перейти на сайт>>

Питання до іспиту “Фінанси”

ID роботи: 7757
Тип роботи:
Об'єм: 80 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

200. На якій фазі відбувається будівництво об’єкту?

201. На якій фазі інвестиційного процесу здійснюється звичайна виробнича діяльність?

202. Кроки розрахунку інвестиційного проекту – це:

203. Чистий грошовий потік являє собою:

204. Позаекономічні результати інвестиційного проекту – це:

205. Який розділ бізнес–плану містить таблицю грошових потоків?

206. Чому дорівнюватиме рентабельність проекту, якщо його термін окупності співпадає із життєвим циклом інвестиційного проекту?

207. Чому дорівнює ЧПВ проекту, якщо його рентабельність дорівнює 0.8?

208. Який з показників інвестиційного аналізу інформує про відносну міру зростання вартості фірми в результаті інвестування?

209. Термін окупності – тривалість найменшого періоду, після закінчення якого

210. Найбільш важко передбачуваними є ризики:

211. Чисті інвестиції – це:

212. Яке співвідношення між валовими (ВІ) та сумою амортизаційних відрахувань (АВ) характеризує економіку на стадії зростання?

213. Валові та чисті інвестиції відрізняються на величину:

214. Як вірно трактувати ситуацію нульового значення чистих інвестицій?

215. Чи повернуться вкладені кошти, якщо мультиплікатор інвестицій дорівнює 1?

216. Як трактувати значення мультиплікатора інвестицій більше за одиницю?

217. Як трактувати від'ємне значення мультиплікатора інвестицій?

219. Інтегральний ефект відображає різницю між оцінками сукупних результатів і витрат за проектом:

220. При порівнянні альтернативних проектів перевага має віддаватися проекту:

221. Урахування всіх найбільш істотних наслідків проекту входить до складу принципу:

222. Субоптимізація – принцип, згідно із яким оцінка ефективності проекту має здійснюватися при:

223. Можливе знецінення інвестиційного портфелю класифікується як ризик:

224. Структура капіталу впливає на результати оцінки проекту через:

225. Спрощенню процедури оцінки ефективності проектів і забезпеченню необхідної точності оцінки сприяють принципи:

226. Забезпечують раціональну поведінку економічних суб'єктів незалежно від характеру і цілей проекту принципи:

227. На якій фазі інвестиційного процесу прибуток відсутній?

228. На якій фазі інвестиційного процесу здійснюється звичайна виробнича діяльність?

229. Умови припинення інвестиційного проекту можуть бути:

230. Можливість використання терміну окупності для зниження ризику інвестування полягає:

231. Метод корегування норми дисконту передбачає аналіз залежності підсумкових критеріїв ефективності проекту 

232. Показник еластичності розраховується як відношення процентної зміни ЧПВ до: 

233. Точка беззбитковості – це така рівновага, коли має місце тотожність

234. До складу залучених джерел формування фінансових ресурсів підприємства не належать:  

235.​ Об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємства на території України визначається як:

236.​ Зовнішні користувачі фінансової інформації – це

237. За яким критерієм фінансові ресурси поділяються на фондові й не фондові?

238. Фінанси підприємств являють собою:

239.​ Коефіцієнт швидкої ліквідності:

240.​ Ким регламентується порядок ведення касових операцій:

241.​ До зовнішніх факторів, які впливають на величину грошових надходжень підприємств, належить:

242.​ За рахунок чистого прибутку підприємство:

243.​ Оборотні кошти – це:

244.​ Прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства розраховується як:

245.​ Коефіцієнт зносу

246.​ Трендовий аналіз – це

247.​ Ліміт залишку грошових котів в касі підприємства встановлюється:

248.​ Платниками податку на прибуток підприємств є:

249.​ Санація – це:

250.​ Результатом перспективного фінансового планування не є:

251.​ Готівкові розрахунки – це

252.​ Статутний капітал державного підприємства – це:

253.​ Резервний капітал – це:

254.​ Основний орієнтир для підприємства, що діє в умовах ринку, це:

255.​ Інформація про формування прибутку підприємства відображається у таких формахфінансової звітності:

256.​ Резервний капітал створюється за рахунок:

 

257.​ Які з податків та зборів не сплачують підприємства: –

258.​ Перевищення фактичної наявності власних оборотних коштів над потребою – це:  

259.​ Визначення потреби в оборотних коштах здійснюється через: –

260.​ У товарній формі може надаватись:

261. Показник, який визначає у вартісному вираженні кількість виробленої продукції на одну гривню основних засобів називається:  

262.​ Горизонтальний аналіз – це

263.​ Рахунки, які відкриваються для зберігання грошових коштів та здійснення всіх видів банківських операцій називаються: 

264.​ Показник, який розраховується як відношення вартості основних засобів до чисельності робітників, називається:

265.​ З перерахованих показників стан основних виробничих засобів підприємствахарактеризують:

266.​ До оборотних фондів належить:

267.​ Переказний вексель – це

268.​ За термінами надання кредити поділяються на:

269.​ Кількість оборотів за період, що аналізується, характеризує:

270.​ До інформаційної бази для оцінювання фінансового стану підприємства не належить:

271.​ До зовнішніх факторів фінансової кризи на підприємстві належить:

272.​ За якою формулою визначається коефіцієнт оборотності оборотних коштів?

273.​ Метод прямого розрахунку не застосовується:

274.​ Розмір одноденних витрат сировини, яка споживається, розраховується:

275.​ Потребу в оборотних коштах встановлює:

276.​ Фінансовий цикл:

 

277.​ Не дозволяється включати до складу валових витрат платника податку такі витрати:

278.​ Ким встановлюються фіксовані ціни?

280.​ Зворотний лізинг:

281.​ Конфіденційний (закритий) факторинг:

282.​ Нерозподілений прибуток – це:

283.​ Розмір статутного капіталу державного підприємства визначається:

284.​ Що не відноситься до непрямих податків:

285.​ Непрямий податок, що встановлюється на підакцизні товари та включається в їхню ціну це

286.​ Банківські рахунки в іноземній валюті поділяються на:

287.​ Рентабельність – це:

288.​ Лізингодавець – це суб'єкт підприємницької діяльності, що:

289.​ До показників фінансової стійкості відноситься

292.​ Яке із визначень податків є найвичерпнішим?

294.​ До прямих податків відносять:

295.​ Яким документом на сьогодні регламентуються склад, функції, права та обов'язки органів ДПС :

296.​ Податкова система України – це:

297.​ Яка із функцій податкової системи може стримувати або стимулювати діяльність підприємств у відповідних напрямах?

298.​ В Україні справляється:

299.​ Якщо річний дохід до 10000 грн. оподатковується за ставкою – 13 %, від 10000 до 15000 – 15%, понад 15000 – 18 %, то який це податок?

300.​ Обов'язковий, безумовний платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів це:  

301.​ В Україні справляється ? місцевих податків (кількість):

301.​ В Україні справляється ? місцевих податків (кількість):

302.​ Згідно законодавства (Податкового Кодексу України) прибуток визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на ……………., та суму інших витрат звітного податкового періоду:

303.​ Згідно Податкового Кодексу України на сьогодні усі основні засоби поділяються

304.​ Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її:

305.​ Власність, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення оподатковується за ставкою

306.​ Базовим податковим періодом з податку на доходи фізичних осіб є:

307.​ Сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду це:

308.​ За нульовою ставкою ПДВ оподатковуються операції з: експорту товарів, постачання товарів

309.​ До підакцизних товарів не належать:

310.​ Який з транспортних засобів є об'єктом оподаткування збором за першу реєстрацію транспортного засобу :

311.​ Встановлення місцевих податків і зборів, не передбачених Податковим Кодексом України:

312.​ Який з податків найшвидше змінює структуру споживчого вибору різноманітних продуктів? Податок на додану вартість.

313.​ Ввізне мито нараховується за ставками, встановленими:

314.​ За основним методом визначення митної вартості відповідно до Митного Кодексу України за основу береться:

315.​ Базовим податковим періодом з ПДВ є: один календарний місяць.

 

316.​ Базова ставка ПДВ (17%) починає застосовуватися з :

317.​ До загальнодержавних податків і зборів України не належить: ті податки та збори,

318.​ Фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання – це:

319.​ До складу витрат при розрахунку податку на прибуток підприємств належать:

320.​ Базова ставка податку на прибуток підприємств у розмірі 16% починає діяти з:

321.​ Вартість алкогольних напоїв і тютюнових виробів, які були придбані менеджером підприємства у відрядженні:

322.​ Звільняються від оподаткування ПДВ операції з:

323.​ Податковим періодом для платників єдиного податку третьої групи є :

324.​ Від сплати земельного податку не звільняються:

325.​ Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється в розмірах за

326.​ Платники фіксованого сільськогосподарського податку не є платником таким податків:

327.​ Податки на споживання сплачуються під час:

328.​ База оподаткування:

329.​ Конкретна вартісна, фізична або інша характеристика бази оподаткування або її частини, щодо якої застосовується ставка податку:

330.​ Максимальний або мінімальний розмір ставки за певним податком, встановлений Податковим Кодексом це:

331.​ Ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється як фіксована величина стосовно кожної одиниці виміру бази оподаткування це:

332.​ Ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється у відсотковому або кратному відношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування це:

333.​ Передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору це:

334.​ Платник податків вправі використовувати податкову пільгу: з

335.​ Податкова пільга надається шляхом:

336.​ Строк сплати податку та збору:

337.​ Зміна строку сплати податку здійснюється у формі:

338.​ Податковим періодом може бути:

339.​ Порядок сплати податків та зборів встановлюється:

340.​ Підставами для припинення податкового обов'язку, крім його виконання, є:

341.​ Платник податків зобов'язаний:

342.​ Одним із принципів податкового законодавства України є:

343.​ Під час встановлення податку обов'язково визначаються такі елементи:

344.​ Місцеві податки і збори:

345.​ Екологічний податок відноситься до:

346.​ Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності відноситься до:

349.​ Категорію "страхового захисту" більшою мірою характеризує ознака:

350.​ Чи може страхове відшкодування перевищувати розмір прямого збитку?

351.​ Метою проведення страхування є:

352.​ Правила страхування розробляють:

 

353.​ При достроковому розірванні договору страхування з ініціативи страховика страхові платежі:

354.​ У яких випадках страховик відмовить у виплаті страхового відшкодування?

355.​ Факт укладання договору страхування засвідчується:

356.​ Що являє собою страхова сума?

357.​ Що є страховим випадком ? Страховий випадок 

358.​ Що являє собою страховий тариф ?

359.​ Страхова подія

360.​ Які з наведених нижче видів страхування відносять до майнового страхування?

361.​ Обов'язкове страхування проводиться на основі:

362.​ Що таке страховий продукт?

363.​ Головною метою маркетингу страховика є:

364.​ Факт реалізації страхової послуги засвідчує:

365.​ Маркетинг страховика являє собою :

366.​ «Страхування життя» охоплює такі підвиди страхування:

367.​ До ризикових видів страхування ставиться:

368.​ Страхова сума в майновому страхуванні визначається:

369.​ Чи приймається на страхування майно фізичної особи, що перебуває в зоні, який загрожує стихійне лихо ?

372.​ Роль страхування полягає у:

373.​ Економічна сутність ризикової функції страхування полягає у:

374.​ Економічній сутності страхування відповідають:

375.​ Що являє собою страхова сума?

376.​ Частина тарифу, яка призначена для покриття витрат на проведення страхування, називається:

378.​ Страхова оцінка це:

379.​ Під співстрахуванням розуміється:

380.​ Під перестрахуванням розуміється:

381.​ Класифікація страхування являє собою:

382.​ Під предметом страхування розуміється:

383.​ Принцип сплати страхових внесків у добровільному страхуванні означає що:

384.​ Договір страхування являє собою:

385.​ Страховий фонд це: 386.​ Формування попиту на страхові послуги досягається:

387.​ Раціональна реклама використовується для:

388.​ Узагальнюючим показником страхової відповідальності страховика в майновому страхуванні є

389.​ Якщо по закінченню договору страхування було виплачено страхове відшкодування в розмірі 50 % страхової суми, страховик:

390.​ Чи приймається на страхування майно юридичної особи, що перебуває в зоні, який загрожує стихійне лихо, якщо про це оголошено у встановленому порядку ?

391.​ Страхування за системою першого ризику передбачає:

392.​ Залежно від джерел фінансування змінної частини оборотного капіталу розрізняють наступні стратегії?

393.​ Правила фінансування, що стосується лише пасиву: Правило вертикальної структури капіталу.

397.​ В залежності від процедури руху і зберігання РЕПО з ЦП буває:

398.​ Форми випуску облігацій:.

401.​ Отримання додаткового приросту до рентабельності власних коштів завдяки використанню позикових коштів, незважаючи на платність останніх, характеризує:

402.​ Теоретично обґрунтовано визначити ставку дисконтування, що включає поправку на ризик, дозволяє: уникнути

403.​ Якого ризику зазнають власники цінних паперів згідно теорії портфелів?

404.​ Операційна діяльність суб'єктів господарювання – це:

405.​ Здатність суб'єкта господарювання адаптуватися до несприятливих економічних умов називається:

406.​ Плече фінансового важеля (ПФВ) характеризується відношенням

407.​ Модель оцінки капітальних активів уперше розглянув:

408.​ Форма лізингу, коли посередник повторно сдає обладнання в лізинг:

409.​ До основних різновидів комерційного кредиту відносяться:

410.​ Інструментом комерційного кредиту традиційно є:

412.​ До банківської системи України відносяться

413.​ НБУ має статус емісійного тому що

414.​ Пасивні операції комерційних банків – це:

415.​ Які з перерахованих фінансових структур завжди мають кореспондентський рахунок в НБУ?

416.​ Які з перерахованих цінних паперів не є борговими паперами?

417.​ До високоліквідних активів відносяться:

418.​ Державна реєстрація банків здійснюється:

419.​ До нормативів, що характеризують здатність банку забезпечувати безперебійне виконання фінансових зобов'язань,відносяться

 

420.​ Укажіть, які з названих положень, що діють на Україні, відносяться до основних умов видачі банківської ліцензії?

421.​ Якщо центральний банк підвищує дисконтну ставку, то темпи збільшення грошової маси

422.​ Як повинна зміниться норма обов'язкових резервів, якщо потрібно збільшити масу грошей в обігу?

423.​ Хто встановлює мінімальний розмір статутного фонду комерційного банку?

424.​ З якою метою банки звертаються за міжбанківським кредитом?

425.​ На підставі яких документів касири банків видають готівку своїм клієнтам? На підставі

426.​ До процентних зобов'язань банку відносять

427.​ Установлення ліміту кредитування це

428.​ Поряд з іншими позиціями власний капітал банку включає

429.​ До якого виду операцій відносять одержання позички на міжбанківському ринку?

430.​ Яка з перерахованих банківських операцій не є активною операцією?

431.​ На підставі яких документів складається прогнозні розрахунки касових оборотів банку?

432.​ Головним органом управління КБ є:

433.​ До високоліквідних активів КБ відноситься:

434.​ КБ забороняється діяльність

435.​ У якій частині балансу показуються депозити, що внесені до іншого банку:

436.​ Як називається різниця між ціною попиту на цінний папір і ціною його продажу.

437.​ Як називається отримання позички від банку понад залишок на депозитному рахунку:

438.​ Яка із зазначених складових належить до основного капіталу?

439.​ Звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти, що емітуються на строк не менший 5 років мають назву

440.​ За здійснення касово–розрахункового обслуговування стягується плата у вигляді

441.​ Система механізмів, які служать для переказу грошових коштів між економічними суб'єктами, для розрахунку за платіжними зобов'язаннями – це

442.​ Онкольні кредити – це кредити, які надаються

443.​ Іпотечні кредити – це кредити під

444.​ Акцепт – це

445.​ Найчастіше при здійсненні форфейтингу використовуються:

446.​ Акредитиви бувають

447.​ Основним завданням НБУ є

448.​ Державними банками в Україні є

449.​ Назвіть принципи банківського кредитування.

450.​ В якому документі обумовлюються умови кредитної операції?

451.​ Яким шляхом формується статутний фонд комерційного банку, створений у формі АТ?

452.​ Які бувають депозити?

453.​ До якого виду операцій відноситься одержання позички на міжбанківському ринку?

454.​ Що таке банківські ресурси?

455.​ Який центральний банк краще виконує своє головне завдання?

456.​ На які дві частини поділяється власний капітал комерційного банку?

457.​ Як оформляється міжбанківський кредит?

456.​ Який центральний банк краще виконує своє основне завдання?

457.​ Основне завдання НБУ відповідно до Конституції України:

458.​ Голова НБУ призначається:

459.​ Згідно кількісної теорії грошей збільшення грошової маси призведе до:

460.​ До активу балансу НБУ не включаються:

461.​ Стабілізаційний кредит надається з метою:

462.​ Кредит «овернайт» надається для:

463.​ Ставка рефінансування встановлюється НБУ:

464.​ Співвідношення між двома валютами, що виникає відносно третьої валюти, називається:  

465.​ Що таке «валютне регулювання»? Валютне регулювання

466.​ Що таке «валютна інтервенція»? Валютна інтервенція –

467.​ Плаваючі валютні курси – це:

468.​ Коли центральний банк купує іноземну валюту, грошова база:

469.​ Головна відмінність НБУ від КБ:

470.​ Рефінансування банків – операції з надання кредитів Національним банком банкам у встановленому ним порядку з метою  

471.​ Емісійна функція Національного банку України передбачає:

472.​ Центральним банком США є:

473.​ В основі Бреттон – Вудської валютної системи був закладений: принцип

474.​ Який актив є фінансовим? Фінансовим є 475.​ Грошовий агрегат М0 включає:

476.​ Формою проведення тендеру з підтримання ліквідності банків є:  

477.​ Кредит овернайт надається:

478.​ Ставка рефінансування це:

479.​ Доларизація економіки проявляється у:

480.​ У валютному котируванні USD/UАН базою котирування виступає:

481.​ Різниця між курсом продавця і курсом покупця це:

482.​ Прикладом зворотного котирування є:

 

483.​ Якого виду таргетування не існує? Існують такі види таргетування:

484.​ Кошти обов'язкових резервів банку зберігаються: в

485.​ При інфляційному таргетуванні таргетом як правило є:

486.​ При монетарному таргетуванні таргетом є:

487.​ При курсовому таргетуванні таргетом є:

488.​ Який документ визначає зміст грошово–кредитної політики в Україні на відповідний рік?

489.​ Хто приймає Основні засади грошово–кредитної поітики на відповідний рік?

490.​ Які є компоненти фінансової звітності:

491.​ За допомогою якого методу фінансового аналізу визначають структуру джерел фінансування діяльності підприємств?

492.​ Визначте відмінність зовнішнього фінансового аналізу:

493.​ За допомогою якого методу аналізу розраховується зміна показника у часі:

494.​ Коефіцієнт покриття визначається як співвідношення:

495.​ Коефіцієнт швидкої ліквідності показує:

496.​ Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризується співвідношенням:

497.​ Розмір чистого оборотного капіталу підприємства характеризує:

498.​ Коефіцієнт автономії дає змогу оцінити: стан

499.​ Основним принципом застосування методики «директ–костінг»:

500.​ Коефіцієнт оборотності запасів за період визначається як:

501.​ У чому полягає відмінність між постійними і змінними загальновиробничими витратами?

502.​ До внутрішніх користувачів фінансової звітності відносять:

503.​ Запаси належать до:

504.​ Звітна форма балансу в Україні побудована:

505.​ Рентабельність власного капіталу розраховується як відношення:

506.​ Визначте, до якого виду грошових потоків відноситься виплата заробітної плати:

507.​ Визначте, до якого виду грошових потоків відноситься отримання грошових коштів за реалізовану продукцію: грошовий потік,

508.​ Який з наведених етапів не проводиться під час комплексного фінансового аналізу:

509.​ Оборотний капітал не включає:

510.​ Підберіть термін-синонім до категорії «оборотні активи»:

511.​ До системи показників майнового стану підприємства належить:

512.​ Нематеріальні активи належать до:

513.​ Виробничий цикл починається з моменту:

514.​ Фінансовий цикл починається з моменту:

515.​ Коефіцієнт покриття має ще таку назву:

516.​ Робочий капітал – це різниця між:

517.​ Коефіцієнт фінансової незалежності визначається як відношення:

518.​ За характером участі в господарському процесі активи розрізняють:

519.​ Залежно від напряму розміщення фінансових ресурсів в активи підприємства капітал класифікується на:

520.​ Сума активів підприємства – це:

521.​ Який напрям розміщення оборотних активів можна віднести до високоліквідних активів?

522.​ Коефіцієнт фінансової незалежності ще має назву:

523.​ Майно підприємства складається з:

524.​ Довгострокові фінансові інвестиції відносяться до:

525.​ Якщо на підприємстві виконуються перші три умови А1 > П1,А2 > П2, А3 > П3, то, виходячи з «балансу» активу і пасиву, остання нерівність системи матиме вигляд:

526.​ З наведених видів витрат підприємства до змінних належать витрати на:

527.​ Показник маневреності власних коштів належить до показників:

528.​ Рентабельність власного капіталу доцільно визначати, виходячи з:

529.​ Актив балансу містить:

530.​ Пасив балансу містить:

531.​ Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) містить розділи:

532.​ Дедукція – це такий метод вивчення економічних явищ, коли:

533.​ Горизонтальний аналіз передбачає:

534.​ Вертикальний аналіз передбачає:

535.​ Майновий стан підприємства аналізується за допомогою коефіцієнтів:

536.​ Збільшення коефіцієнта оборотності запасів підприємства за період:

538.​ Скорочення тривалості операційного циклу підприємства за період:

539.​ Збільшення тривалості виробничого циклу підприємства за період:

540.​ Період обороту запасів підприємства розраховується як:

541.​ Період обороту дебіторської заборгованості підприємства розраховується як:

542.​ Фінансовий цикл підприємства розраховується як:

545.​ Чиста рентабельність виробництва підприємства визначається як:

546.​ Дія операційного важелю полягає в тому, що:

547.​ Коефіцієнт концентрації позикового капіталу визначається як:

548.​ Рівень коефіцієнта поточної ліквідності знаходиться під впливом:

550.​ Проста акція: це акції,

551.​ Емітент провадить операції:

552.​ Облігація це:

553.​ ОВДП (рус. ОВГЗ):

554.​ Інвестиційні сертифікати – це:

555.​ Бездокументарні цінні папери обертаються на ринку у наступному вигляді:

556.​ На отримання фіксованих дивідендів мають право власники:

557.​ За рахунок емісії акцій формуються наступні фонди акціонерного товариства:

558.​ Купуючи облігацію, інвестор стає:

559.​ Власники облігацій мають право:

560.​ Тратта – це:

561.​ Ринок муніципальних цінних паперів в Україні представлений:

562.​ Мобілізація, розподіл та перерозподіл фінансових ресурсів здійснюється за допомогою:

563.​ Біржовий ринок виступає як сегмент:

564.​ Властивість фінансового активу, яка розраховується у вигляді річної процентної ставки, називається:

565.​ За періодом обертання фінансових активів фінансовий ринок поділяється на:

 

566.​ Вид міжбанківського кредиту, який надається банкам на термін не більше одного операційного дня і використовується для завершення розрахунків поточного дня, – це:

567.​ Акції, інвестиційні сертифікати відносять до групи:

568.​ Реальна процентна ставка – це:

569.​ Ануїтет – це:

570.​ »Фіктивний капітал» – це: капітал 

571.​ Привілейована акція:

572.​ На грошовому ринку відбуваються операції строком до:

573.​ Розміщення цінних паперів передбачає:

574.​ Величина позикового відсотку:

575.​ До основних цінних паперів відносяться:

576.​ На кредитному ринку відбуваються операції строком до:

577.​ Відповідно до законодавства України емітенти можуть бути:

578.​ Основною установою, що регулює функціонування ринку цінних паперів є:

579.​ Випуск облігацій для формування статутного фонду здійснюється:

580.​ Фінансовий ринок – це:

581.​ Мета ринку цінних паперів:

582.​ Інституційними інвесторами на фінансовому ринку України є:

583.​ Процес встановлення ціни з урахуванням існуючих економічних умов – це:

584.​ Номінальна вартість цінного папера визначається:

585.​ Біржовий ринок є частиною:

586.​ Вищим органом акціонерного товариства є:

587.​ Депозитними інститутами на фінансовому ринку є:

588.​ До фінансових посередників відносять:

 

589.​ Кредитні спілки та факторингові компанії відносять до:

590.​ Кредитні установи, що створюються для надання населенню послуг щодо видачі позичок під заставу предметів домашнього вжитку, – це:

591.​ Дисконтування – це:

592.​ Підтвердження платником згоди на оплату за переказним векселем – це:

593.​ Валютні інтервенції на валютному ринку можуть здійснювати:

594.​ Центральні банки впливають на валютний курс за допомогою:

595.​ Суб'єктами валютного ринку є:

596.​ Акції, інвестиційні сертифікати відносять до групи:

597.​ Цінні папери, обіг яких дозволено на території України, можуть випускатися в таких формах:

598.​ Облігації, що розміщуються за ціною, нижчою ніж їх номінальна вартість, називаються:

599.​ Мінімальний стандартний обсяг біржового активу, який може бути куплений чи проданий на біржі, – це:

600.​ Продаж банком вільних грошових коштів за певну плату – це принцип кредитування, що визначає:

 
НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: