перейти на сайт>>

Передумови та фактори міжнародної спеціалізації України

ID роботи: 8890
Тип роботи:
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

1.1. Поняття та економічна сутність міжнародної спеціалізації

1.2. Класифікація міжнародної спеціалізації

Розділ 2. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

2.1. Характеристика факторів, що впливають на формування  міжнародної спеціалізації України

2.2. Аналіз специфіки міжнародної спеціалізації України на сучасному етапі

розділ 3. Основні напрямки розвитку міжнародної спеціалізації України на сучасному етапі

3.1. Підвищення конкурентоспроможності країни як важливий напрямок підвищення рівня міжнародної спеціалізації України

3.2. Модель спеціалізації економіки України

Висновки

Використана літератураВисновок:

За сучасних умов рівень прогресивнос­ті економіки визначається характером інноваційно-інвестиційної діяльності та ступенем її активності. Четвертий технологічні уклад в економіці України визначають технології будівельної промисловості, чорної металургії, суднобудування, обробки металу, легкої, деревообробної, целюлозно-паперової промис­ловості. Як зазначалося, у прогресивних розвинутих економіках розвиваються біотехнології, технології аерокосмічної, фармацевтичної, комп’ютерної, авто­мобільної, хімічної промисловості. В Україні фор­муються пріоритети, які не відповідають світовим вимогам. Крім того, посилюється технологічна за­лежність від зовнішнього оточення.

Постійне загострення конкурентної боротьби на світових ринках вимагає ретельної уваги з боку дер­жави до сектору економіки, зорієнтованого на екс­порт, швидкої реакції на зміни в кон’юнктурі на сві­тових ринках й гнучкої економічної політики щодо забезпечення ефективності експорту. Крім того, для світової економіки характерне постійне змінення кон’юнктури, тому підтримка власного експорту на світовому ринку, збільшення, принаймні, збережен­ня його питомої ваги у світовій торгівлі є актуаль­ним для України.

Розроблення концептуальної національної моделі розвитку експорту України передбачає забезпечен­ня стабільного зростання обсягів виробництва та ва­лового внутрішнього продукту країни, збільшення податкових та валютних надходжень, створення до­даткових робочих місць, підвищення конкурентоспро­можності вітчизняної економіки, поглиблення її інте­грації у світовий економічний простір та покращення поточного рахунку платіжного балансу держави [11].

Головним завданням підвищення сучасного рівня міжнародної конкурентоспроможності України стає забезпечення прискореного розвитку, насамперед у низці профільних науково- і техноємких галузей (аерокосмічній, виробництві нових матеріалів, окре­мих виробництвах у фармацевтичній, електронній та електротехнічній промисловості), здатних ефективно конкурувати на міжнародних ринках і стати основою високотехнологічного зростання (наприклад, частка високотехнологічної продукції в українському екс­порті промислових товарів нині становить лише 5%, тоді як світовий середньостатистичний рівень – 21%). Це демонструє нагальну необхідність удосконалення державної системи підтримки й стимулювання роз­витку експортного потенціалу країни, яка повинна враховувати накопичений міжнародний досвід і бути орієнтованою на здешевлення доступу до ресурсів розвитку, забезпечення сучасної інфраструктури, що ґрунтується на новітніх інформаційних технологіях, утворення бізнес-середовища, сприятливого для поси­лення експортної експансії національних виробників.

Україна зможе перетворитися на високотехніч­ну державу з інноваційною моделлю економічного зростання за умови адекватності промисловості на­уково-технічним досягненням постіндустріального суспільства. Подолати суттєве відставання України від розвинутих країн щодо продуктивності праці в усіх сферах народного господарства, оновити осно­вні фонди, впровадити енерго- і матеріалозберігаючі технології можна тільки на основі промислових інновацій. Створення цілісного промислово-науково-технологічного комплексу сприятиме повному задо­воленню внутрішніх потреб країни та експорту наукоємкої продукції.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: