перейти на сайт>>

Практичні аспекти фінансової санації на підприємстві

ID роботи: 3352
Тип роботи:
Об'єм: 61 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ
Теоретичні аспекти управління фінансовою санацією підприємства
1.1. Економіко-правові аспекти санації та банкрутства підприємств
1.2. Форми та джерела фінансової санації
1.3. Фінансова санація та реструктуризація як складові антикризового управління
Розділ
Аналіз фінансового стану ват „марк-лтд”
2.1 Загальна інформація про підприємство
2.2. Аналіз і оцінка майна
2.3. Аналіз фінансової стійкості підприємства
Розділ
Стратегія по виведенню підприємства з кризи
Висновки
Список літератури
ДодаткиВисновок:

У сучасних умовах ведення бізнесу стає очевидним, що підприємства і компанії для виживання і збереження довгострокової конкурентоспроможності повинні постійно коректувати свою діяльність з урахуванням вимог навколишньої дійсності. Нові умови ведення бізнесу припускають постійну готовність до змін.
Організація повинна володіти здібністю до правильної і своєчасної трансформації структури бізнесу, оперативно проводити адекватні стратегічні і оперативні зміни.
В даний час більшість вітчизняний підприємств випробовують фінансові утруднення, пов'язані як із зовнішніми загальнодержавними проблемами, так і з внутрішніми проблемами, - неефективний маркетинг, неефективне використання засобів, неефективний виробничий менеджмент, незбалансованість фінансових потоків. Сукупність перерахованих чинників викликає необхідність постійної діагностики фінансового положення підприємства з метою ранньої діагностики кризового розвитку підприємства і вироблення захисних механізмів антикризового управління фінансами, залежно від виявлених чинників і сили їх дії.
Кризові ситуації можуть виникнути на будь-якій стадії життєвого циклу підприємства, і це є особливістю існування господарюючих суб'єктів в ринкових умовах. Проведений аналіз економічної літератури дозволив уточнити визначення і основні функції антикризового управління: управління направлене на виведення підприємства з кризового стану, мінімізація втрат від кризи, здійснення комплексу заходів попередження кризових явищ. На сьогодні, очевидно, що підприємства для виживання на ринку і збереження конкурентоспроможності повинні постійно вносити зміни в свою господарську діяльність. Організація повинна володіти здібністю до правильної і своєчасної трансформації структури свого бізнесу, вчасно проводити стратегічні і оперативні зміни. Кризові ситуації можуть виникнути на будь-якій стадії життєвого циклу підприємства, і це є особливістю існування господарюючих суб'єктів в ринкових умовах. Можна виділити різні типи криз: криза стратегії, криза результатів діяльності, криза ліквідності. Визначення типу кризи сприяє вибору першочергових завдань, напрямів і методів перетворень. Невчасне виявлення кризових явищ обмежує сферу діяльності по їх подоланню. Основні функції антикризового управління: управління направлене на виведення підприємства з кризового стану, мінімізація втрат від кризи, здійснення комплексу заходів попередження кризових явищ. Підприємства повинні володіти здібністю до правильної і своєчасної трансформації структури свого бізнесу, постійно проводити адекватні стратегічні і оперативні зміни. Ключове завдання фінансового оздоровлення підприємств в рамках активної стратегії – освоєння нових ринків збуту, в забезпечення якої реалізуються заходи по проведенню маркетингу. Освоєння нових ринків збуту як за рахунок просування на нові територіальні ринки традиційної продукції, так і шляхом освоєння нової продукції для виходу на нові продуктові ринки, рішення задач підвищення якості продукції, що випускається, і зниження ресурсомісткості на основі технологічного переозброєння, зміна постачальників.
У даній роботі розроблені шляхи фінансового оздоровлення ВАТ „Марк-Лтд”, що стоїть в даний час перед проблемою виживання на ринку, у разі не рішення якої ВАТ „Марк-Лтд” в недалекому майбутньому загрожує банкрутство.
У курсовій роботі розглянуті теоретичні основи антикризового менеджменту. Кризові ситуації можуть виникнути на будь-якій стадії життєвого циклу підприємства, і це є особливістю існування господарюючих суб'єктів в ринкових відносинах. Для виживання на ринку і збереження конкурентоспроможності підприємства повинні постійно вносити зміни в свою господарську діяльність. Кожна зміна несе нові додаткові можливості для досягнення майбутнього успіху бізнесу. Підприємства повинні володіти здібністю до правильної і своєчасної трансформації структури свого бізнесу, перманентно проводити адекватні стратегічні і оперативні зміни. Для досягнення відновлення конкурентоспроможності підприємствам необхідно виробити маркетингову стратегію, адекватну умовам ринку, перетворити слабкі сторони виробничих процесів.
Аналіз і оцінка фінансової стійкості ВАТ „Марк-Лтд” показали, що підприємство знаходиться в кризовому фінансовому стані, причому цей стан фіксується з 2004 року по 2006 рік. Запаси і витрати не покриваються власними оборотними коштами. У 2004 р. на покриття запасів і витрат не вистачало 23,85% власних оборотних коштів, в 2005 р. – 40,98%, в 2006 р. – 97,89%. Головна причина збереження кризового фінансового положення ВАТ „Марк-Лтд” – це перевищення темпів зростання запасів і витрат над зростанням джерел формування. Загальна величина джерел формування знизилася в 2005 р. на 10,91%, в 2006 р. на 7,38%, власні оборотні кошти в 2005 р. зменшилися на 32,69%, в 2006 р. на 10,98%. Вартість запасів і витрат в 2005 р. збільшилася на 30,96%, а вже в 2006 р. знизилася на 26,90%. Негативним моментом є незадовільне використання ВАТ „Марк-Лтд” зовнішніх позикових засобів. Довгострокові кредити і позики не притягувалися. Короткострокові зобов'язання представлені в звітності лише кредиторською заборгованістю, хоча в 2005 р. вона була збільшена на 2,64%, але вже в 2006 р. знизилася на 5,92%, тобто ВАТ „Марк-Лтд” не бажає, не уміє або не може використовувати позикові засоби для виробничо-господарської діяльності. У ВАТ „Марк-Лтд” спостерігається недолік власних оборотних коштів, що свідчить про брак їх в господарській діяльності для покриття запасів. Необхідне збільшення рівня власних оборотних коштів.
Аналіз фінансового стану показав, що ВАТ „Марк-Лтд” має збитки у розмірі 12390 грн. (5,54% до валюти балансу), загальний коефіцієнт ліквідності рівний 0,52, тобто підприємство може погасити тільки 52% своїх зобов'язань. Рентабельність капіталу 0,06%, тобто на 1 вкладену гривню ВАТ „Марк-Лтд” одержує 6 копійок прибутку в рік. ВАТ „Марк-Лтд” має незадовільну структуру балансу. Коефіцієнт поточної ліквідності менше 2, коефіцієнт критичної ліквідності менше 1, а коефіцієнт абсолютної ліквідності не потрапляє в інтервал від 0,2 до 0,5. Коефіцієнт відновлення склав 0,82, що говорить про неможливість відновити платоспроможність ВАТ „Марк-Лтд”. Низьке значення коефіцієнта критичної ліквідності указує на необхідність постійної роботи з дебіторами, щоб забезпечити можливість звернення найбільш ліквідної частини оборотних коштів в грошову форму для розрахунків. Низьке значення коефіцієнта абсолютної ліквідності указує на зниження платоспроможності підприємства.
Враховуючи те, що подальша робота ВАТ „Марк-Лтд” без застосування заходів по поліпшенню фінансової ситуації, тільки погіршить положення і, знаючи, що підприємство не має в своєму розпорядженні внутрішніх ресурсів, в третьому розділі були розроблені шляхи фінансового оздоровлення. Пропоновані шляхи виходу з фінансової кризи наступні: продаж частини майна, злиття з іншою компанією і реструктуризація кредиторської заборгованості по основних платежах до бюджету.
Перший шлях фінансового оздоровлення ВАТ „Марк-Лтд” – реалізація частини майна. ВАТ „Марк-Лтд” реалізує майно за наслідками оцінки незалежних оцінювачів. Були представлені два варіанти продажу частини майна, продаж частини майна за ринковою вартістю і нижче за ринкову. У першому варіанті за 73000 грн., в другому варіанті за 51800 грн. Оборотні кошти ВАТ „Марк-Лтд” поповняться на 84702 грн. при першому варіанті реалізації майна, а в другому на 59800 грн. Кращим за наслідками аналізу є перший варіант, при якому є реальна можливість відновлення платоспроможності підприємства. Коефіцієнти відновлення платоспроможності, поточної ліквідності і забезпеченості власними засобами, (КВП=1,23, КТЛ = 2,67, КІС = 1,30) мають найбільш високі значення, чим в другому варіанті (КВП=0,88, КТЛ = 3,09, КІС = 1,00). Це характеризує наявність реальної можливості відновити платоспроможність ВАТ „Марк-Лтд”.
Приведені заходи дозволять вивільнити оборотні кошти у ВАТ „Марк-Лтд”, які можуть бути направлені: поповнення кількості товарів на складі, розширення номенклатури товару, оренду торгових приміщень, закупівлю торгового устаткування, закупівлю презентаційного устаткування, проведення рекламної компанії, інвестиційний проект.
Не дивлячись на труднощі що склалися в даний час я вважаю, що вони носять тимчасовий характер, з'ясовний проблемою зростання ВАТ „Марк-Лтд”. При грамотному виконанні плану фінансового оздоровлення і застосування структурних змін ВАТ „Марк-Лтд” може добитися конкурентоспроможності і стійкого фінансового зростання на ринку.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: