перейти на сайт>>

Робоча сила та розвиток в сучаснiй економiцi

ID роботи: 930
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ
1. Робоча сила та розвиток в сучасній економіці
1.1. Зміст та економічна сутність поняття „робоча сила”
1.2. Робоча сила та її властивості. Умови перетворення робочої сили в товар
1.3. Принципи функціонування робочої сили та її вплив на економічний розвиток
2. Робоча сила та розвиток в сучасній економіці України
2.1. Умови формування ринку робочої сили в Україні
2.2. Структура ринку робочої сили
2.3. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку робочої сили в Україні
Висновки
Список використаної літературиВисновок:

Побудова соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні потребує принципово нових підходів до вирішення проблеми більш повного використання людського фактора шляхом активізації використання трудових ресурсів як на державному, так і регіональному рівнях. Неповна зайнятість і досить низька продуктивність праці – це ті основні обмежувальні фактори, що не дозволяють реалізувати потенційні можливості трудових ресурсів та значно підвищити ефективність їх використання.

У результаті проведеного дослідження визначені тенденції зміни структури попиту на ринку робочої сили, що відбувалися у докризовий і відбуваються у кризовий періоди. Виявлені закономірності цих змін, зокрема збереження і навіть підвищення попиту на висококваліфікованих фахівців як традиційних, так і нових спеціальностей, що здатні працювати в нових економічних умовах і забезпечувати збереження ринкових позицій підприємств і установ. Ці закономірності проілюстровані у фаховому, регіональному розрізах, а також з позиції оплати праці. Визначено поле спеціальностей, фахівці з яких є найбільш затребуваними у кризовий період, а також складено прогноз щодо найбільш пріоритетних професій, що будуть популярними у період пожвавлення і виходу з кризи (2011 р.). Окреслено галузі, які будуть потребувати цих фахівців, узагальнено основні вимоги до них з боку роботодавців. На прикладі спеціалістів зі зв’язків з інвесторами викладено логіку виникнення нових професій, визначено фактори, що ініціюють ці процеси.

Отримані результати дозволяють розвинути і поглибити науково-методичні підходи до прогнозування потреб економіки України у спеціалістах різного ділового спрямування, залежно від вектора дії факторів впливу. Напрямки подальших досліджень.

Результати досліджень можуть бути покладені в основу великої наукової роботи щодо формалізованого описання тенденцій розвитку ринку робочої сили і складання на цій основі деталізованих прогнозів відносно перспектив існуючих професій, а також становлення нових, що має прикладне значення.

Провідними напрямами реформування ринку праці в Україні повинні стати реструктуризація зайнятості, трансформація оплати праці та удосконалення системи регулювання ринку праці. Саме вирішення цих завдань спроможне забезпечити не лише суттєве підвищення рівня життя широких верств населення, але й формування соціальної структури, подібної до європейських зразків (подолання масштабної бідності, створення численного середнього класу, зменшення рівня розшарування). В цілому акценти державної політики необхідно поступово зміщувати від практики регулювання поточної ситуації, що складається на національному ринку праці, до застосування превентивних заходів і турботи про якість національної робочої сили, насамперед, шляхом усунення інституційної недосконалості вітчизняного ринку праці.

Законодавча та виконавча влади мають якнайшвидше створити передумови розв'язання зазначених проблем, сприяти якнайповнішому використанню трудового потенціалу суспільства.

Актуальність цього посилюється в зв'язку із неминучим скороченням у найближчій перспективі чисельності населення працездатного віку та його старінням.

Прогнози розвитку ринку праці мають стати невід'ємною складовою всіх стратегічних документів, програм розвитку всіх без винятку галузей економіки та регіонів і територіальних одиниць. Необхідно розв'язати існуючі суперечності між Законом про зайнятість, Кодексом законів про працю, результатами реформи аграрного сектору, зокрема розпаювання землі.

Створення нових робочих місць через чітко спрямовані інвестиції має стати рушійною силою розвитку визначених галузей та регіонів. Пріоритети створення нових робочих місць обумовлюють основні напрями розвитку національного та регіональних економічних комплексів, спеціалізацію окремих регіональних структур і, через попит на робочу силу, розвиток ринку освітніх послуг.

Реформування оплати праці має не лише забезпечити належний рівень життя, але й стимулювати населення до активної поведінки на ринку праці, до ефективної трудової діяльності.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: