перейти на сайт>>

Практичні з екології

ID роботи: 9356
Тип роботи:
Об'єм: 31 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Практична робота 1

Тема: Популяції

Мета: визначити основні характеристики популяцій

План роботи

  1. 1.     Визначити параметри, які є основними для характеристики популяції. Навести приклади популяцій тварин та рослин.

2.З’ясувати статистичні та динамічні показники популяцій та навести приклади. Заповнити таблицю:

Показники популяцій

Приклади

Значення

(сенс показника для популяції)

Фактори, що впливають на показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дослідити структуру популяції на прикладі літературних даних, зробити її описання та визначити фактори, від яких вона залежить.

1) Заверуха  Н.М. Основи екології: навч. Посібник / Н.М. Заверуха, В.В. Серебряков, Ю.А. Скиба. – К.: Каравела, 2006. – 368 с.

 

2)    Корсак К. В., Плахотнік О. В. Основи сучасної екології: навч. посіб. – 4-те вид., перероб. і допов. – К.: МАУП, 2004. – 340 с.

 

3)    Білявський Г.О. Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: підручник. – К.: Либідь, 1997. – 264 с.

 

Практична робота №2

Тема: БІОЦЕНОЗИ

Мета: Вивчити основні закономірності розвитку та формування біоценозів

Питання до підготовки:

1.Біоценоз, біогеоценоз та екосистеми

2.Структури біоценозів, біогеоценозів (просторова, видова, трофічна). Продуценти, консументи та редуценти

3.Ланцюги та мережі живлення.

4.Біосфера. В.І. Вернадський про живу речовину. Ноосфера. Глобальні процеси в біосфері. Колообіги речовин у біосфері.

5.Колообіги речовин у біосфері. (вуглецю, води, кисню, азоту, фосфору, сірки)

6.Еволюція біосфери. Роль людини в біосфері.

7.Відновні й невідновні ресурси біосфери та їх використання.

План роботи

1.Використовуючи літературні дані, дослідити структуру двох різних біоценозів (на вибір), заповнити таблицю:

Біоценоз

Просторова структура

Видова структура

Трофічна структура

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

2.Зробити перелік основних глобальних процесів в біосфері та визначити фактори впливу на них. Оформити у вигляді есе.

 

Практична робота №3

Тема: ЕКОСИСТЕМИ

Мета: вивчити особливості основних екосистем світу

Питання до підготовки:

1. Класифікація основних екосистем світу

2. Характеристики основних ознак наступних екосистем: тундри, лісові екосистеми помірного та тропічного поясу, степи, пустелі, болота, водні екосистеми.

 

План роботи

1.Використовуючи матеріали лекції та підручників відповісти на питання до підготовки

2.Заповнити порівняльну таблицю

Екосистема

Географічне розташування

Рослинність

Тваринний світ

Продуктивність

Степ

 

 

 

 

Озеро та річка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ліс

 

 

 

Модульна контрольна робота

Модульна контрольна робота

Тема: Вивчення біорізноманіття популяцій, біоценозів, екосистем.

Завдання:

1.Які характеристики популяції використовують під час досліджень і з якою метою?

Чисельність і щільність – основні параметри популяції. Чисельність – загальна кількість особин на даній території або в даному обсязі. Щільність – кількість особин або їх біомаса на одиниці площі або об’єму. У природі відбувається постійні коливання чисельності і щільності.

Існують різні методи підрахунку чисельності і щільності популяцій. Розмір території, на якій здійснюється підрахунок, залежить передусім від розміру особин( мурашка чи олень), можливостей їх підрахунку( нерухоме дерево і рухлива тварина) типів розподілу чи дисперсії. Для великих хижаків площа підрахунку може сягати 100 км2. Для підрахунку дерев, білок чи мурашників можна взяти площу 1га , тоді як для личинок травневого хруща чи дощового черв’яка – 1 м2 . У водному середовищі або ґрунті поряд з одиницею площі для дрібних і мікроскопічних мешканців беруть одиницю об’єму 1дм3 або 1л , 1 см3 або 1мл.

Максимальною щільністю особин популяції вважається така , яка вже не може підтримуватися екосистемою. Мінімальна щільність особин на певній території не дає можливостей для їх розмноження, а отже, для існування цієї популяції в екосистемі. При вивченні популяції важливо знати тенденцію її розвитку – до зменшення або збільшення, що має не тільки теоретичне, а й практичне значення. За показниками зміни чисельності та щільності можна прогнозувати збитки від шкідників сільського господарства, розробляти шляхи впливу на розвиток популяцій промислових тварин.

У випадках, коли неможливо визначити реальний розмір популяції, для її оцінки використовують показники відносної чисельності. Їх широко використовують для характеристики великих тварин і наземних рослин, коли необхідно дати оцінку чисельності на великих площах без великої затрати часу та коштів.

Дослідження популяцій складна і копітка справа, вимагає обізнаності з біологічними особливостями видів, закономірностями структури і розвитку їх популяцій, також певною періодичністю і тривалістю. Однак, без таких досліджень не можна розробляти шляхи раціонального використання природних ресурсів рослинного і тваринного світу, збереження їх видового багатства.

 

2.Які зв’язки поєднують в біоценози популяції різних видів? Відповідь обґрунтуйте прикладами.

3.Яка з біосистем світу є найбільш продуктивною? За якими ознаками визначають продуктивність екосистеми?

4.Чому виникнення ноосфери Вернадський асоціював з розвитком людства? Відповідь обґрунтуйте.

5.За якими характеристиками визначають кордони біосфери?
НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: