перейти на сайт>>

Провадження з розгляду звернень громадян

ID роботи: 4969
Тип роботи:
Об'єм: 25 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1.Місце та роль  провадження зі звернень громадян в адміністративному процесі України

1.1.Звернення громадян як важлива складова захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні

1.2.Організація роботи зі зверненнями громадян як один із пріоритетних напрямів діяльності органів державної влади

2. Особливості Провадження з розгляду звернень громадян в адміністративному процесі

2.1. Принципи та стадії провадження зі звернень громадян

2.2. Правове становище учасників провадження у справах зі звернень громадян

Висновки

Список викоританої літературиВисновок:

Підводячи підсумки курсової роботи слід зазначити, що зараз, як ніколи, громадяни держави зацікавлені у наявності всебічного, ефективного механізму захисту своїх прав, свобод та законних інтересів, у розробці нової системи взаємовідносин з представниками держави. Тому особливої актуальності набувають відносини, пов’язані з реалізацією конституційного права на звернення.

Стаття 40 Конституції України гарантує  громадянам право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Для регулювання питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права на звернення 2 жовтня 1996 р. був прийнятий ЗУ «Про звернення громадян».

Хоча в Україні у цілому сформовано законодавчу базу для роботи зі зверненнями громадян, а органами державної влади всіх рівнів здійснюється забезпечення даної функціональної сфери, нормативно-правові й організаційні засади цієї діяльності потребують подальшого вдосконалення.

Провадження за зверненнями громадян, по суті, слугують процесуальним забезпеченням з боку держави реальної можливості для громадянина активно декларувати свою громадянську позицію, формулювати свою думку з тих або інших питань державного або суспільного життя, критикувати існуючі недоліки і пропонувати шляхи їх усунення, а також ініціювати вирішення різноманітних питань, пов’язаних із реалізацією прав, що належать громадянам, і виконанням покладених на них обов’язків.

Особливу групу учасників провадження складають громадяни – суб’єкти звернення. Формування та реалізація їх адміністративно-процесуального статусу повинні, на думку автора, відповідати конкретним цілям, а саме: визнання громадянина повноправним суб'єктом - учасником адміністративно-процесуальних правовідносин; наділення громадянина конкретним комплексом процесуальних прав і обов'язків, а також можливістю виконувати ці обов'язки; надання цьому комплексу прав і обов'язків офіційного характеру через закріплення його в правових нормах. Формування й реалізація адміністративно-процесуального статусу громадянина перебуває в тісному зв'язку з регламентацією правового стану інших суб'єктів адміністративного провадження.

Однією з умов, необхідних для чіткої реалізації права громадянина на подання звернень, може стати така організаційно-правова система вирішення звернень громадян, яка не тільки забезпечить своєчасне і об’єктивне прийняття рішень за зверненнями, але й буде сприяти вжиттю заходів щодо їх швидкого виконання.

У провадженні зі звернень громадян можна виділяти наступні стадії:

порушення справи за пропозицією, заявою або скаргою (залежно від форми подання звернення - реєстрація письмового, або заслуховування усного);

розгляду і перевірки фактів, що містяться у зверненні;

прийняття рішення за пропозицією, заявою або скаргою і виконання прийнятого рішення за зверненням;

оскарження прийнятого рішення.

У частині нормативно-правового регулювання вбачається доцільним внести зміни до Закону України «Про звернення громадян», якими зокрема:

визначити необхідність розгляду анонімних звернень громадян, якщо у них йдеться про вчинення або планування діянь, що загрожують державній безпеці та безпеці окремих фізичних і юридичних осіб (злочинів та інших правопорушень);

скасувати існуючу можливість для службовців надавати відповіді на звернення громадянам в усній формі, що часто унеможливлює доведення провини службовця у разі виникнення підозри стосовно порушення ним законодавства щодо роботи зі зверненнями громадян.

Особливої уваги вимагає актуальна проблема формального ставлення посадових осіб до розгляду звернень громадян. Її вирішення потребує комплексного підходу, що прямо пов'язано з посиленням механізмів відповідальності за порушення законодавства про звернення громадян. У зв'язку з цим виникає необхідність запровадження чітких та суворих санкцій для посадових осіб, які ігнорують порядок розгляду звернень громадян або зловживають відповідними повноваженнями. З даною метою пропонується встановити відповідальність посадової особи за:

перешкоджання здійсненню права громадян на звернення до державних органів та протидію роботі таких органів щодо розгляду звернень громадян;

незаконне використання або поширення відомостей про приватне життя громадян, що стали відомими у зв'язку з їхніми зверненнями до структур влади.

Наведені склади правопорушень (злочинів) з відповідними санкціями мають бути внесені як доповнення до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України.

Також вбачається доцільним зміцнення інституту омбудсмена в Україні шляхом запровадження спеціалізації уповноважених з прав людини. Сьогодні навіть у державах з розвиненою демократією й високим рівнем захисту прав і свобод людини й громадянина функціонує по кілька уповноважених з прав людини, кожен із яких відповідає за розгляд звернень у певній сфері суспільних відносин. Наприклад, у Швеції працюють 4 омбудсмени, у Великобританії – 10, у Бельгії – 8 (в тому числі державний омбудсмен з пенсійного забезпечення, державний омбудсмен телекомунікаційної галузі та інші).


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: