перейти на сайт>>

Стан сучасної публіцистики

ID роботи: 6968
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Публіцистика як вид творчої діяльності: поняття та специфіка

1.1. Характеристика теоретичних підходів до вивчення поняття та специфіки публіцистичної творчості

1.2. Структура та характерні риси публіцистичного твору

Розділ ІІ. Сучасний стан та тенденції розвитку української публіцистики

2.1. Публіцистичні жанри української публіцистики та їх еволюція

2.2. Характеристика провідних тенденцій розвитку сучасної української публіцистики

Висновок

Використана літератураВисновок:

Таким чином, публіцистика – це складний соціокультурний феномен, що одночасно виявляє себе у сферах журналістики (газетна/журнальна, теле-, радіопубліцистика), літератури (художня публіцистика), філософії (світоглядна публіцисти­ка); актуалізується на різних рівнях (стиль, метод, жанр, метатекст, професія, наука, світогляд, явище) з метою продуктивного впливу на об’єкт (особа-людство, країна-світ), який в результаті стає суб’єктом (співтворцем-відтворювачем) феномену, впроваджуючи його в приватне та суспільне життя (від самопіз­нання і світопізнання – до самореалізації та світоперетворення), забезпечуючи історичну тяглість феномену в просторі і часі.

Публіцистика – це твори, в яких оперативно до­сліджуються й узагальнюються з особистих, групових, державних, загально­людських позицій актуальні факти та явища з метою впливу на громадську думку, суспільну свідомість, а відтак на соціальну практику. При цьому публі­цист вдається до своєрідного поєднання логічно-абстрактного і конкретно­образного мислення, впливаючи на розум і почуття людини, стимулюючи її пев­ні вчинки, соціальну активність

Основна мета публіцистичної діяльності як соціально зарядженого способу освоєння світу – формування  громадської думки, гармонізація життя людини в суспільстві, співвіднесення форм поведінки і системи оцінок з прийнятими в суспільстві традиціями і санкціонованими суспільством нормами культури, а тому в публіцистичній діяльності реалізується соціально-нормативний (соціально-кодифікований) погляд на події, що виражається, як правило, в категоричній соціальній оцінці.

Публіцистика  – одна з ділянок духової культури, споріднена з наукою, мистецтвом, релігією, але не одна з них.

Комунікативні стратегії сучасних засобів масової інформації ство­рюють сприятливі умови для рівноправного і безперервного діало­гу з аудиторією, у якому великого значення набуває авторитетність суб’єкта висловлювання.

Газетно-публіцистичний стиль як правило реалізовується як в усних, так і в письмових жанрах, йому притаманні характерні ознаки, які є домінантними й в інших стилях. Мова преси розвивається не ізольовано, а в тісних і складних взаємозв’язках з іншими стилями, зокрема з науковим. Будь-яке висловлення цього стилю спирається на фактичний матеріал, аналіз життєвих фактів. Не меншу роль відіграє й інтерпретація фактів, авторські оцінки, аналіз, висновки. Для їх висловлення необхідне використання емоційно-експресивних мовних засобів: виявляючи думки, почуття, позицію самого автора, вони здатні викликати відповідну реакцію адресата. Стиль визначається метою повідомлення, темою або предметом мовлення, конкретною комунікативною ситуацією.

Важливою рисою публіцистики є використання найбільш типових для даного моменту суспільного життя способів викладу матеріалу, найбільш частотних лексичних одиниць, характерних для даного часу фразеологізмів і метафоричних вживань слова. Актуальність змісту змушує журналіста шукати актуальні форми його вираження, як, з одного боку, є загальнозрозумілими, а з іншого -  відрізняються  свіжістю, новизною.

Сучасна українська публіцистика  порушує політичні та соціально-культурні проблеми українського суспільства початку XXI століття: легітимності політичної влади, захисту рідної мови, культурних святинь українського народу, історично-національної правди, духовності та моралі, активної суспільної свідомості. Загалом вона виступає матеріалізованою громадянською позицією митця.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: