перейти на сайт>>

Підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства – один із напрямків вдосконалення його потенціалу

ID роботи: 1040
Тип роботи:
Об'єм: 48 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ
1. Сутність, місце і роль оборотних коштів у загальному потенціалі підприємства
1.1. Сутність, склад та класифікація оборотних коштів підприємства
1.2. Харарктеристиа джерел формування оборотних коштів
2. Дослідження ефективності використання оборотних коштів як складової потенціалу підприємства
2.1. Фінансово-економічна характеристика діяльності ТОВ „Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменко”
2.2. Аналіз структури та динаміки оборотного капіталу ТОВ „Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменко”
2.3. Аналіз джерел формування оборотного капіталу ТОВ „Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменко”
3. Шляхи покращення ефективності використання оборотного капіталу ТОВ „Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменко”
Висновки і пропозиції
Список використаної літературиВисновок:

Підсумовуючи все вищесказане у курсовій роботі, можна сказати, що оборотний капітал є важливою частиною потенціалу піприжмства, оскільки являє собою це фінансові ресурси, які інвестуються ними на формування оборотних активів з метою отримання прибутку, перебуваючи в постійному кругообороті, переходять з однієї функціональної форми в іншу і можуть бути перетворені в кошти протягом одного року або одного операційного циклу, забезпечуючи тим самим безперервність процесу господарської діяльності. Від раціональності його розміщення та ефективності використання залежать процес матеріального виробництва, фінансові результати та фінансова стійкість підприємства.

Щодо досліджуваного підприємства, то протягом 2006 – 2008 років відбулося збільшення середньорічної вартості майна та капіталу з 58345,05 тис.грн. до 82076,10 тис.грн., що свідчить про розширення обсягів виробництва та збільшення виробничих можливостей підприємства і заслуговує позитивної оцінки. Відбулися зміни і у структурі майна заводу, а саме: вартість основних засобів у 2007 році проти 2006 зменшилась на 8575,40 тис.грн., а у 2008 році проти 2007 збільшилась на 5708,80 тис.грн. ТОВ „Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменко” має досить застарілі та зношені основні засоби і дуже повільними темпами їх оновлює. Середньорічна вартість оборотних активів постійно збільшується. Так, протягом 2006-2008 років вона збільшилась на 25674,95 тис.грн., або на 197,40%. Зростання середньорічної вартості оборотних активів викликано нарощуванням обсягів реалізації протягом періоду, що аналізується.

Протягом досліджуваного періоду збільшилась середньооблікова чисельність працівників на 44 особи, спостерігалося також підвищення середньомісячної заробітної плати з 546,29 грн. у 2006 році до 1092,57 грн. у 2008 році.

За період, що аналізується збільшився чистий дохід від реалізації продукції з 50020,10 тис.грн до 120255,30 тис.грн., але при цьому слід відмітити, що у 2008 році чистий дохід зростав меншими темпами, ніж собівартість продукції, що призвело до зменшення суми отриманого у 2008 році чистого прибутку.

Значною мірою діяльність підприємства залежить від забезпеченості його оборотним капіталом. Як узагальнюючі, підсумкові результати аналізу оборотного капіталу ТОВ „Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменко” можна виділити наступні висновки:

1. Становище оборотних активів у структурі майна є панівним. Їх питома вага у загальній вартості майна постійно збільшується з % у 2006 році до 65,25% у 2008 році. Середньорічна вартість оборотних активів збільшилась з 26413,80 тис.грн. у 2006 році до 52088,75 тис.грн. у 2008 році.

2. Найбільш питому вагу у структурі оборотного капіталу ТОВ „Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменко” складають розрахунки з дебіторами та інші оборотні активи (54,59 %; 65,29 % та 55,49 % відповідно по роках 2006, 2007, 2008).

3. Питома вага дебіторської заборгованості за товари має тенденцію до зменшення і складає у 2006 році – 40,68% питомої ваги загальної вартості оборотних актитвів, у 2007 – 32,86%, у 2008-25,55%, але це відбувалося за рахунок появи заборгованості з бюджетом та за виданими авансами, а сума цієї заборгованості мала тенденцію до зростання і залишається досить значною, що свідчить про труднощі в реалізації виробленої продукції.

Інші статті розрахунків з дебіторами через їх малий розмір мали порівняно незначний вплив на структуру оборотного капіталу.

4. Питома вага запасів у загальній сумі оборотних активів є значною і складає 44,79%; 33,28%; 37,65% відповідно у 2006, 2007, 2008 роках. Слід зазначити, що основною складовою частиною запасів у 2006-2007 роках є виробничі запаси, що пов’язано з характером діяльності підприємства. Їх розмір у 2007 році порівнянні з 2006 роком збільшився на 1758,2 тис.грн. і склав 6907,1 тис.грн., а питома вага зменшилась на 4,14 п.п. У 2008 році проти 2007 відбулося зменшення суми виробничих запасів на 1756,4тис.грн., а питома вага зменшилась на 6,3п.п. і складала 8,8% загального обсягу оборотних активів заводу.

Незавершене виробництво у загальному обсязі оборотних активів становить 15%, 8,32% та 9,61% відповідно по роках 2006, 2007 та 2008. Протягом періоду, що аналізується відбувалося збільшення обсягів незавершеного виробництва з 4013,3 тис.грн. до 5620,6 тис.грн

Готова продукції за 2006-2008 роки збільшився з 2799,9 тис.грн. до 11227,6 тис.грн. Це свідчить про нагромадження продукції на складі, разом с тим завод платить витрати по зберіганню готової продукції, пов’язаних зі складськими витратами. Аналогічну ситуацію маємо і з товарними запасами.

5. Розмір грошових коштів ТОВ „Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменко” невеликий, питома вага найбільш ліквідної частини оборотних активів у їх загальній вартості зростала протягом 2006-2008 років з 0,61% до 6,83%. У 2008 році завод придбав акції іншого підприємства за аналогічною сферою діяльності на суму 122,4 тис.грн. Збільшення частки грошових коштів у складі оборотних активів є позитивним показником у фінансово-господарській діяльності ТОВ.

Питома вага витрат майбутніх періодів у вартості оборотних активів ТОВ „Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменко” є незначною і не перевищує 0,03%. За період, що аналізується вартість витрат майбутніх періодів збільшилась з 2,9тис.грн. до 19,5 тис.грн.

Отже, у структурі оборотного капіталу ТОВ „Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменко” в 2006 – 2008 роках відбулись не надто серйозні зміни. Розрахунки з дебіторами та запаси зберегли вагому частку у його структурі.

7. Основним джерелом формування оборотних активів заводу був власний оборотний капітал. Так, у 2006 році власний оборотний капітал становив – 15334,6 тис.грн, у 2007 – 25124,8 тис.грн., у 2008 - 28990,8 тис.грн. Але хоча і відбувається збільшення розмірів власного оборотного капіталу, його питома вага в загальній сумі джерел формування має тенденцію до зниження (частка власного оборотного капіталу у формуванні оборотних активів складала 57,32%, 54,98% і 49,55% відповідно по роках 2006, 2007, 2008). Це свідчить про те, що збільшується питома вага та обсяги позикових коштів у формуванні оборотних активів ТОВ. Розмір позикових коштів у 2007 році проти 2006 збільшився на 9159,4 тис.грн. (2,34 %), а у 2008 році проти 2007 на 8940,1 тис.грн. (5,43%). Збільшення частки позикових коштів є негативною тенденцією, так як збільшується фінансова залежність підприємства від зовнішніх джерел формування.

Слід зазначити, що підприємство мало довгострокові зобов’язання у виді відстрочених податкових зобов’язань у 2007 році на суму 500,7 тис.грн, у 2008 році – на 84,8 тис.грн. та короткострокові кредити банків у 2006 році на суму – 335,5 тис.грн, у 2007 – на 5250,8 тис.грн., у 2008 – на 1121,2 тис.грн. Зменшення цих пунктів є позитивним моментом у діяльності заводу (підприємство своєчасно розраховується за короткостроковими кредитами та має хороші стосунки з банком).

Векселі видані займають незначну частку у залучених коштах. Але їх питома вага у джерелах фінансування оборотних активів зростає з 0,2% у 2006 році до 0,6% у 2008 році, а сума з 52,4 тис.грн. до 350,8 тис.грн., що свідчить про нестачу грошових коштів у заводу для розрахунків за товари і послуги.

Немаловажним джерелом формування оборотних активів є також і кредиторська заборгованість. У 2006 році кредиторська заборгованість становила 41,23% загальної суми оборотного капіталу заводу, що дорівнює 11029,6 тис. грн., у 2006 році – 32,32%, або 14825,4 тис.грн., у 2008 році – 47,79%, або 28311,0 тис.грн. Збільшення розмірів кредиторської заборгованості пов’язане зі збільшенням розмірів дебіторської заборгованості.

Таким чином, протягом 2006-2007 років оборотний капітал був в основному сформований за рахунок власних коштів, а у 2008 році за рахунок позикових коштів, більшу частину яких склала кредиторська заборгованість.

Збільшення питомої ваги власного оборотного капіталу ТОВ „Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменко” повинно проходити в контексті вирішення завдань стратегії управління оборотним капіталом. Досягненню поставленої нами основної мети покращення стану оборотних активів заводу сприятиме подальше прискорення їх оборотності та більш активне формування виробничих запасів за рахунок власних джерел капіталу.

Для більш ефективного використання оборотного капіталу заводу потрібно, по-перше, оптимізувати розмір оборотних активів, які обслуговують господарські потреби товариства, шляхом нормування обсягів окремих груп обігових активів; по-друге, дослідити кожний етап кругообороту активів для визначення понаднормативних активів, активів, що не використовуються в господарському обігу або приносять збитки; по-третє, розробити програми ліквідації виявлених активів та вивільнення грошових коштів, що в них вкладені.

Підприємство має велику дебіторську заборгованість, що має негативний вплив на фінансовий стан підприємства, оскільки значна частина грошових коштів вилучається з обігу. Тому ТОВ „Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменко” необхідно проводити всебічну оцінку партнерів підприємства, яким надається комерційний або споживчий кредит, з точки зору їх надійності як дебіторів; визначати максимальну суму боргу, який надається одному дебітору; використовувати різні форми забезпечення боргових зобов’язань; юридично оформлювати всі документи, що регламентують взаємовідносини з дебіторами, їх обов’язки щодо обсягів, термінів та умов повернення боргу.

Як зазначалось, основними напрямками в цій роботі є збільшення обсягів діяльності при одночасному прискоренні оборотності оборотних активів, виявлення незадіяних активів та їх реалізація або здача в оренду, раціональне використання власного оборотного капіталу, недопущення його вилучення в необоротні активи, прострочену і нереальну до стягнення дебіторську заборгованість.

Вирішення такого завдання ТОВ „Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменко”, як найбільш раціональне використання оборотного капіталу при ефективній аналітичній та плановій роботі, буде сприяти його фінансовій стабілізації і підвищення ефективності поточної фінансово-господарської діяльності.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: