перейти на сайт>>

Питання до державного іспиту з теорії практики навчання і виховання для студентів ФІМ 4 курсу денної форми навчання (2011)

ID роботи: 4847
Тип роботи:
Об'єм: 56 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Предмет    педагогіки.    Педагогіка    як    система    педагогічних    наук. Взаємозв'язок     педагогіки     та     інших     наук     про     людину.     Роль Я.А. Коменського у становленні педагогіки як науки.

Методи  наукових  педагогічних досліджень,  їх  характеристика.  Місце ослідницького компоненту в структурі діяльності вчителя

Розвиток   ідеї   природовідповідності   навчання   і   виховання   в   історії педагогіки    (Я.Коменський,    Ж.-Ж.Руссо,    Й. Песталоцці,    А. Дістервег, В.Сухомлинський). Індивідуальний та особистісно орієнтований підходи у сучасній школі.

Принцип культуровідповідності навчання і виховання в історії педагогіки (Г.Сковорода, А. Дістервег, К.Ушинський, В.Сухомлинський).

Виховання  як  суспільне  явище  та як  педагогічна  категорія.  Генезис уявлень про мету виховання в історії зарубіжної та вітчизняної педагогіки

Поняття   „зміст   виховання".   Соціокультурна   обумовленість   еволюції поняття „зміст виховання" в історії педагогіки

Закономірності   та   принципи   виховання.    Національне   виховання   в сучасному соціокультурному просторі України.

8. Теоретичні   концепції   виховних   систем   у   вітчизняному   освітньому просторі та за рубежем у ХІХ-ХХ ст. Характеристика виховних систем.

9. Ідеї вільного виховання в історії вітчизняної та зарубіжної педагогіки (Ж.-Ж.Руссо, Л.Толстой, „реформаторська педагогіка" кінця XIX - початку XX ст.).

10. Сутність   процесу   виховання  та  його   закономірності.   Соціокультурна обумовленість розвитку сучасних концепцій виховання.

11. Елітарне виховання, історія виникнення та розвитку. Питання елітарного виховання в педагогічній теорії Дж.Локка, реформаторської педагогіки. Розвиток   ліцеїв,    гімназій,    спеціалізованих   навчальних   закладів   на сучасному етапі.

12. Система дидактичних принципів. Розвиток наукових засад дидактики в історії педагогіки (Я.Коменський, А.Дістервег, Й.Гербарт, К.Ушинський).

13. Сутність    процесу    навчання.    Майстерність    вчителя    в    активізації пізнавальної діяльності школярів на уроці

14 Види навчання. Історико-педагогічний аспект розвитку видів навчання.

15 Виникнення та розвиток класно-урочної системи навчання. Вимоги до сучасного уроку та методика його аналізу.

16 Розвиток форм навчання в історії педагогіки. Типи та структура сучасного уроку. Учитель як автор та співавтор уроку.

17. Зміст освіти як категорія дидактики. Загальні принципи відбору змісту освіти.

18 Принцип  рідномовності   навчання  в  історії  вітчизняної та зарубіжної педагогіки      (Я.Коменський,      Г.Сковорода,      С.Русова,     Б.Грінченко, В. Сухомлинський).

19 Поняття „педагогічна технологія". Технологічний підхід до організації навчання. Характеристика технології розвиваючого навчання.

20   А.С.Макаренко,    В.О.Сухомлинський    про    вчителя,    розвиток    його особистості й досягнення ним вершин педагогічних майстерності.

21 Педагогічна   майстерність,   її   структура.   Гуманістична   спрямованість особистості вчителя в теорії і практиці В.Сухомлинського

22. Педагогічна культура учителя, її компоненти. Шляхи та засоби розвитку педагогічної культури.

23. Культура і техніка мовлення вчителя. Функції, форми та комунікативні якості   мовлення   вчителя.   Взаємозв'язок   вербальних  та  невербальних засобів у педагогічній діяльності вчителя.

24. Основні методи педагогічної взаємодії. Методи педагогічної взаємодії в діяльності А.Макаренка.

25. Педагогічна спостережливість та увага в діяльності вчителя.  Основні властивості уваги та способи її активізації в процесі навчання.

26. Поняття педагогічного спілкування, його особливості, функції та види. Стилі педагогічного спілкування.

27. Конфліктні  ситуації у педагогічному процесі. Шляхи, умови і засоби розв'язання конфліктних ситуацій.

28. Діяльність   вчителя   як   творчий   процес.   Методи   активізації   творчої діяльності учнів.

29. Основні цілі, завдання, принципи та форми взаємодії школи та сім'ї. Майстерність     вчителя    у    роботі     з     батьками.     А.Макаренко та В.Сухомлинський про сімейне виховання.

30. Українська педагогічна думка кінця XIX - початку XX ст. (Б.Грінченко, С.Русова, Х.Алчевська та ін.).
НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: