перейти на сайт>>

Стратегічне фінансове планування на підприємстві

ID роботи: 6406
Тип роботи:
Об'єм: 64 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ  стратегічного ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1. Економічна сутність  фінансового планування в сучасних умовах господарювання

1.2. Характеристика системи принципів та методів фінансового планування

1.3 Методика фінансового планування на підприємстві

РОЗДІЛ 2. Оцінка ефективності системи ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВННЯ НА ПНВП «Спецпромавтоматика»

2.1. Аналіз основних фінансово-економічних показників Загальна характеристика ПНВП «Спецпромавтоматика»

2.2. Аналіз основних фінансових показників ПНВП «Спецпромавтоматика»

2.3. Оцінка системи стратегічного фінансового планування на ПНВП «Спецпромавтоматика»

РОЗДІЛ 3.  ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПНВП «Спецпромавтоматика»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИВисновок:

Таким чином, у першому розділі були досліджені теоретичні зачади фінансового планування.

Фінансове планування і прогнозування виступають основним інструментарієм і гарантією стійкого функціонування підприємства. У посткризових умовах їх значення зростає, що привертає до дослідження цієї проблеми увагу багатьох учених.

Виділяють такі основні принципи розробки фінансових планів підприємств: науковість, тобто обґрунтування прогнозів і планів з урахуванням об’єктивних закономірностей функціонування фінансів підприємства; орієнтація планів на реалізацію фінансової стратегії; принцип збалансованості економічних і фінансових показників; реальність визначення пріоритетів у планах розвитку фінансів підприємства; принцип альтернативності можливих шляхів розвитку фінансів   підприємства; поєднання поточних і перспективних фінансових планів; адаптивність до змін внутрішнього і зовнішнього середовища.

Основними принципами розробки фінансових планів підприємств є: науковість; орієнтація планів на реалізацію фінансової стратегії; збалансованість; реальність; альтернативність; поєднання поточних і перспективних фінансових планів; адаптивність; моніторинг та контроль.

У другому розділі була проаналізована система фінансового планування ПНВП «Спецпромавтоматика». Розраховані показники, що характеризують ефективність фінансово-господарської діяльності свідчать про нерівномірний розвиток підприємства протягом аналізованого періоду: чистий прибуток за аналізований період збільшився майже у два рази, а саме на 203 тис. грн. У 2008 році даний показник складав 294 тис. грн., а у 2012 році - 498 тис. грн. Слід відмітити, що протягом 2008-2011 років фінансовий результат мав чітку тенденцію до зменшення, тим самим отримавши у 2010 та 2011 роках збитки у розмірах -72 тис. грн. та -1457 тис. грн. відповідно. Таке зниження пов’язане насамперед зі світовою фінансовою кризою, що зачепила весь промисловий сектор.

За період, що аналізується значно погіршилася ліквідність підприємства. Протягом 2008 та 2009 років коефіцієнт покриття знаходився на досить високому рівні, що означає, що на 1 грн. поточних зобов’язань припадало 3,63 грн. та 6,64 грн. поточних активів, тобто оборотних коштів відповідно. Протягом 2010-2012 років коефіцієнт покриття суттєво зменшився і не відповідав нормативному значенню, причиною чого є збільшення поточних зобов’язань. Коефіцієнт швидкої ліквідності відповідає нормативному значенню (від 0,5 до 1) протягом всього аналізованого періоду, але даний коефіцієнт за період, що аналізується має негативну тенденцію до зниження, а саме на 0,03 пункти. Коефіцієнта абсолютної ліквідності тільки у 2008 році відповідає нормативному, і складає 0,21. Найбільшого свого значення коефіцієнт абсолютної ліквідності досяг у 2009 році, що склав 1,19, це пов’язано з великим обсягом грошових коштів на підприємстві в цьому році та найнижчими за аналізований період поточними зобов’язаннями. Щодо 2010-2012 років, то за цей період коефіцієнт абсолютної ліквідності суттєво знизився за рівень нормативу. Тобто підприємство не мало достатнього обсягу грошових коштів для покриття поточних зобов’язань. Загалом за аналізований період даний показник зменшився на 0,16 пунктів, що є негативною тенденцію для підприємства.

Також на підприємстві спостерігається зменшення автономії підприємства і збільшення залежності від зовнішніх джерел фінансування, про що свідчить зменшення коефіцієнта автономії на 0,8 пунктів і збільшення коефіцієнту фінансування, який характеризує співвідношення позикових і власних коштів, за аналізований період на 256 пунктів.

Основний показник рентабельність діяльності за аналізований період зменшився на 0,01 пункт, що свідчить про зменшення ефективності господарської діяльності підприємства.

На основі проведеного аналізу даного підприємства можна зробити висновки, що загалом процес фінансового планування є незадовільним і даний процес потребує свого удосконалення.

ПНВП «Спецпромавтоматика» потребує запровадження нової методики фінансового планування, яка б могла більш точно прогнозувати основні показники діяльності підприємства, особливо дохід від реалізації продукції.

У третьому розділі було запропоновано прогнозування збільшення доходу шляхом збільшення строку товарного кредиту. Було розглянуто три варіанти строку оплати дебіторської заборгованості, на основі яких для підприємства привабливішим виявилося збільшення строку товарного кредиту до 120 днів, що дасть змогу підприємству отримати додатково доходу в розмірі 837,2 тис. грн. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: