перейти на сайт>>

Переклад англомовних питальних речень (на матеріалі художньої літератури)

ID роботи: 8709
Тип роботи:
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

1. Питальні речення  в сучасній англійській мові: поняття, ознаки та типологія

1.1. Поняття, функціонально-семантична організація та ознаки питальних речень в англійській мові

1.2. Типи питальних англомовних речень

2. Особливості перекладу англомовних питальних речень на українську мову

2.1. Проблемні аспекти перекладу англомовних питальних речень

2.2. Особливості застосування трансформацій при перекладі англійських питальних речень

Висновок

Список використаних джерелВисновок:

Отже, питальне речення – це модальний різновид речення, за допомогою якого мовець, використовуючи спеціальні засоби, насамперед інтонацію та лексико-граматичні засоби, запитує про щось задля отримання необхідної інформації.

Питальне речення виражає лише запит, пошук, спрямований на з’ясування певної інфор­мації. Семантична структура питального речення містить запит компетентності адресата, тобто загальне запитання щодо наявності в адресата інформації про певний складовий ситуації або ситуацію загалом, яка цікавить того, хто запитує. Запит інформації, будучи універсальною комуні­кативною функцією категорії питальності, визначає в системі речень питальної модальності функ­ціонально-семантичні типи, що об’єднуються на основі первинних і вторинних функцій.

 У своїх первинних функціях запитання спрямоване на одержання конкретної інформації, у вторинних – на вираження емоцій, оцінок, ввічливого спону­кання, експресивного ствердження чи заперечення, підтримування контакту тощо.

Відповідно до структури усі питальні речення можна поділити на чотири класи: загальні питальні речення; спеціальні питальні речення; питальні речення змішаного типу; альтернативні питальні речення.

Загальний питання починається з відповідної форми дієслова to be (am, is, are, was, were), з модального (can, may, must) або будь-якого допоміжного дієслова (do, does, did). Слідом за допоміжним дієсловом слідує підмет або група підметів, а смислове дієслово ставиться після підмета. У разі якщо допоміжний дієслово складається з двох або більше компонентів, то підмет ставиться після першого з них.

Спеціальний питання починається з якої-небудь питального слова (what, when, where, why, how, how many, how long, how much, whom, whose), за яким слідує дієслово to be, допоміжне або модальне дієслово, потім ставиться підмет і всі інші частини речення. В кінці спеціального питання вживається спадний тон.

Альтернативне питання може починатися з дієслова (як загальне питання) або з питального слова (як спеціальне питання) і обов’язково містить союз or (або). Відповіді на альтернативні запитання до членів речення  даються в повній формі.

Для адекватного перекладу англійських інтерогативних конструкцій перекладачеві необхідно добре розуміти їх прагматичні значення, які можуть мати синкретичний характер і реалізовуватись у прямих, непрямих і прихованих формах номінації.

Англійські питальні речення в українськомовних перекладах переважно передаються реченнями цього ж типу, але спосіб перекладу безпосередньо залежить від структурно-семантичного типу питального речення. Однак існування повного еквівалента англійського питального речення в мові перекладу явище нечасте, і збереження загальної форми (типу) речення неодмінно пов’язане з певними внутрішніми трансформаціями: граматичними чи лексичними. Внутрішні модифікації спричинені лексичними та граматичними особливостями цільової мови.

Природно, що факт існування одного й того ж структурного типу речень у мові перекладу та мові оригіналу аж ніяк не розв’язує проблеми адекватного відтворення конотативного компонента в семантиці граматичної форми через структурні відмінності української та англійської мов. Це спричиняє розбіжності у функціонуванні питальних речень у цих мовах. Аналіз дослідження основних комунікативно-функційних та структурно-семантичних особливостей англійських питаних речень дав підстави висновувати, що задля адекватної передачі українською мовою функцій, притаманних цим реченням, перекладачеві слід удаватися до різноманітних перекладацьких трансформацій.

Під час роботи над перекладом передусім потрібно уважно вивчити оригінальний текст, виявити всі місця, що можуть викликати труднощі при відтворенні етикетних форм питаних речень, вторинних функцій питаних речень, а також ті випадки, котрі потребують знання перекладачем широкого контексту художнього твору. Перекладачеві слід проводити комплексний аналіз непрямих питальних висловлювань і використовувати перекладацькі трансформації лише там, де це справді необхідно, намагаючись в жодному разі не спотворити змісту оригінального художнього твору. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: