перейти на сайт>>

Підвищення ефективності функціонування підприємств на базі розробки комплексної системи управління витратами

ID роботи: 3344
Тип роботи:
Об'єм: 90 стор.
Вартiсть: 350 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти управління витратами
1.1. Економічний зміст витрат та їх класифікація
1.2. Суб’єкти та методи управління витратами
1.3. Система управління витратами на підприємствах
Розділ 2. Аналіз системи управління витратами
На тов „селвіст”
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ „Селвіст”
2.2. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства
2.3. Аналіз ефективності управління витратами ТОВ „Селвіст”
Розділ 3. Удосконалення системи управління витратами на підприємстві
3.1. Фактори оптимізації витрат
3.2. Шляхи удосконалення системи управління витратами
3.3. Розробка заходів щодо вдосконалення системи управління
витратами на ТОВ „Селвіст”
Висновки
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

Перехід до ринкових відносин ставить завдання вдосконалення методів управління виробництвом. Одним з важливих інструментів управління виробництвом була і залишається собівартість, тобто показник, який показує у вартісному виразі стан витрат виробництва.
Відповідно до П(С) БО 16 “Витрати” під витратами розуміють зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розділу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Важливими при визначенні собівартості є правильне визначення складу витрат та їх розмежування (тим більше, що склад витрат, які включаються у собівартість, не є незмінними) з метою повного відображення у собівартості дійсних витрат звітного періоду.
Не може бути ніяких сумнівів у тому, що в ринкових умовах на відміну від централізованої економіки, мають бути свої методи управління виробництвом. Це в певній мірі стосується і собівартості.
Виробництво будь-якого товару потребує затрат економічних ресурсів, що, у силу своєї відносної рідкості, мають визначені ціни. Кількість якогось товару, що фірма намагається запропонувати на ринку, залежить від цін (витрат) і ефективності використання ресурсів, необхідних для його виробництва, з одного боку, і від ціни, по якій товар буде продаватися на ринку, - з іншого. Проте в процесі виробництва фірма-виробник поряд із витратами виробництва несе також витрати на просування товару на ринок, проведення маркетингових досліджень, організацію реклами, сплачує податки тощо.
Затрати, витрати, собівартість, є найважливішими економічними категоріями. Їхній рівень багато в чому визначає розмір прибутку і рентабельності підприємства, ефективність його господарської діяльності. Зниження й оптимізація витрат є одними з основних напрямків удосконалювання економічної діяльності кожного підприємства.
В залежєності від виду продукції, характеру технологічного процесу, особливостей переробки сировини використовують різні методи калькулювання (оцінки) витрат. До основних та найбільш практичних належать: метод прямого розрахунку, розрахунково-аналітичний метод, нормативний метод, параметричний метод, коефіцієнтний метод, метод виключення витрат, комбінований метод.
Проте основним завданням економіста є не тільки підрахування вже наявних витрат, але і знаходження всеможливих шляжів зниження витрат. Можливості зниження витрат виробництва виділяються й аналізуються по двох напрямках: по джерелах та чинниках. В середині підприємства витрати можна знижувати за рахунок зміни норм використання сировини, зменшення витрат живої праці на одиницю продукції тощо. Для цього розроблено ряд показників (індексів), які нині широко використовуються на підприємствах.
Значне зниження витрат досягається за рахунок застосування прогресивних методів організації виробництва, наприклад система “just in time”.
Досить детально вивчивши та проаналізувавши діяльність підприємства ТОВ “Селвіст” можна дійти таких висновків:
У ТОВ “Селвіст” існує ряд труднощів і проблем, пов'язаних із загальним нестабільним станом у сучасній економіці. Тому удосконалення обліку витрат для підприємства набуває важливого значення. Воно дозволить поліпшити свою виробничо-фінансову діяльність шляхом виявлення резервів підвищення ефективності використання його потужностей і ресурсів для досягнення намічених цілей.
За результатами аналізу основних показників фінансово-господарської діяльності ТОВ “Селвіст”, слід зазначити, що за останні 3 роки вона не є досить успішною.
Аналізуючи основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ „Селвіст” за 2005 – 2007 роки (таб. 2.1) можна зробити висновок, що підприємство “Селвіст” працює рентабельно, хоча дуже нестабільно. У 2006 році спостерігалося зниження рівня доходу від реалізації продукції порівняно з попереднім роком у два рази при відносній незмінності собівартості продукції. Це було викликано перш за все, відсутність чистеми планування та контролю витрат на підприємстві.
В результаті цього підприємство отримало дуже низький річний чистий прибуток, який склав лише 12% від аналогічного показника попереднього року.
Проте у 2007 році керівництво ТОВ „Селвіст” приділяю більше аваги системі планування та нормування витрат виробництва, шукає нові шляхи реалізації продукції, завдяки чому ситуація різко змінюється і збільшується на 77% виручка від реалізації порівняно з 2006 роком при майже незмінній сумі собівартості реалізованих товарів. Як результат рентабельність зростає від 6,5% до 17,5%. Помітним є також систематичне збільшення з кожним роком суми інших операційних витрат, на що, на наш погляд потрібно звернути увагу керівництву підприємства. Тому, не зважаючи на різкий спад прибутковості у попередньому році базове підприємство працює успішно і, як бачимо має перспективи до зростання основних показників прибутковості.
Проаналізувавши показники платоспроможності і фінансової стійкості ТОВ “Селвіст” за 2006-2007 р. ми дійшли такого висновку: найбільш позитивними для досліджувального підприємства є показники фінансової стійкості, що свідчить про добру платоспроможність підприємства, хоча в 2007р. порівняно з 2006р. помітне незначне їх зменшення. А найбільш негативними є показники ділової активності, хоча і помітне їх збільшення у 2007 році порівняно з 2006 роком. У третьому розділі дипломної роботи були запропоновані заходи щодо удосконалення системи управління витратами на підприємстві.
Для ТОВ „Селвіст” можна запропонувати застосування системи «директ-костинг».Характерною ознакою даної системи є поділ усіх витрат на дві основні групи: змінні, тобто ті які залежать від обсягу виробництва і зростають у зв’язку зі збільшенням випуску продукції, і постійні (умовно-постійні), які не залежать від обсягу виробництва і практично завжди залишаються на одному і тому ж рівні.
У частині зниження витрат сировини і матеріалів можливо запропонувати використання пластикових труб.
В середньому економія складає від 20 до 30 відсотків, причому найбільш вигідними є пластикові труби малих діаметрів, на які доводиться левова частка комунікацій в квартирах і котеджах.
Економічний ефект від використання ПП-труб при заміні сталевих складається із зменшення витрат на транспортування (1:4), скорочення відходів при монтажі (1:10), економії витратних матеріалів (1:5), відсутність витрат в період експлуатації, а також збільшення терміну служби до 50 років. Собівартість трубопроводів з поліпропілену на 30-40% нижче за собівартість трубопроводів, виконаних із сталевих оцинкованих або чавунних труб.
Також запропоновано укладення довгострокових договорів з постачальниками, якими було б передбачено такі умови постачання, за якими би постачальники самі доставляли продукція на ТОВ „Селвіст”. Як показало попереднє дослідження, постачальники підприємства, зважаючи на довгостроковий характер співробітництва не буде заперечувати проти такої пропозиції.
Цей захід дозволить скоротити транспорті витрати ТОВ „Селвіст” ще на 80%, тому що труби постачаються з металобаз регіонів, власними транспортними засобами ТОВ „Селвіст”.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: