перейти на сайт>>

Оцінка фінансових ресурсів підприємства та джерел їх формування

ID роботи: 510
Тип роботи:
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І. Теоретичні основи формування і розміщення фінансових ресурсів на підприємстві в умовах ринку
1.1. Поняття та економічна сутність фінансових ресурсів підприємства
1.2. Класифікація джерел формування фінансових ресурсів
1.3. Характеристика процесів формування і розміщення фінансових ресурсів на підприємстві в умовах ринку
Розділ ІІ. Оцінка фінансових ресурсів СВК ім. Фрунзе та джерел їх формування
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Аналіз джерел формування фінансових ресурсів на підприємстві
2.3. Аналіз структури та динаміки фінансових ресурсів
Розділ ІІІ. Удосконалення процесу управління фінансовими ресурсами СВК ім. Фрунзе
3.1. Стратегія формування і розміщення фінансових ресурсів на підприємстві в умовах ринку
3.2 Удосконалення управління нерозподіленим прибутком
Висновки
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

За результатами проведеного дослідження можна зробити таки висновки: фінансові ресурси - це грошові накопичення і доходи, що створюються в процесі розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту й зосереджуються у відповідних фондах для забезпечення безперервності розширеного відтворення і та задоволення інших суспільних потреб. Однією з найважливіших умов розкриття змісту й призначення фінансових ресурсів є виявлення їхнього взаємозв'язку І з вартісною структурою валового внутрішнього продукту.

Фінансові ресурси займають особливе місце в економічних відносинах. Їхня специфіка виявляється в тому, що вони завжди виступають у грошовій формі, мають розподільний характер і відбивають формування і використання різноманітних видів прибутків і нагромаджень суб'єктів господарської діяльності сфери матеріального виробництва, держави й учасників невиробничої сфери.

Фінанси підприємств, будучи частиною загальної системи фінансових відносин, відбивають процес утворення, розподілу і використання прибутків на підприємствах різноманітних галузей народного господарства і тісно пов'язані з підприємництвом, оскільки підприємство є формою підприємницької діяльності.

Фінансові відносини підприємства виникають тоді, коли на грошовій основі відбувається формування власних ресурсів підприємства, його прибутків, залучення позичкових джерел фінансування господарської діяльності, розподіл прибутків, що утворюються в результаті цієї діяльності, їхнє використання на цілі розвитку підприємства.

Організація господарської діяльності вимагає відповідного фінансового забезпечення, тобто початкового капіталу, що утворюється з внесків засновників підприємства і приймає форму статутного капіталу. Це найважливіше джерело формування майна будь-якого підприємства. Конкретні засоби утворення статутного капіталу залежать від організаційно - правової форми підприємства.

Для розв’язання проблем формування і використання фінансових ресурсів підприємств потрібна виважена, довгострокова політика держави щодо розвитку підприємництва та його ролі у піднесенні національної економіки, яка б спиралася на інтереси основних суб’єктів підприємницької діяльності, відповідала потребам основної частини населення і відображала реальний стан у розв’язанні соціально-економічних проблем у країні. Економічно обґрунтоване використання податкових, інвестиційних та цінових механізмів сприятиме виходу з фінансової кризи, надходженню коштів до бюджету, збільшення дохідності підприємств.

Фінансові ресурси є об'єктивно необхідною умовою процесу відтворення на всіх його стадіях, однак формування кінцевої структури відтворення досягається на стадії розподілу, де формуються пропорції між фондами відшкодування, споживання й нагромадження, здійснюється розподіл доходів між підрозділами суспільного виробництва, галузями господарства, соціальними групами, безпосередніми виробниками матеріальних благ.

Об'єктом дослідження даної роботи виступає СВК ім. Фрунзе. Це підприємство хімічної промисловості що займається випуском і реалізацією пестицидів та добрив. В даний час СВК ім. Фрунзе знаходиться у важкому фінансовому положенні, пов'язаному з посиленням конкуренції, застаріванням матеріально-технічної бази, безрозсудною податковою політикою держави. Це виявляється в зниженні практично всіх основних показників діяльності підприємства. Як видно з таблиці знижується випуск реалізованої продукції, зростає собівартість, зменшується фондовіддача, продуктивність праці. У 2008 році підприємство вперше за весь час своєї діяльності спрацювало із збитком.

Оцінка складу і структури джерел фінансових ресурсів, проведена в роботі виявила тенденцію збільшення частки привернутих фінансових ресурсів при неістотному збільшенні власних джерел. Висока частка привернутих фінансових ресурсів при одночасному скороченні випуску продукції говорить про низьку рентабельність і фінансову стійкість підприємства. Сума самих фінансових ресурсів значно перевершує витрати на відтворення. Це так само не можна визнати однозначно позитивною тенденцією оскільки це пов'язано з скороченням об'ємів виробництва, а отже і витрат на виробництво продукції. Фінансові ресурси трансформуються в активи підприємства. Динаміка активів свідчить про збільшення частки мобільних активів у складі майна підприємства при відповідному зниженні частки необоротних активів. Збільшення частки мобільних активів відбулося за рахунок зростання кредиторської заборгованості, яка через саме свого характеру - ненадійний спосіб підвищення мобільності майна.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: