перейти на сайт>>

Оцінка якості продукції на прикладі ТОВ «Селвіст»

ID роботи: 5817
Тип роботи:
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти оцінки якості продукції в сучасних умовах господарювання

1.1. Якість  продукції: поняття та значення у діяльності підприємства

1.2. Інформаційна база, показники та методи оцінки якості продукції

1.3. Система управління якістю продукції на підприємстві як складник ефективної його діяльності

Розділ ІІ. Оцінка ефективності управління якістю на ТОВ «Селвіст»

1.1. Організаційно-правова характеристика ТОВ «Селвіст»

2.2. Характеристика я системи управління якістю  на ТОВ «Селвіст»

2.3. Аналіз якості продукції ТОВ «Селвіст»

Розділ ІІІ. Рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування системи управління якістю на ТОВ «Селвіст»

3.1. Розробка пропозицій з удосконалення якості продукції ТОВ «Селвіст»

3.2. Застосування міжнародних стандартів ISO серії 9000 на ТОВ «Селвіст»

Висновок

Список використаної літературиВисновок:

Забезпечення та підвищення якості продукції є актуальним на будь- якому підприємстві, оскільки прибуток залежить від процесу реалізації продукції, яка у свою чергу повинна відповідати стандартам якості. Важливу роль відіграє економічний аспект, який полягає у підвищенні якості, і, як наслідок, покращанні економічного стану підприємства, зміцненні його репутації, можливості зменшувати витрати та підвищувати доходи. Питанням підвищення чи зниження витрат, зняття продукції з виробництва або її модернізації належить до компетенції аналітиків з економічної діяльності підприємства.

Як показав проведений аналіз, на ТОВ «Селвіст»  система управління якістю продукції – це регламентований стандартами підприєм­ства порядок регулювання виробничих процесів, що спрямований на забезпе­чення потрібного рівня якості продукції під час її розроблення, виготовлення та експлуатації. Вона є невід'ємною частиною системи управління виробниц­твом та призначена для посилення впливу механізму управління на підви­щення якості роботи та ефективність виробництва за рахунок концентрації зусиль на найважливіших на цей час ключових трудових процесах та вироб­ничих функціях. На підприємстві діє система управління якістю продукції (СУЯП) та ефективним використанням ресурсів (ЕВР), яка базується на та­ких принципах:

управління якістю продукції та ефективним використанням ресурсів на всіх етапах життєвого циклу продукції та на всіх рівнях управління підприємством;

комплексність (одночасна реалізація взаємопов'язаних технічних, організа­ційних, економічних, соціальних та ідеологічних заходів в управлінні якістю продукції і ефективного використання ресурсів з обов'язковим забезпечен­ням охорони навколишнього середовища).

Управління якістю продукції та ефективним використанням ресурсів здійснюють на основі реалізації таких функцій, як прогнозування технічного рівня продукції і розвитку підприємства; планування підвищення якості про­дукції та ефективності виробництва; нормування та організація розроблення нової продукції на виробництві; забезпечення стабільності запланованого рівня якості продукції під час її розроблення, виготовлення, зберігання, збуту та експлуатації; організація метрологічного забезпечення; контроль якості та випробовування.

Функціонування СУЯП і ЕВР регламентовано комплексом стандартів підприємства. Стандарти підприємства діляться на спеціальні, які охоплюють окремі стадії життєвого циклу продукції, і загальні, які регламентують питан­ня, визначаючи порядок робіт, які забезпечують якість праці і продукції на всіх етапах діяльності підприємства.

Але, щоб вдосконалити процеси управління якістю на цьому підприєм­стві, потрібно запровадити комплексну систему управління якістю. Запрова­дження цієї системи стане нагальною потребою для ТОВ «Селвіст»   вже в найближчі рік-два, оскільки обсяг виготовлення продукції підприємства зростає, внаслідок чого постає потреба у розширенні географії реалізації продукції та ефективнішої системи контролю якості продукції.

Підсумовуючи, можна сказати, що для завоювання організацією твер­дих позицій як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках, їй потрібно мати таку систему менеджменту якості, яка орієнтується на глобальний ринок із забезпеченням критеріїв конкурентоспроможності. Такою може бути систе­ма, яка відповідає вимогам стандартів ІБО 9000. На сьогодні це обов'язкова умова, але вже недостатня. Образно кажучи, стандарти ІБО 9000 – це фунда­мент системи менеджменту якості, на якому можуть успішно підніматися по­верхи, які відповідають вимогам стандартів ІБО 14000, QS 9000, Міжнарод­ної системи рейтингу якості, концепції «шість сигм», ТQМ тощо.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: