перейти на сайт>>

Стратегічне управління підприємством готельно-ресторанного господарства

ID роботи: 1907
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретико-методологічні основи дослідження процесу формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства
1.1. Характеристика підприємств готельно-ресторанного господарства на сучасному етапі
1.2. Теоретико-методологічні підходи до процесу формування стратегії розвитку підприємств готельно-ресторанного господарства
1.3. Використання інструментів SWOT-аналіз у процесі формування стратегії підприємств готельно-ресторанної сфери
2. Характеристика процесу формування стратегії розвитку суб’єктів господарської діяльності готельно-ресторанного господарства
2.1. Передумови формування ефективної стратегії розвитку підприємств готельно-ресторанного господарства
2.2. Розробка стратегічної концепції розвитку
2.3. Формування системи управління якістю у процесі розробки стратегії підприємства готельно-ресторанної сфери
3. Практичні аспекти формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства
Висновки
Використана літератураВисновок:

Ринкова економіка формує нові вимоги до підприємств готельно-ресторанного комплексу, що обумовлюється не тільки наявністю конкуренції та високими вимогами до якості товарів, але й необхідністю гнучко реагувати на зміни ринкової ситуації, яка не завжди сприяє процвітанню підприємства. Успіх підприємства залежить від здатності передбачати та змінювати структуру виробництва і управління, розробляти та впроваджувати у виробництво нові види продукції, правильно планувати обсяги виробництва різних товарів, інвестиції та прибутки, щоб досягти найбільшого ефекту і забезпечити існування підприємства в довгостроковій перспективі.
Стабільний довготривалий розвиток підприємства можливий лише за умови визначення чітких довгострокових цілей і розробки конкретних шляхів їх досягнення. Однієї і тієї ж цілі можна досягнути різними методами та засобами. У зв'язку з цим виникає питання: як намічена ціль може бути практично реалізована, та в який спосіб? Намагаючись надати відповідь на ці питання, кожне підприємство повинно розробляти різні види стратегій.
Стратегія — це визначення напрямку та масштабів діяльності організації в довгостроковій перспективі. Вона ідеально визначає ресурси, які відповідають умовам середовища, що змінюється, особливо, ринкові, клієнтам, споживачам з метою задоволення очікувань власників підприємства.
Стратегічне планування — процес здійснення сукупності систематизованих та взаємоузгоджених робіт із визначення довгострокових (на певний період) цілей та напрямків діяльності підприємства. Зміна ринкового середовища зумовлює необхідність застосування стратегічного підходу до системи господарювання на підприємствах туризму. Розробляючи комплексну програму дій по вирішенню пріоритетних для підприємства завдань, визначаючи його місію та головну мету, стратегія формулює цілі та способи досягнення цих завдань так, щоб вказати підприємству певний напрямок розвитку. За своїм змістом стратегія є довгостроковим плановим документом, результатом стратегічного планування.
Структурне реформування економіки України на користь галузей невиробничої сфери обумовлює необхідність наукового обґрунтування стратегії розвитку підприємств готельного господарства в умовах ринкового середовища. Синтез та критичний аналіз наукових поглядів на предмет дослідження дозволив запропонувати узагальнюючу класифікацію позицій щодо процесу формування стратегій, яка ґрунтується на парадигмі стратегічної раціональності (процес формування стратегії має прескриптивний характер) і стратегічної поведінки (процес характеризується дескриптивним спрямуванням).
Напрями подальшого розвитку підприємств готельного господарства повинні визначатися через призму спроможності їх адаптації до вимог зовнішнього середовища. Тому головним змістом формування стратегії розвитку готельних підприємств є визначення перспективних напрямів господарської діяльності на основі постійного моніторингу підприємницького середовища, органічного оволодіння стратегічним мисленням і методами управління, розрахованими на перспективу.
З метою підвищення ефективності управлінських рішень та приведення процесу формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства у відповідність до вимог зовнішнього середовища - систематизовані, структуровані та упорядковані етапи проведення стратегічного аналізу факторів розвитку суб’єктів готельного господарства за принципом декомпозиції. З цієї позиції обґрунтовані методичні підходи щодо застосування методу сценарного планування розвитку подій макрооточення та розроблено методичний інструментарій здійснення модифікованого SWOT-аналізу.
Тенденції розвитку підприємств готельного господарства характеризуються подальшим зростанням сегменту з ознаками прирісного формату господарської діяльності. Водночас важливою детермінантою подальшого розвитку стає набуття підприємствами готельного господарства ознак інноваційного формату господарської діяльності. З метою активізації підприємницької діяльності розроблена методика детермінації підприємств готельного господарства за форматами господарської діяльності, яка сприятиме реальній оцінці та прогнозуванню їх позиції на ринку готельних послуг, підвищенню маневреності, розширенню можливостей пристосування до ринкових умов, конкретизації важелів розвитку в умовах конкурентного середовища.
Одним із механізмів розвитку підприємств готельного господарства визначено стратегію реструктуризації, яка насамперед реалізується на рівні підприємства незалежно від типу, обсягів господарської діяльності, форм власності та організаційно-правових форм господарювання.
Для визначення альтернативних шляхів розвитку господарської діяльності з урахуванням ресурсних можливостей суб’єктів ринку готельних послуг розроблена модель процесу обґрунтування внутрішніх реструктуризаційних заходів у підприємствах готельного господарства. За сучасних економічних умов в основу побудови моделі покладено диверсифікацію пропозиції готельних послуг як складової адаптаційного типу реструктуризації.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: