перейти на сайт>>

Стратегії виходу фірми на зовнішні ринки

ID роботи: 8438
Тип роботи:
Об'єм: 58 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЙ ВИХОДУ ФІРМИ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ

1.1 Теорія (мотиви/причини) виходу фірми на зовнішній ринок і місце маркетингової стратегії в цьому процесі

1.2. Особливості розробки стратегії та організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства

1.3. Аналіз основних етапів з прийняття рішень по виходу організації на зовнішні ринки

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ  Кондитерської Корпорації ROSHEN

2.1.  Організаційно-економічна  характеристика Корпорації ROSHEN

2.2. Аналіз організації зовнішньоекономічної діяльності Корпорації ROSHEN

2.3. Аналіз системи стратегічного планування  зовнішньоекономічної діяльності Корпорації ROSHEN

РОЗДІЛ 3.  Обґрунтування стратегії виходу Корпорації ROSHEN  на зовнішні ринки

3.1. Формування оптимальної стратегії розвитку Корпорації ROSHEN

3.2. Розробка заходів з удосконалення організації управління зовнішньоекономічною діяльністю

Рис. 3.2 – Дерево організаційної структури

3.3. Обґрунтування збутової  стратегії ЗЕД

Висновки

Список використаної літератури

ДОДАТКИВисновок:

У сучасних умовах глобалізації економічних відносин перед підприємствами України стоїть завдання консолідації в міжнарод­ний економічний простір. Для того, щоб досягти цієї мети необхідно роз­робляти стратегічні плани. При цьому важливо визначитися із загальним напрямом стратегії, з розумінням сутності стратегії, оскільки в даний час під стратегією розуміється як загальний напрям дій, так і план заходів, а також їх послідовність у часі і просторі. 

Розуміння стратегії як плану заходів дозволяє підприємствам визна­читися з основними видами дій щодо виходу на зовнішньоекономічні ри­нки і по закріпленню своєї позиції на цих ринках. З іншого боку розуміння стратегії як загального напрямку розвитку у зовнішньоекономічній діяль­ності вимагає узгодження даного виду стратегії із загальним вибором на­прямків господарювання підприємства, тому важливо визначитися з її економічною сутністю.

Стратегія передбачає формування головних довго­строкових цілей та завдань, визначення засобів їх досягнення, які дозво­ляють реалізувати обраний напрямок життєдіяльності підприємства та оцінити ступінь його успішності у відповідності з предметною спрямова­ністю.

За умов поширення глобалізаційних процесів та інтеграції багатьох на­ціональних економік до спільного світового простору, одним з головних напрямків господарської діяльності підприємства є його зовнішньоекономі­чна діяльність, що є складовою частиною формування, становлення та роз­витку підприємства. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється згідно з певним набором підходів, які можна охарактеризувати в рамках стратегії реалізації ЗЕД.

Форми присутності в міжнародному економічному просторі зумовлені методами виходу, проникненням компаній на зарубіжні ринки, які, у свою чергу, обґрунтовуються інтересами компанії в міжнародному співробітництві, а також динамікою і специфікою розвитку національних ринків та перевагами, які можуть бути отримані від міжнародної діяльності. Багато компаній відмовляються від планів інтернаціоналізації своєї діяльності та виходу на іноземні ринки, оскільки, по-перше, мають стабільні позиції на внутрішньому ринку, добре знають своїх споживачів, посередників, конкурентів, мають досвід у сфері правового забезпечення бізнесової діяльності тощо; по-друге, побоюються невизначеності міжнародного середовища через брак досвіду та інформації. Між тим багато обставин змушують придивлятися до зарубіжних ринків та шукати шляхи до міжнародного співробітництва.

Проведене дослідження ефективності зовнішньоекономічної стратегії  кондитерської Корпорації ROSHEN показало, що основні  економічні  показники  діяльності  підприємства  показують інтенсивність розвитку  господарської  діяльності  підприємства,  покращення фінансового стану підприємства, прибутковість діяльності. Все це свідчить про  конкурентоспроможність продукції підприємства  і   ефективність роботи   структурних  підрозділів  підприємства,  а  також  про  успішність  брендингу.

Про  ефективність  стратегії  кондитерської  корпорації  свідчить  той  факт,  що за рейтингами  останніх  років  «ROSHEN» посідає  перше місце серед найпотужніших брендів України.

В  сфері управління зовнішньоекономічною діяльністю основні функції в  Корпорації ROSHEN  здійснює відділ зовнішньоекономічних зв’язків.

Після проведення SWOT - аналізу Корпорації ROSHEN, можна зробити висновок, що на підприємстві переважають сильні сторони, і воно має можливості для подальшого розвитку, реалізація яких значною мірою залежить від ефективності управління збутовою діяльністю.

Проте підприємству варто працювати над освоєнням більшої частки ринку та збільшити обсяг продажу продукції; стабілізувати та зменшити витрати на виробництво продукції; постійно підвищувати рівень кваліфікації працівників та збільшити їх заробітну плату; збільшити кількість каналів збуту на даному ринку продукції.

Серед основних можливих заходів по удосконаленню організації ЗЕД Корпорації ROSHEN можна виділити наступні: реорганізація окремого структурного підрозділу, що відповідав би за успішність ведення ЗЕД на підприємстві, маркетингові дослідження нових ринків за умови виходу на них, вибір партнерів для ведення зовнішньоекономічної діяльності шляхом збору необхідної інформації про них, проведення SWOT-аналізу для розробки стратегії розвитку підприємства та удосконалення механізму зовнішньоекономічної діяльності підприємства на основі відповідних законодавчих актів.

Окремим напрямом підвищення конкурентоспроможності компанії має стати подальше розширення присутності на зарубіжних ринках. При цьому в результаті аналізу потенційних цільових ринків було виявлено, що найбільш пріоритетним є ринок Росії, а переважним способом виходу на даний ринок має стати розвиток виробничих потужностей на території Росії. Привабливим також є і ринок Білорусі, однак щодо цього ринку на початковому етапі слід обмежитись нарощуванням експорту.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: