перейти на сайт>>

Підвищення якості туристичних (готельно-ресторанних) послуг

ID роботи: 1948
Тип роботи:
Об'єм: 49 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретико-методичні засади управління якістю в діяльності готельних комплексів
1.1. Якість обслуговування в готельних комплексах як економічна категорія
1.2. Методологічні аспекти управління якістю в діяльності готельного комплексу
1.3. Системи управління якістю послуг на підприємствах готельного господарства
Розділ 2. Дослідження процесу управління якістю готельних послуг на прикладі
2.1. Оцінка системи управління якістю готельних послуг діяльності ГК «Дружба» на сучасному етапі
2.2. Аналіз якості готельних послуг
2.3. Вдосконалення стратегії підвищення рівня якості послуг в готельному підприємстві «Дружба»
Висновки
Використана літератураВисновок:

Незважаючи на широкий спектр прийнятих законодавчих актів і нормативних матеріалів, пришвидшеного розвитку готельного бізнесу, якість обслуговування в більшості вітчизняних готелів залишається незадовільною, а ціни і тарифи наближаються до найвищого європейського рівня. Поясненням цього є застарілість матеріально-технічної бази, брак коштів на її оновлення, недостатній склад і професійний рівень персоналу, відсутність стандартів обслуговування тощо. Ситуацію виходу на європейський ринок гальмує відсутність методологічного комплексного підходу до формування системи управління якістю готельних послуг і механізму регулювання тарифів в Україні. Пропонована модель містить склад об’єктів, елементів, функцій і часових періодів управління якістю готельних послуг, що відповідає системному, комплексному підходу, і рекомендується до застосування на вітчизняних підприємствах гостинності.
Структурна перебудова і реформування економіки України на користь галузей не виробничої сфери зумовлює необхідність наукового обґрунтування СУЯ та стратегії розвитку підприємств туристично-готельного бізнесу в умовах ринкового середовища.
З метою високого рівня якості обслуговування туристів на підприємствах туристичної сфери слід займатися вивченням та впровадженням передового вітчизняного та іноземного досвіду, нових форм обслуговування, приділити увагу стратегічному плануванню випуску якісних та запобігти випуску не якісних послуг; через систему заохочень на підприємстві за високі досягнення роботи вживати заходів щодо створення відповідного іміджу своєї організації; постійно сприяти підвищенню кваліфікації персоналу; систематично здійснювати на підприємстві контроль за якістю обслуговування як з боку керівництва, персоналу так і з боку споживачів; керівникам туристичних підприємств особливу увагу приділяти соціально-психологічному клімату в колективі; постійно працювати над удосконаленням технології процесу обслуговування та організації праці.
В умовах конкуренції важливого значення набуває сертифікація послуг підприємств громадського харчування і готелів на їх відповідність вимогам нормативних документів. Основні сучасні тенденції розвитку процесу управління в сфері туризму базуються на поширенні та деталізації тих елементів структури і функціонування підприємства, що входять у систему якості і підлягають стандартизації у межах стандартів ISO серії 9001. Діяльність керівників туристичних підприємств має бути спрямована на постійний пошук нових методів забезпечення та підвищення якості туристичних послуг, зростання уваги щодо дослідження, стратегічного планування та прогнозування аналізу впливу людського та різноманітних соціально-культурних чинників на проблему якості.
Впровадження в практичну діяльність туристичних підприємств науково-методологічних підходів щодо запропонованого механізму управління якістю в умовах конкурентного середовища дозволить мінімізувати витрати та підвищити ефективність системи інформаційної та збутової логістики, що в кінцевому результаті сприятиме формуванню позитивного іміджу підприємства.
Враховуючи вищенаведені дослідження на прикладі ГК «Дружба», слід вражати, що при управлінні якістю обслуговування повинні виконуватися такі основні умови: відноситися до споживача, як до найважливішого учасника даного процесу; у межах системи управління підприємством розробляти і виконувати довгострокові програми щодо удосконалення всієї роботи над якістю в діяльності підприємства, продукції (послуг); залучити у процес покращення якості всіх робітників підприємства, як у колективних, так і в індивідуальних формах; організовувати навчання якості своїх співробітників, а також відповідних працівників інших служб; виявляти витрати, що зумовлені впливом різних факторів на досягнення рівня якості, якого вимагають з метою усунення або скорочення відходів; розширювати або завойовувати нові ринки збуту; орієнтуватись на задоволення потреб та вимог споживачів.
Пошук найбільш раціональних напрямків розвитку туризму України на сучасному етапі пов’язаний із розробкою практичних рекомендацій, які б сприяли підвищенню ефективності роботи туризму в цілому. З цією метою необхідно забезпечити: відповідність туристичних послуг запитам та смакам реальних та потенційних споживачів; підготовку інформації щодо запропонованого туристичного продукту у найбільш переконливій формі; максимальну доступність пропонованих послуг. Все це дозволить спрогнозувати наявні зміни і своєчасно відреагувати на них.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: