перейти на сайт>>

Роль ОВС у здійсненні державних функцій

ID роботи: 7525
Тип роботи:
Об'єм: 33 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

1. Головні завдання і напрямки в діяльності ОВС у здійсненні державних функцій

2. Організаційно-правове забезпечення участі ОВС у здійсненні державних функцій

3. Правоохоронна діяльність ОВС і науково-технічний прогрес

4. ОВС і міжнародне співробітництво в діяльності по боротьбі із злочинністю.

5. Основні шляхи підвищення ефективності діяльності ОВС в боротьбі з організованою злочинністю, корупцією та іншими правопорушеннями

Висновки

Список використаної літературиВисновок:

Отже, як показало проведене дослідження, для формування і життєдіяльності грома­дянського суспільства першочергове значен­ня мають питання права і правового регулю­вання, тому що, по-перше, держава своє основне завдання в період формування гро­мадянського суспільства може виконати, тільки спираючись на правові інститути, за допомогою правового регулювання. По­-друге, саме за допомогою права встановлю­ються ті обов’язкові для всіх правила поведі­нки, які забезпечують стабільне існування і розвиток відносин у громадянському суспіль­стві. Відповідно і право повинно мати свої особливі ознаки.

Одним із таких інститутів, без функціону­вання якого нормальна життєдіяльність сус­пільства неможлива, є органи внутрішніх справ.

До основних напрямів діяльності ОВС належать: гарантування особистої безпе­ки громадян, захист їхніх прав, свобод і законних інтересів; забезпечення охоро­ни громадського порядку; запобігання, припинення злочинів та інших правопо­рушень; своєчасне виявлення, розкриття й розслідування злочинів і розшук осіб, які їх вчинили; забезпечення безпеки до­рожнього руху; захист власності від зло­чинних посягань; виконання адміністра­тивних стягнень тощо.

Особливості компетенції органів внутрішніх справ проявляються в таких аспектах: будучи органом виконавчої влади, вони одночасно входять в систему правоохоронних органів, а якщо звернутися до більш високого рівня їхньої діяльності, то можна говорити про те, що органи внутрішніх справ є невід’ємним елементом системи національної безпеки держави. Їх правова природа відрізняється з’єднанням адміністративно-управлінської функції (організація управління в сфері охорони громадського порядку, безпеки дорожнього руху та інших напрямів матеріального адміністративного права) з процесуальними функціями і повноваженнями у сфері внутрішніх справ: слідча діяльність, проведення дізнання та інші.

Наділення органів внутрішніх справ широким колом владних повноважень (прав і обов’язків), наявність виняткових сфер правоохоронної діяльності, віднесених до їх відання, можливість застосування заходів примусу дозволяють говорити про важливу роль цього суб’єкта державного управління в механізмі реалізації функцій держави.

Кардинальні зміни суспільних відносин у нашій державі, обраний нею курс євроінтеграції потребують удосконалення існуючих правових інституцій у правоохоронній сфері. Оновлення підходів до розуміння ролі міліції (поліції) в сучасному суспільстві вважається складовою частиною нинішньої правової політики держави, реформування правоохоронних органів загалом і органів внутрішніх справ зокрема.

 Головною метою реформування міліції є трансформація існуючої репресивної моделі міліції в сервісну службу поліції, яка в своїй роботі у сфері попередження, припинення та розкриття правопорушень керується принципами верховенства права і неухильного дотримання прав і основоположних свобод людини. Держава повинна змінити статус поліції і перетворити її з воєнізованого формування у службу, яка надає суспільству послуги щодо забезпечення безпеки і правопорядку.

Одним  із головних законодавчих актів, який слід прийняти, є Закон України «Про поліцію». Настав також час прийняття Закону України «Про органи внутрішніх справ», у якому було б чітко визначено правові та організаційні засади діяльності ОВС України, їх система, завдання, принципи діяльності, компетенція, повноваження і функції, загальна структура, фінансування та матеріально-технічне забезпечення ОВС, відображено найважливіші питання проходження служби і державно-службових відносин в органах внутрішніх справ, окреслено систему контролю та визначено юридичну відповідальність працівників. Розвиток організаційної структури органів ОВС потребує не тільки зміни форм та методів управління всередині систе­ми, але й форм і методів роботи самих підрозділів міліції.

Окреслені  напрямки реформування ОВС має бути втілено у відповідній Концепції. Концепція має забезпечити системний підхід до остаточного переходу системи органів МВС України від каральних до соціально-сервісних функцій та досягнення основних організаційних і правових параметрів моделі, здатної найбільш ефективно забезпечити права і свободи особи, протидію злочинності та корупції, громадську безпеку, виконання інших завдань, покладених на органи внутрішніх справ.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: