання таких основних функцій:

 розробка і корекція стратегії формування та використання трудового потенціалу відповідно до змін в умовах господарювання;

 підготовка персоналу до відповідної професійної діяльності (виробничо-технічне учнівство, загальна професійна підготовка, підвищення кваліфікації, просування на службі);

 оцінка персоналу (контроль відповідності персоналу конкретним потребам виробництва чи іншої сфери діяльності, аналіз ділових якостей працівників, висунення на певну посаду, службове переміщення);

 мотивація дотримання належного режиму трудової діяльності та високої продуктивності праці;

 реалізація постійних контактів між керівництвом (керівниками всіх рівнів) і представниками трудових колективів (профспілками).

Успішна програма по розвитку кадрів сприяє створенню робочої сили, що володіє більш високими здібностями і сильною мотивацією до виконання задач, що ставиться перед організацією. Таким чином, як для блага самої організації, так і для блага особового складу організації, керівництво повинне постійно працювати всіляким підвищенням потенціалу кадрів. У підприємства присутні такі методи навчання як: наставництво; навчання на робочому місці; планові курси удосконалювання; активне навчання.

Як показали дослідження, визначальним чинником, що впливає на конкурентоспроможність, економічне зростання і ефективність виробництва, є наявність на фірмі людських ресурсів, здатних професіонально вирішувати поставлені виробничі задачі. Для ефективного управління персоналом в бізнесі підприємство потребує цілісної системи роботи з кадрами, що дозволяє управляти ними від моменту прийому на роботу до завершення кар'єри.

У сучасних умовах функціонування підприємств робота з кадрами повинна набути системності та завершеності на основі комплексного вирішення кадрових проблем та впровадження нових та вдосконалення існуючих форм та методів кадрової роботи. З кожним днем зростає роль кадрових служб та удосконалюється зміст їх роботи.

У результаті узагальнення теоретичного досвіду та дослідження кадрової роботи у ТОВ „Беркут” можна зробити наступні висновки.

Під управлінням персоналу розуміють процес планування, підбору, підготовки, оцінки і безперервної освіти персоналу, що спрямований на раціональне його використання.

Основним елементом системи управління кадрами є кадрова політика, яка являє собою розраховану на довгу перспективу лінію вдосконалення кадрів, генеральний напрям у кадровій роботі, який визначається сукупністю найбільш важливих, принципових положень і установок. Засобом реалізації кадрової політики є кадрова робота, яка підпорядкована вирішенню задач, що перед нею висіваються.

Система роботи з персоналом – це сукупність принципів і методів управління кадрами робочих і службовців на підприємстві.

Для ефективного аналізу якісного складу кадрів управління і правильної організації роботи з різними його групами першорядне значення має регулярна оцінка діяльності і особистісно-ділових якостей працівників.

Ведуче місце у всій існуючій системі оцінок персоналу займає атестація керівників і фахівців виробництва, регулярно проведена у всіх організаціях на основі відповідних нормативних актів і положень, а також за допомогою різних соціально-психологічних процедур

ТОВ „Беркут” має тільки одного працівника кадрової служби – інспектора по кадрах, який підпорядкований директорові підприємства. Чисельність працівників кадрової служби обумовлена невеликою чисельністю працівників у підприємстві.

У ТОВ „Беркут” створюється гнучка система управління персоналом, орієнтована на роботу підприємства в ринкових умовах. Функціонування цієї системи, яка включає рішення комплексних управлінських, трудових, фінансово-господарських, соціально-економічних, освітніх і багатьох інших проблем, в сучасних умовах неможливе без концепції, що визначає основні положення кадрової політики:

 створення єдиних принципів стратегічного управління і розвитку персоналу в галузі;

 інтеграція кадрової політики при стратегічному плануванні підприємств з урахуванням кадрової роботи на всіх рівнях управління;

 упровадження нових методів і систем підготовки і перепідготовки персоналу;

 проведення скоординованої тарифної політики і оплати праці;

 захист прав і гарантій працівників товариства, робота з представниками трудових колективів і профспілок;

 дослідження проблем в області розвитку людських ресурсів;

 підготовка нормативних і методичних матеріалів забезпечення високого рівня управління кадрами.

В роботі пропонується низка заходів, спрямованих на впровадження систематичної атестації працівників ТОВ „Беркут” і впровадження роботи з резервом на керівні посади.

Для удосконалення управління кадровою роботою на підприємстві пропонується введення у структуру підприємства відділу кадрів.

Передбачається, що запропоновані заходи вплинуть на зміну організаційної поведінки працівників, на їх ставлення до роботи, прагнення повною мірою реалізувати свій потенціал, підвищити результативність своєї праці.

У ТОВ „Беркут” створюється гнучка система оцінки персоналу підприємства. Функціонування цієї системи, яка включає рішення комплексних управлінських, трудових, фінансово-господарських, соціально-економічних, освітніх і багатьох інших проблем, в сучасних умовах неможливе без концепції, що визначає основні положення кадрової політики:

 створення єдиних принципів стратегічного управління і розвитку персоналу в галузі;

 інтеграція кадрової політики при стратегічному плануванні підприємств з урахуванням кадрової роботи на всіх рівнях управління;

 упровадження нових методів і систем підготовки і перепідготовки персоналу;

 проведення скоординованої тарифної політики і оплати праці;

 захист прав і гарантій працівників товариства, робота з представниками трудових колективів і профспілок;

 дослідження проблем в області розвитку людських ресурсів;

 підготовка нормативних і методичних матеріалів забезпечення високого рівня управління кадрами.

Формування ринкового механізму та системи державного регулювання ринку праці потребують урахування цих та інших об'єктивних тенденцій, їхнього позитивного та негативного впливу на функціонування економіки в цілому та окремих підприємств.

Управління трудовими ресурсами, забезпечення їхнього ефективного використання потребує обов'язкового формування системи оцінки трудового потенціалу підприємства.

Мета концепції управління персоналом ТОВ „Беркут” – створення системи, що ґрунтується, в основному, не на адміністративних методах, а на економічних стимулах і соціальних гарантіях, орієнтованих на зближення інтересів працівників з інтересами підприємства в досягненні високої продуктивності праці, підвищенні ефективності виробництва, одержанні найвищих економічних результатів діяльності підприємства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: