перейти на сайт>>

Сугестивний образ землі в однойменній повісті О. Кобилянської

ID роботи: 8962
Тип роботи:
Об'єм: 75 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Сугестивні характеристики творів художньої літератури: теоретичний аспект

1.1. Поняття сугестії та сугестивного образу у дослідженні вітчизняних та зарубіжних науковців

1.2. Ознаки та властивості сугестивного образу

1.3. Засоби творення сугестивності художнього тексту

Висновок до першого розділу

Розділ ІІ. Засоби створення сугестивного образу землі у творі О. Кобилянської “Земля”

2.1. Використання міфологічного фактора та біблійного мотиву  у творенні сугестивного образу землі

2.2. Філософський вимір образу Землі в однойменній повісті Ольги Кобилянської

2.3. Стилістичні засоби створення сугестивного впливу  образу Землі у творі О. Кобилянської

Висновок до другого розділу

Висновки

Списоквикористаних джерелВисновок:

Отже, проведене дослідження показало, що останнім часом у сучасному літературознавстві відбувається становлення окремої галузі – сугестивної лінгвістики, об’єктом якої є вербальні й паравербальні засоби, заряджені потужним, спрямованим на підсвідоме (позасвідоме) впливовим потенціалом, що реалізується в різноманітних дискурсивних практиках

Поняття “сугестія” у літературознавстві означає процес несвідомої передачі авторської емоції через посередництво художнього тексту до читача та сприйняття її читачем.

Сугестія – це процес впливу на психіку людини, пов’язаний зі зниженням свідомості й критичності при сприйнятті навіяного змісту, який не вимагає ні розгорнутого особистого аналізу, ні оцінки спону­кання до певних дій. Суть навіювання полягає у впливі на відчуття людини, а через них − на її волю і розум.

Феномен сугестії пронизує багато сфер буття: при будь-якому виді діяльності, свідомо чи несвідомо, людина піддається впливу. Сигнал, який надходить у мозок, − звук, що уловлюється слухом, подія чи певне зображення, які сприймаються зоровим аналізатором, − вся ця інформація впливає на психіку людини та визначає характер її поведінки. Окрім мовлення, навіювання може міститися в жестах, поглядах, інтонації.

Схема процесу: емоція (імпульс) − образ (картинка) − вербальне втілення (художній текст) − на різних рівнях свідомості автора. Натомість у психіці читача отримуємо зворотній обіг: від власне тексту до емоції, співпереживання, напівсвідомих рефлексій.

Сугестія у художньому тексті проявляє себе через ряд сугестивних засобів та прийомів (художні образи, тропи, звукосимволічна гра та ін.), які апелюють до несвідомого реципієнта, навіюючи (сугестуючи) йому закодовану в тексті емоцію. Сугестивним відтак вважаємо здатне навіювати читачеві певні відчуття, настрій, емоційний стан. Можна виокремити окремі аспекти сугестії − міфопоетичний, фольклорний, просодичний, живописний та ін.

Повість “Земля” Ольги Кобилянської − один із найвидатніших творів модерної української літератури межі століть. У ній письменниця майстерно поєднала реалістичні реалії життя селян на Буковині із міфологічними й неоромантичними його вимірами, яскраво виявилося модерністське образне мислення авторки, яка просту фабулу братовбивства за землю висвітлила крізь призму загальнолюдських проблем: життя і смерті, гріховності та святості, злочину і спокути, любові та ненависті, влади землі над людиною. У концептуальному змісті лінгвоестетичного образу землі, перетинаються, взаємонакладаються особистісний і соціальний, національно специфічний та загально­людський компоненти.

Тема повісті “Земля” О. Кобилянської − трагедія братовбивства через землю в селянській родині, яку треба розуміти ширше як проблему влади землі над людиною.

Як показало проведене дослідження, образ землі в художньому світі Ольги Кобилянської має філософський вимір. Це архетипний, тобто первісний образ, відомий людству із давніх міфів. Земля і праця − головні цінності селян. Все, що змальоване у творі, слугує ілюстрацією вічного зв’язку лю­дини та землі. Символ землі тут має синтетичну структуру, поєднуючи національно специфічне і загальнолюдське, прагматичне і сакральне, соціальне і міфопоетичне.

Трагедія, що відбувається в родині Федорчуків, викликаючи біблійну алюзію убив­ства Каїном Авеля, виривається за межі окремої родини і набуває всесвітніх розмірів: в акті бра­товбивства знищено не лише спадкоємця бать­ківської землі − у ньому перервано одвічну тра­дицію оріїв.

Сугестивний  образ  землі в повісті О. Кобилянської розкривається  у процесі виконання певних функцій: сприяє розкриттю образів персонажів, рухає сюжет, зумовлює колізії, набуває всеосяжного значення та узагальненого смислу. Герої та їх вчинки мотивовані передовсім ставленням до землі. Головний художній конфлікт побудований довкола проблеми володіння землею. Завдяки різноманітності функцій образу землі, його символічному змісту оповідання набуває епічного розмаху, стаючи широким полотном сільського життя. Ключова проблема “земля-людина” розв’язується у творі  згідно з естетикою натуралізму: авторка показує нерозривний зв’язок людини із землею, їх взаємозалежність, органічну єдність. Водночас в оповіданні виявилися окремі елементи романтизму: міфопоетичне ставлення до землі, возвеличення її сакральної сили, містичного впливу на людину.

У процесі аналізу використання стилістичних засоби створення сугестивного впливу  образу Землі у творі О. Кобилянської було з’ясовано, що з точки зору його сугестивного потенціалу він є справді унікальним, оскільки, будучи водночас художнім і сакральним тек­стом, об’єднує у собі як потужну сугестивну зарядженість художнього тексту.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: