перейти на сайт>>

Соціологія, МАУП, завдання і вправи

ID роботи: 8693
Тип роботи:
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Завдання і вправи до теми 1

1. У підручнику «Соціологія» П.Смелзера дається таке визначення соціології: «Якщо коротко, соціологію можна визначити як наукове вивчення суспільства». Поясніть, що мається на увазі, коли йдеться про наукове визначення суспільства?

2. Намалюйте схему структури соціологічного знання.

3. Дайте розширену характеристику основних функцій соціології.

4. Назвіть види соціальних законів, які виділяються за:

а) часом дії _______________________________;

б) масштабом реалізації ____________________ ;

в) характером, способом вияву ________________________;

г) формами зв’язків __________________________________ .

5. Прочитайте уважно нижченаведені категорії соціології: «соціальний розвиток», «соціальна група», «соціальний прогрес», «особистість», «соціальна мобільність», «соціальна спільність», соціальний рух», «соціальна верства», «соціальна стратифікація». Які з них пояснюють статику суспільства, його структуру, а які характеризують динаміку суспільства?

6. Напишіть невеликий твір на тему: «Що мені може дати вивчення соціології».

Завдання і вправи до теми 2

1. Проаналізуйте основні соціологічні поняття Ф. Тьоніса.

2. В чому полягає суть «розуміючої соціології»?

3. Яке місце займала «аналітична школа» в соціології ХХ ст.?

4. Які є відмінні риси Чиказької школи?

5. Дайте оцінку особливостей становлення соціологічної думки в Україні.

Завдання і вправи до теми 3

1. Доповніть цитати словами, яких бракує.

1) О.Конт вважав, що «суспільство – це функціонуюча система, заснована

на _________________________».

2) К.Маркс вважав, що «суспільство не складається з індивідів, а віддзеркалює систему їх ___________________ і ____________________ в яких ці індивіди знаходяться один до одного».

3) Е.Дюркгейм вбачав у суспільстві ______________________ реальність, що заснована на ________________ уявленнях.

4) Сучасний американський соціолог Н.Смелзер визначає суспільство як «об’єднання людей, що має певні географічні межі, спільну законодавчу систему та певну __________________».

2. Доповніть наступні таблиці, переліки тощо.

1) Підсистемами сучасного суспільства як цілісної динамічної системи є:

а) правова

б) ____________

в) економічна

г) _____________

д) політична

е) _______________

2) Основними критеріями типології суспільства є:

а) ____________

б) чисельність рівнів

в) ступінь соціальної диференціації

д) ______________ управління

3) Просте суспільство має наступні ознаки:

а) кровно-родові зв’язки

б) ___________________

в) ______________

г) відсутні класи і держава

4) Складне суспільство має наступні ознаки:

а) _____________________

б) соціальне розшарування

в) _____________________

5) Фактори, які впливають на процес соціальних змін:

а) природне оточення

б) _________________

в) _________________

г) події

д) ________________

е) технології

3. Які системи соціальної стратифікації існували в Україні від княжих часів? Охарактеризуйте їх.

4. Напишіть автобіографію й проаналізуйте її з наступних точок зору:

в полі дії яких соціальних інститутів Ви перебували від народження?

в чому виявлявся їх вплив на Вас?

якою є система Ваших статусів та ролей, до якої соціальної страти Ви себе зараховуєте?

5. З представниками яких страт Ви зустрічалися, які особливості їхньої поведінки Ви могли б відзначити?

Завдання і вправи до теми 4

1. На власному прикладі розгляньте особистість як:

елемент соціальної системи;

складну систему;

об’єкт суспільних відносин;

суб’єкт суспільних відносин;

2. Розташуйте потреби особистості згідно концепції А.Маслоу

3. Перелічить повний набір статусів у себе, своїх батьків і двох-трьох знайомих. Який список вийшов? Про що це свідчить?

4. Визначить свій головний статус, головні статуси Ваших батьків і порівняйте їх між собою.

5. Назвіть соціальні ролі, які Ви виконували протягом свого життя. Опишіть, як впливала зміна Вашого статусу на виконання цих ролей.

6. Які етапи соціалізації ви можете виділити на своєму життєвому шляху? З’ясуйте, які соціальні властивості формування на кожному з цих етапів, проаналізуйте роль соціальних інститутів у формуванні цих властивостей.

Завдання і вправи до теми 5

1. Попрацюйте 2-3 дні в бібліотеці й зробіть на семінарі з соціології огляд української наукової літератури, яка була опублікована з проблем соціології культури за останні 5 років.

2. Чому культуру називають формою суспільної свідомості, а не ототожнюють з нею?

3. Як ви розумієте твердження: «Культура є одним з найважливіших критеріїв економічного, політичного та духовного життя суспільства. Вона служить характеристикою соціальної зрілості суспільної системи, її різних спільностей, а також надихає творчі можливості людини»? Як можна тлумачити це твердження з точки зору соціології?

4. Чому соціологія визначає сукупність символів та знаків культури суспільства як систему?

 

Завдання і вправи до теми 6

1. Складіть схему структури соціальної сфери.

2. Розкажіть про концепцію формування економічної соціології Н.Смелзера.

3. Розкажіть, що розуміють під соціальною спрямованістю економіки.

4. Охарактеризуйте зв’язок економічної соціології з загальною соціологією.

5. Розкажіть про методи економічної соціології.

Завдання і вправи до теми 7

1. Поміркуйте, у чому відмінність між соціологією політики та політологією.

2. Що є предметом соціології політики?

3. У чому проявляється специфіка вивчення політики соціологією політики?

4. Чи погоджуєтесь ви з думкою, що в широкому сенсі політологія включає політичну соціологію і вони тлумачаться як ціле та частка?

5. Американський соціолог С.Ліпсей стверджує, що рівень економічного розвитку впливає на рівень демократії й стабільності. Поміркуйте над цією залежністю. Чи можна простежити її в сучасній Україні?

Завдання і вправи до теми 8

1. Підготуйте виступи в науково-студентському гуртку з наступних тем.

«Політична культура сучасної молоді».

«Молодіжна політика в Україні».

«Молодіжний український бізнес».

«Ціннісні орієнтації сучасної молоді».

«Студентське кохання та студентська сім’я».

«Девіантна поведінка молоді».

2. Найважливішим ключовим поняттям для соціології молоді є поняття «молодь». В науковій літературі є багато його визначень. З яким ви згодні? Чи є у вас своя позиція з цього питання? Аргументуйте свою відповідь.

3. Дискусійним є питання вікової періодизації молоді. Яка ваша думка на вікові межі молоді?

4. Які, на вашу думку, найголовніші молодіжні проблеми в Україні?

5. Яка повинна бути державна молодіжна політика в Україні?

6. Чи потрібний соціальний захист молоді? Аргументуйте відповідь.

Завдання і вправи до теми 9

1. Соціологічне дослідження – це система послідовних методологічних, методичних, організаційно-технічних процедур, яка призначена для отримання достовірних даних і фактів про явища чи процеси, що вивчаються, для їх подальшого використання в соціальному управлінні. Які елементи, що притаманні будь-якій науковій діяльності, містить соціологічне дослідження?

2. Основне завдання соціологічних досліджень – це добування фактів про соціальну дійсність, її окремі явища. Соціальний факт – це певним чином фіксований, описаний фрагмент соціальної дійсності. Як же вибрати саме ті факти, які допоможуть знайти науково достовірну відповідь на запитання, котрі цікавлять дослідника, заохотять його до проведення дослідження?

3. Будь-яке дослідження починається з постановки проблеми . Проблема дослідження може бути заданою ззовні якимось замовником або зумовлена пізнавальним інтересом. Як ви за цих умов могли б визначити поняття «проблема»?

4. Залежно від складності й масштабності аналізу предмета виділяють три види соціологічного дослідження: розвідувальне (пілотажне), описове, аналітичне. Охарактеризуйте кожний з цих видів.

5. Програма соціологічного дослідження включає в себе наступні розділи: теоретичний (формулювання й обґрунтування проблеми, цілей, завдань тощо), методичний (обґрунтування вибірки, визначення й обґрунтування методів збору й обробки даних), організаційний (робочий план соціологічного дослідження). Проаналізуйте значення цих розділів програми в соціологічному дослідженні.

6. Характеризуючи методи проведення соціологічних досліджень, слід зазначити, що жоден з них не є універсальним, але має свої чітко окреслені пізнавальні можливості. А тому не існує взагалі «добрих» чи «поганих» методів, є методи або адекватні або неадекватні поставленому дослідником завданню. Чи згодні ви з цим положенням? Обґрунтуйте свою думку.

 
НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: