перейти на сайт>>

Правова характеристика та види адміністративних процедур

ID роботи: 4973
Тип роботи:
Об'єм: 28 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА ЯК ІНСТИТУТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

1.1. Загальна характеристика адміністративної процедури

1.2. Поняття та ознаки адміністративної процедури

Розділ ІІ. ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНих  ПРОЦЕДУР

2.1. Критерії класифікації

2.2. Реалізація контрольних повноважень

2.3. Притягнення до адміністративної відповідальності

Висновки

ЛітератураВисновок:

Таким чином, можна констатувати, що поняття адміністративної процедури пов'я­зане з науковою дискусією про зміст адміні­стративної юстиції та розуміння поняття ад­міністративного процесу, які й до сьогодні вчені-юристи продовжують «підганяти» під штучно виготовлену модель, під якийсь ідеа­льний зразок розуміння адміністративного процесу у «вузькому» та «широкому» зна­ченні виконавчо-розпорядчої діяльності дер­жавних органів, а всі дослідження зосере­джуються навколо класифікації та визначення місця адміністративних проваджень в адміністративному процесі та їх типологічних груп.

Проаналізувавши наявні наукові погляди, можна констатувати, що на сьогоднішній день склалося кілька підходів до визначення поняття «процедура» залежно від концепції предмета адміністративного процесу (управ­лінської, юрисдикційної або судочинної). Де­які вчені процедуру розглядають як вид про­цесу, інші розглядають їх (процедуру і процес) як тотожні об'єкти правової дійсності і використовують обидва терміни як синоні­мічні. Прихильники юрисдикційної концепції адміністративного процесу під «процедурою» вбачають діяльність повноважних органів вла­ди так званого позитивного управлінського характеру, а під «процесом» розуміють суто юрисдикційні провадження. Представники управлінської концепції процесу вбачають, що процес складається з двох видів - юрисдикцій-ного процесу та адміністративної процедури.

Адміністративний процес та процедури об'єднують   загальні    властивості,    а   саме:

а) владність діяльності державних органів та їх посадових і службових осіб;

б) врегулювання цієї    діяльності    процесуальними    нормами;

в) прийняття владного акта (постанови, виро­ку, рішення,  протоколу та ін.); 

г) реалізація норм матеріального права в певній послідов­ності, порядку і за правилами, в ході якої ви­никають, змінюються або припиняються конкретні суспільні відносини.

Процедура - це самостійне цілісне юри­дичне утворення, яке регламентоване юри­дичними нормами (наприклад, процедура державної реєстрації господарського товари­ства), визначає порядок здійснення учасника­ми відносин юридично і соціально значущих дій та забезпечує реалізацію нормативно-правового регулювання суспільних відносин. Отже, адміністративну процедуру можна ви­значити як встановлений нормами адмініст­ративно-процесуального права порядок дія­льності владних суб'єктів правовідносин публічної адміністрації щодо реалізації нор­мативно-правового регулювання у сфері пу­блічного управління та розгляду і вирішення конкретних адміністративних справ.

Для адміністративних процедур характерний особливий суб'єктний склад. Однією із сторін в адміністративній процедурі зав­жди виступає державний орган або посадова особа,  наділені  державно-владними  повно­важеннями.

Адміністративні  процедури закріплю­ються адміністративно-процесуальними но­рмами, які, в свою чергу, регулюють засто­сування  матеріальних  норм  адміністратив­ного та інших галузей права (фінансового, господарського, трудового та ін.) і при цьому регламентують    діяльність    уповноважених органів і посадових осіб.

Якщо головна задача адміністративного процесу - захист і охорона права, то задача адміністративних процедур - сприяння реа­лізації прав і законних інтересів. Процедурні норми повинні складати основу позитивної діяльності органів виконавчої влади. Чітке встановлення адміністративних процедур сприяє створенню комфортних умов взаємо­дії громадян і державних органів, забезпе­ченню ефективного функціонування вико­навчих структур, їхньої відкритості, прозорості процесу підготовки і прийняття управлінських рішень, обмеженню адмініст­ративного свавілля і посадових зловживань.

Отже, враховуючи вищевикладене та про­ведений системний аналіз змісту поняття «адміністративна процедура», можна дійти висновку, що під категорією адміністратив­ної процедури слід розуміти встановлені законодавством правила, порядок і умови (зра­зок) вчинення процесуальних дій щодо розгляду, розв'язання і вирішення конкрет­ної адміністративної справи в сфері публіч­ного управління.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: