перейти на сайт>>

Психологія масової поведінки, МАУП, контрольні питання

ID роботи: 9249
Тип роботи:
Об'єм: 107 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Розділ І. МАСИ І МАСОВА СВІДОМІСТЬ 

Тема 1. Понятие про психологію масової поведінки 

Завдання до теми 1 

1. Функції психології масової поведінки 

2. Принципи психології масової поведінки. 

3. Поняття про соціальний контроль. 

Творчі завдання. 

1. Дайте психологічне пояснення відомим твердженням: 

"Особистість — суб'єкт та об'єкт суспільних стосунків" А. Г. Ковальов 

«Традицию нельзя унаследовать, ее надо завоевать» ( Т. Елліот) 

«Традиционалисты — пессимисты по отношению к будущему и оптимисты по отношению к прошлому» ( Л. Мамфорл ) 

Тема 2. Суть та основні прояви психології мас 

Завдання до теми 2 

1. Поняття “маси” в філософії, соціології та соціальній психології. 

2. Поняття про масову свідомість. 

3. Масова поведінка як діяльнісний прояв масової свідомості. 

4. Типології масової свідомості. Основні види мас. 

Тема 3. Механізми масової психології 

Завдання до теми 3 

Питання для самоконтролю. 

1. Зараження як механізм психології масової поведінки. 

2. Навіювання як механізм масової психології. 

3. Наслідування як механізм масової поведінки. 

4. Взаємодія основних механізмів масової психології. 

Творчі завдання : 

1. Підготуйте соціально-психологічні рекомендації щодо попередження та ліквідації паніки у стихійних групах. 

2. Проведіть порівняльний аналіз українського та російського національного характерів. 

3. Напишіть творчу роботу на тему: «Чутки як соціально-психологічне явище». 

4. Визначте основні психологічні характеристики особистісної поведінки у натовпі під час передвиборної агітації. 

5. Проаналізуйте вплив культури на поведінку особистості. 

Тема 4. Психологія суспільства 

Завдання до теми 4 

Питання для самоконтролю. 

1. Поняття про суспільну свідомість. 

2. Психологічна характеристика суспільної самосвідомості. 

3. Структура психології суспільства. 

Тема 5. Стихійна масова поведінка як соціальний феномен 

Завдання до теми 5 

Питання для самоконтролю. 

1. Поняття про “циркулярну реакцію” як механізм стихійної поведінки. Етапи циркулярної реакції. Поняття “емоційного кружляння”. 

2. Поняття про натовп. Типологія натовпу. Психологічні фактори існування натовпу. Зібрана та незібрана публіка, її види. 

3. Роль лідера в натовпі і механізми управління натовпом 

Творчі завдання: 

1. Дайте психологічне пояснення висловлюванням 

«Толпа орет одной большой глоткой, но ест тысячью маленьких ртов.» С. Леи 

«Когда голос берет толпа, уже не важно, что она хотела сказать.» Л. Опольский 

Розділ 2. МАСОВІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЯВИЩА 

Тема 6. Мода як стандартизована стихійна масова поведінка. Психологія чуток 

Завдання до теми 6 

Питання для самоконтролю. 

1. Мода як стандартизована стихійна масова поведінка. 

2. Дати психологічну характеристику чуткам. 

3. Різновиди чуток. 

4. Джерела та умови виникнення чуток. 

Розділ 3. МАСОВІ НАСТРОЇ 

Тема 7. Психологія масових настроїв 

Завдання до теми 7 

Питання для самоконтролю. 

1. Розкрити основні функції влади. 

2. Дати характеристику груповим настроям. 

3. Що входить в систему політико-психологічних феноменів. 

Творчі завдання. 

1. Дайте психологічне пояснення висловлюван ням 

« Запальчивый гнев есть краткое сумасшествие. » К. Гораиий 

«Власть не развращает людей; но дураки, забравшиеся на вершины власти, развращают власть » Б. Шоу 

Тема 8. Масові настрої в політиці 

Завдання до теми 8 

Питання для самоконтролю. 

1. Класифікація політичних лідерів. 

2. Основні риси психологічного лідерства. 

3. Основні функції психологічного лідерства. 

Творчі завдання. 

1. Дайте психологічне пояснення висловлюванням 

« Политика — это лабиринт, из которого выйти труднее, чем войти » У. Гладстон 

2. Е. Фромм, описуючи типи 

характеру, виокремив характер рецептивної орієнтації. Однією з прикмет людей цієї орієнтації є те, що "їм важко сказати "ні", у них виникає конфлікт між обіцянками та виконанням. Вони почуваються розгубленими, коли працюють самостійно, нічого неспроможні зробити без сторонньої допомоги. 

Спробуйте продовжити опис стосунків такої людини як лідера. 

3. Е. Фромм виокремив серед характерних людських орієнтацій "експлуататорську". Одна з її особливостей полягає в тому, що символом цієї орієнтації, здається, може слугувати в'їдлива гримаса, яка часто буває відмінною ознакою таких людей. Їхнє ставлення до людей забарвлене ворожістю та маніпуляцією. Кожну людину вони розглядають як об'єкт експлуатації та оцінюють її корисність. 

Опишіть детально поведінку такої людини як лідера. 

Тема 9. Особливості психологічного впливу на масові настрої 

Завдання до теми 9 

Питання для самоконтролю. 

1. Дайте характеристику механізмам психологічного впливу. 

2. Розкрийте зміст психологічного впливу. 

3. Дайте характеристику видам психологічного впливу. 

4. Засоби масової комунікації: радіо, телебачення, газетно-журнальна продукція, Інтернет. 

Творчі завдання. 

1. Дайте психологічне пояснення висловлюванням 

« Нет столь дурного человека, которого бы хорошее воспитание не сделало лучшим. » В. Г. Белинский 

« При общении вы прежде всего ищете в человеке душу, его внутренний мир » К. С. Станиславский 

Розділ 4. Етноси, нації та класи і психології 

Тема 10. Психологія класу 

Завдання до теми 10 

Питання для самоконтролю. 

1. В чому полягає соціальний характер класу? 

2. Які психологічні особливості класу Ви можете назвати? 

3. Які види традицій Ви знаєте?. Наведіть приклади. 

Творчі завдання. 

1. Дати психологічний аналіз висловлюванням 

« Пусть опрокинет статуи война. 

Мятеж развеет каменщиков труд, 

Но врезанные в память имена 

Бегущие столетья не сотрут. » В. Шекспир 

« Каждый язык, фиксируя в значениях слов результаты познания действительности, по-своему ее анализирует, по-своему синтезирует выделенные в значениях слов анализом стороны действительности, по-своему их дифференцирует и обобщает — в зависимости от условий, в которых он формировался » С. Л. Рубинштейн 

"Відтоді як існують люди, які разом працюють і живуть, з того моменту, коли вони усвідомили необхідність осмислювати суспільне буття людини, існує, поза сумнівом, "соціально-психологічне мислення". Г. Гібш і М. Форверг 

Тема 11. Національно-психологічні явища 

Завдання до теми 11 

Питання для самоконтролю. 

1. Поняття про етнічну психологію. 

2. Характеристика національно-психологічним явищам. 

3. Фактори, що впливають на національно-психологічні явища. 

Творчі завдання. 

Дайте психологічний аналіз висловлюванням 

"Той, хто уявляє, що може обійтись без інших людей, дуже помиляється; але той, хто уявляє, що без нього не можуть обійтися люди, помиляється ще більше". Ф. Ларошфуко 

"Добра мораль, аби зберегтись, потребує виконання законів; так само і закони, для того щоб їх виконували, потребують добрих звичаїв". Н. Макіавеллі 

"Об'єднуйтеся, люди! Зверніть увагу: нуль — це нічого, але два нулі вже дещо означає". С. Лец 

Тема 12. Системоутворюючі ознаки українського аціонального характеру 

Завдання до теми 12 

Питання для самоконтролю. 

1. Назвати соціально-психологічні якості українців. 

2. Дати характеристику основнимдетермінантам формування та українського етнічного характеру. 

Творчі завдання. 

1. Цінність — це характеристика значущості предмета або явища для людини. Ціннісні орієнтації особистості формуються на основі цілісних уявлень людини і проявляються в соціальних установках, соціальній оцінці та соціальному інтересі. 

Визначте у наступних висловлюваннях людей їхні ціннісні орієнтації. 

· Нові українці — це незрозумілі люди з незрозумілими ідеалами. 

· Усі багаті повинні допомагати бідним. 

· Не можна вбивати душу. 

· Ніхто не має права засуджувати інших. 

· Учителі повинні поважати себе і дітей. 

2. Дайте психологічний аналіз висловлюванням 

"Тільки людина, яка себе усвідомлює духовною істотою, може усвідомлювати людську перевагу свою та інших людей, і тільки така людина не принизить ані себе, ані ближнього вчинками або станом, що недостойний людини" Л. Толстой 

"Людина має значення для суспільства лише в тій мірі, в якій вона йому служить" А. Франс 

"Людина — суспільна істота" Сенека 

Підсумкове завдання 

Дайте відповідь на ТРИ питання. З кожного модуля оберіть одне питання. 

Модуль 1 

1. Поняття “маси” в філософії, соціології та соціальній психології. 

2. Теорія “мас” Г.Лебона. 

3. Внесок Г.Тарда в розвиток теорії мас. 

4. Концептуальні інтерпретації “маси” (Г.Блумер, Х.Ортега-і-Гассет. Ф.Юнгер, Г.Зіммель, М.Вебер, Е.Ледерер, Х.Арендт і ін.). 

5. З.Фрейд про масову свідомість. 

6. Поняття про масову свідомість. 

7. Змістовний підхід до трактування масової свідомості. 

8. Структурний підхід до вивчення масової свідомості. 

9. Масова поведінка як діяльнісний прояв масової свідомості. 

10. Основні властивості масової свідомості. 

11. Формування та функціонування масової свідомості. 

12. Типології масової свідомості. 

13. Основні види мас. 

14. Загальні механізми стихійної поведінки. 

15. Поняття про “циркулярну реакцію” як механізм стихійної поведінки. 

16. Етапи циркулярної реакції. 

17. Поняття “емоційного кружляння”. 

18. Суб’єкти стихійної поведінки. 

19. Поняття про натовп. 

20. Типологія натовпу. Поняття про випадковий, експресивний, конвенційний, діючий натовпи. 

21. Психологічні фактори існування натовпу. 

22. Зібрана та незібрана публіка, її види. 

23. Основні форми стихійної поведінки. 

24. Поняття про масову паніку та умови її виникнення. 

25. Способи впливу на панічну поведінку. 

26. Масова агресія як форма стихійної поведінки, умови її виникнення. 

27. Механізми впливу на агресивний натовп. 

28. Внесок Г.Лебона, Г.Тарда, З.Фрейда, У. Макдаугалла, Ш.Сігеле у вивчення механізмів масової психології. 

29. Зараження як механізм психології масової поведінки. 

30. Навіювання як механізм масової психології. 

Модуль 2 

31. Наслідування як механізм масової поведінки. 

32. Взаємодія основних механізмів масової психології. 

33. Історичні аспекти розвитку масових настроїв. 

34. Наукові підходи до вивчення та пояснення масових настроїв. 

35. Психофізіологічний підхід у вивченні масових настроїв (Т.Ціген, В.Осіпова, П.Вікторов, О.Чижевський). 

36. Соціально-психологічний підхід в аналізі масових настроїв Б. Паригіна. 

37. Настрої з позицій теорії діяльності (О.Леонтьєв, Б.Додонов, А.Горячова, М.Макаров, Б.Поршньов). 

38. Соціальне походження настроїв. 

39. Змістовна “соціальність” настроїв. 

40. “Соціальність” як властивість суб’єкта масових настроїв. 

41. Природа масових політичних настроїв. 

42. Масові настрої як сигнал. 

43. Масові настрої як оцінка. 

44. Масові настрої як установка. 

45. Суб’єкт масових політичних настроїв. 

46. Гетерогенність і ситуативність як основні характеристики суб’єкта масових політичних настроїв. 

47. Формування масових політичних настроїв. 

48. Об’єктивні та суб’єктивні фактори розвитку масових політичних настроїв. 

49. Динамічні аспекти масових настроїв. 

50. Цикли та рівні розвитку масових настроїв. 

51. Функції масових політичних настроїв. 

52. Механізми впливу на масові настрої. 

53. Прогнозування масових настроїв. 

54. Мода як психологічний феномен. 

55. Психологічні механізми моди. 

56. “Модність” як психологічна категорія. Фактори модності. 

57. Мода як масове наслідування. 

58. Конформізм як фактор модності. 

59. Соціально-психологічні функції моди. 

60. Основні елементи поширення моди. 

Модуль 3 

61. “Модник” як людський тип, що забезпечує функціонування основних етапів поширення моди. 

62. Чутки та їх різновиди. 

63. Джерела та умови виникнення чуток. 

64. Циркуляція чуток: згладжування, загострення, адаптація. 

65. Профілактичні заходи та активні контрзаходи як протидія чуткам. 

66. Плітки як різновид чуток. 

67. Поняття про масові комунікації. 

68. Соціальні функції масової комунікації за Б.Грушиним. 

69. Стратегічні функції масової комунікації за Д. Ольшанським. 

70. Модель системи масової комунікації за Г. Лассуеллем. 

71. Поняття про засоби масової комунікації. 

72. Зворотній зв’язок джерела інформації з аудиторією як показник ефективності масової комунікації. 

73. Ефекти масової комунікації. 

74. Масові функції реклами. 

75. Психологічні механізми рекламного впливу. 

76. Навіювання в рекламі та його види. 

77. Зараження в рекламі. 

78. Наслідування як результат рекламного впливу. 

79. Політична реклама як вид комерційної реклами. 

80. PR як політична реклама. 

81. Етика і технологія взаємин з засобами масової інформації. 

82. Поняття про масові рухи та їх основні характеристики. 

83. Джерела виникнення масових рухів. 

84. Мотиви участі в масових рухах: емоційно-афективна мотивація, ціннісно-раціональна мотивація, традиційні цілі. 

85. Умови і етапи розвитку масових рухів. 

86. Революційні рухи. 

87. Реформаторські рухи. 

88. Експресивні рухи. 

89. Політичні партії і рухи. 

90. Масові партії.
НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: