перейти на сайт>>

Правове регулювання зміни умов трудового договору

ID роботи: 6788
Тип роботи:
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

ВСТУП

1. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ТА ЙОГО УМОВИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

1.1. Трудовий договір як центральний інститут трудового права

1.2. Умови трудового договору: поняття та значення

2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ЗМІНИ УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

2.1. Порядок реалізації зміни умов трудового договору

2.2. Порядок переведення на іншу роботу

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗМІНИ УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

3.1. Проблемні питання зміни умов трудового договору

3.2. Вдосконалення механізму нормативно-правового регулювання зміни умов праці

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРАВисновок:

Проведення ринкових реформ в Україні зумовило зміни у сфері суспільно-трудових відносин. Необхідність поєднання інтересів найманих працівників та роботодавців зумовлює пошук оптимальних варіантів для вирішення проб­лем, які виникають у процесі трудової діяльності. Особливу стабілізуючу роль у цьому процесі виконує трудовий договір, який у сучасних умовах має бути важли­вим інструментом соціального захисту найманих працівників. При цьому умо­ви трудового договору, обумовлені сторо­нами, спрямовуються на підвищення матеріального та культурного рівня пра­цівника, забезпечення стабільності трудових правовідносин.

Основним законодавчим актом, що регулює трудові відносини в Україні, є Кодекс законів про працю, прийнятий ще за часів радянської системи. Незважаю­чи на внесені до нього численні зміни та доповнення, він не відповідає реаліям сьогодення та потребує не вдосконалення, а прийняття нового Трудового кодексу України.

Право людини на працю реалізується шляхом укладання трудового договору, у рамках якого вирішується питання про роботу за певною професією, спеціальністю, кваліфікацією чи посадою.

Саме трудовий договір дозволяє встанови­ти конкретні умови праці шляхом досягнення погодження між працівником і роботодавцем, визначити суб’єктивні права й обов’язки сто­рін, що стає запорукою стабільності існування трудових правовідносин. У свою чергу, стабіль­ність дає змогу роботодавцям створювати високопрофесійні трудові колективи, які здатні ефективно вирішувати поточні та перспектив­ні виробничі завдання, а працівникам – більш глибоко розкривати свої професійні здібності й можливості, отримуючи за свою роботу від­повідну винагороду.

Слід зазначити, що умови трудового договору відіграють важливе значення у регулюванні трудових відносин між працівником і робо­тодавцем.

Трудові правовідносини, що виникають внаслідок укладення трудового договору між працівником та роботодавцем, характеризу­ються своєю динамічністю. Така динаміка може бути зумовлена різними об’єктивними та суб’єктивними факторами та проходити кілька етапів (стадій) свого розвитку. Однією із таких стадій в динаміці трудового правовідношення традиційно вважається новація умов трудового договору.

Зміна умов трудо­вого договору шляхом переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, установі, ор­ганізації є найпоширенішим. Особливістю його є те, що в такому випадку змінюється трудова функція працівника, йому доручаєть­ся робота за іншою спеціальністю, кваліфіка­цією чи посадою. Наприклад, молодшого на­укового співробітника переведено на посаду наукового співробітника, медичну сестру з масажу переведено на посаду медичної сест­ри з фізіотерапії. Нерідко такі зміни супрово­джуються зміною робочого місця.

Переведення на іншу роботу можливі з ініціативи працівника або ж із ініціативи ро­ботодавця. З точки зору закону не важливо, яка із сторін трудових правовідносин є ініціа­тором переведення, головне, щоб інша сторо­на сприйняла таку «пропозицію». Проте, сам порядок (процедура) реалізації права праців­ника на переведення чи права роботодавця здійснити таке переведення законодавством не передбачений. КЗпП України називає тіль­ки примірний перелік у яких випадках пере­ведення допускається.

Іншим видом зміни умов трудового дого­вору є переведення, що зумовлене зміною мі­сця роботи – переведення  на роботу на інше підприємство, установу, організацію.

Проведений аналіз правового регулювання змісту трудового договору в су­часних соціально-економічних умовах, а саме правового регулювання зміни умов трудового догово­ру, показав, що більшість проблем реалізації в Україні окремих принципів тру­дового права і нормативних приписів пов’язані з відсутністю необхідного по­няттєвого апарату, нечіткістю формулювань. На практиці зазначені правові не­визначеності призводять до постійного зростання кількості трудових спорів з тих або інших питань. У зв’язку із цим видається необхідним у новому Трудо­вому кодексі України нормативно закріпити перелік істотних умов трудового договору, а також їх дефініції для забезпечення однозначного розуміння юри­дичних термінів. Це сприятиме вдосконаленню інституту трудового договору і дозволить забезпечити відповідність цього інституту новим реаліям сучасно­го українського суспільства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: