перейти на сайт>>

Резерви підвищення рівня прибутковості підприємства

ID роботи: 5280
Тип роботи:
Об'єм: 120 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Економічна сутність, види та функції прибутку підприємства

1.2. Методи оцінки та управління прибутком підприємства

1.3. Показники прибутковості та фінансового стану підприємства

Висновки до розділу 1

Розділ ІІ. АНАЛІЗ РІВНЯ ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПП ПКФ «ФЕНІКС»

2.1. Економіко-організаційна характеристика підприємства ПП ПКФ «Фенікс»

2.2. Аналіз фінансового стану

2.3. Аналіз фінансових результатів та рентабельності ПП ПКФ «Фенікс»

Висновки до розділу 2

Розділ ІІІ. РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО  ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПП ПКФ «ФЕНІКС»

3.1. Шляхи максимізації прибутку підприємства

3.2. Розробка стратегії управління прибутковістю ПП ПКФ «Фенікс»

3.3. Аналіз резервів підвищення рівня прибутковості підприємства

Висновки до розділу 3

Розділ IV. Охорона праці

4.1. Перелік нормативно-правових документів, що регламентують регулювання питання охорони праці

4.2. Забезпечення протипожежної безпеки

4.3. Розрахунок системи вентиляції

Висновок до розділу 4

ВИСНОВСКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИВисновок:

Процес ринкової трансформації економіки України об'єктивно супроводжується виникненням і поширенням підприємництва як головного структуро-творчого елементу ринкового середовища. Кінцева мета і рушійний мотив розвитку підприємства в умовах ринку - це отримання прибутку. Ефективність функціонування підприємства багато в чому залежить від його здатності приносити необхідний прибуток. Для оцінки цієї здатності застосовуються методи аналізу фінансових результатів, що дозволяють визначити, наскільки стабільні одержані доходи і вироблені витрати; які елементи звіту про прибутки і збитки можуть бути використані для прогнозування фінансових результатів; яка ефективність використання вкладеного капіталу; наскільки продуктивно здійснюються витрати; наскільки ефективне управління компанією в цілому.

У першому розділі досліджено теоретичні аспекти управління прибутковістю підприємства.

Багатоаспектне значення прибутку підсилюється з переходом економіки держави на основи ринкового господарства. Справа в тім, що підприємство будь-якої форми власності, одержавши фінансову самостійність і незалежність, вправі вирішувати на які цілі й у яких розмірах спрямовувати прибуток, що залишився після сплати податків у бюджет і інші обов'язкові платежі і відрахувань.

В умовах ринкових відносин підприємство повинне прагнути до одержання максимального прибутку, тобто до такого його рівня, що дозволяв би підприємству не тільки міцно утримувати позиції збуту на ринку своєї продукції, але і забезпечувати динамічний розвиток його виробництва в умовах конкуренції. Це обумовлює стратегію збільшення прибутковості.

Тому кожне підприємство, перш ніж почати виробництво продукції, визначає який доход, який прибуток воно зможе одержати. Звідси стає зрозумілим, що прибуток є основною метою підприємницької діяльності, її кінцевим результатом.

Важливою задачею кожного господарюючого суб'єкта - одержати більше прибутку при найменших витратах шляхом дотримання строгого режиму економії у витраті засобів і найбільш ефективного їхнього використання.

Прибуток як результуючий показник господарської діяльності підприємства залежить від ціни продукції і витрат на її виробництво. Тому прибуток найтіснішим чином пов'язаний з невизначеністю майбутніх економічних явищ, які не можна пророчити з вірогідністю, а тільки з тим або іншим ступенем імовірності.

Як показав аналіз фінансових результатів ПП ПКФ «Фенікс», проведений у другому розділі дипломної роботи, дане підприємство успішно працює на ринку міста Луганська, воно є конкурентним, а також в аналізованому періоді воно поліпшило свої фінансові результати.

Економічний розвиток підприємства характеризується покращенням фінансово-економічних результатів. Це покращення зумовлюється дією внутрішньо-виробничих і зовнішньо-економічних чинників. Для встановлення чинників формування фінансових показників нами проведено дослідження на підприємстві ПП ПКФ «Фенікс». Виявлено, що в умовах ринкової економіки ці фактори взаємозалежні і зумовлюють фінансовий стан підприємства. Визначальним фактором фінансового стану є прибутковість його господарської діяльності.

Прагнення будь-якими шляхами дістати високий прибуток з метою збільшення фонду оплати праці приводить до росту обсягу грошової маси в звертанні, не забезпеченої товарними ресурсами. Звідси - подальший ріст цін, інфляція, а отже, емісія грошей.

Таким чином, абсолютне збільшення прибутку підприємства не завжди об'єктивно відбиває підвищення ефективності виробництва в результаті трудових досягнень колективу.

Вибір стратегії прибутковості повинен бути обумовлений місією підприємства, його цілями, задачами, можливостями та потенціалом.

Метою третього розділу дипломної роботи  є розгляд аспектів формування стратегії підвищення прибутковості, аналіз основних джерел резервів зростання прибутку на ПП ПКФ «Фенікс», вибір найоптимальнішої стратегії прибутковості.

Одним із способів просування продукції на ринок і укладення договорів є виставкова діяльність, В якій ПП ПКФ «Фенікс» безпосередньо і активно бере участь. Для того, щоб оцінити ефективність від участі підприємства у виставковій діяльності були визначені зведені витрати на ці заходи та ефект отриманий від них у грошовій сумі укладених договорів.

Впровадження інформаційних технологій систем є непростим завданням інтеграції прогресивних зарубіжних стандартів і програмних розробок з вітчизняним досвідом у цій галузі. З метою удосконалення процесу продаж для ПП ПКФ «Фенікс» рекомендовано впровадження інформаційної системи «Мегаплан CRM».

Розрахунок економічної ефективності свідчить про те, що запропоновані заходи будуть сприяти  більш ефективному управлінню процесом продажів ПП ПКФ «Фенікс».

Узагальнюючи отриманий досвід можна зробити висновок, що максимізація прибутку - це формальна мета, заради якого існує організація. Практична цінність роботи полягає в тому, що розроблені методичні підходи сприятимуть забезпеченню адекватності управлінських рішень щодо ефективності управління прибутковістю підприємства, що в цілому сприятиме підвищенню результативності діяльності підприємства. Основні положення доведено до рівня методичної розробки та практичних рекомендацій, що створює базу для подальшого збагачення теорії і практики управління прибутковістю підприємства. Викладені методичні розробки можуть бути основою оцінки ефективності діяльності торгівельних підприємств, а саме їх прибутковості. Розрахунки виконані на матеріалах реального підприємства ПП ПКФ «Фенікс» й містять рекомендації щодо підвищення прибутковості та рентабельності підприємства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: