перейти на сайт>>

Сутність підприємництва та умови його існування. Види та суб’єкти підприємницької діяльності

ID роботи: 5074
Тип роботи:
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти  підприємницької діяльності

1.1. Підприємництво: суть та умови здійснення

1.2. Структура та елементи підприємницької діяльності у ринковій економіці

1.3. Сутність суб'єктів та видів господарської діяльності

Розділ 2. Підприємництво в Україні: Сучасний стан та чинники впливу

2.1. Характеристика розвитку підприємництва на сучасному етапі

2.2. Аналіз ефективності регулювання підприємницької діяльності в Україні

2.3. Підприємництво як інституційний чинник національної конкурентоспроможності

Розділ 3. Основні проблеми та аспекти розвитку підприємництва в Україні

3.1. Проблеми розвитку підприємництва в Україні

3.2. Характеристика умов забезпечення сталого розвитку підприємницької діяльності

Висновки

ЛітератураВисновок:

Значимість підприєм­ництва як джерела економічного розвитку підтвер­джена досвідом провідних промислово розвине­них країн. В Україні протягом останніх двох де­сятиліть ставлення до підприємництва поступово змінювалося: від повного відторгнення до твер­дого переконання в тому, що його розвиток - це основа відродження національної економіки. Од­нак, незважаючи на суттєві зміни у ставленні до підприємництва, темпи його розвитку в Україні залишаються низькими.

Проведений  аналіз концептуальних підходів до визначення суті підприємництва як особливого виду діяльності дозволяє стверджувати: поки що не розроблено чітких методологічних засад щодо вивчення підприємництва як предмета та об'єкта економіко-теоретичного дослідження. В цьому зв'язку потреба в науковому осмисленні практики підприємництва стає дедалі актуальнішою. Аналіз зарубіжної і вітчизняної літератури з теорії та практики підприємництва показує, що визначаючи його економічну суть, доцільно відштовхуватись від характеристики категорії «підприємець».

Господарська діяльність має будувати на визначених правилах або принципах, до яких належать:

свобода господарської діяльності (у межах визначених законом);

вільний рух капіталів, товарів та послуг на території держави;

обмеження державного  регулювання  господарської діяльності,  що  зумовлено  необхідністю забезпечення    соціальної   спрямованості    економіки,    добросовісної    конкуренції   у    підприємництві, екологічного захисту населення, прав споживачів та безпеки суспільства і держави;

захист національного товаровиробника;

забезпечення   економічної   різноманітності   та   рівний   захист   державою   усіх   суб'єктів господарювання;

заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.

Підприє­мництво як процес організації виробництва то­варів та надання послуг для задоволення попиту, який постійно відновлюється, отримання прибут­ку, а також як функція управління цим процесом має свою історію та динаміку розвитку. В процесі розвитку економічної теорії змінювався та впо­рядковувався й термінологічний зміст поняття «підприємництво». Так, наприклад, в римському праві воно розглядалося як заняття, справа, діяльність, особливо комерційна.

 Розвиток підприємств є основою успішного функціонування національної економіки. Успішний розвиток сучасних підприємницьких структур дає змогу отримати не тільки прямий економічний ефект, але й соціальний ефект в стимулюванні зайнятості, розвитку ринкового середовища, зниження соціальної напруженості, особливо в період економічної фінансової кризи. Активізації підприємництва як інтегрально соціально-економічного процесу, розбудові ефективних підприємницьких статегій повинно належати ключове місце у новій моделі вітчизняної економіки в умовах посткризового відновлення. В умовах економічної кризи відчутна складність умов для підприємництва в Україні, що зумовлює надзвичайну актуальність питання ролі державної політики у розвитку підприємництва. При цьому підприємництво являє собою суспільну силу, що неодноразово доводилась. Проблеми підприємництва - це насамперед пошук балансу взаємодії держави та бізнесу. В Україні ці відносини далеко не рівноправні, у зв'язку з чим існує низка проблем для розвитку підприємництва, серед яких - втручання держави у підприємницьку діяльність, податкова система, непрогнозованість ситуації для підприємництва, що стимулює тіньову економіку, слабка підтримка підприємництва.

Для розвитку підприємництва не­обхідні певні умови в країні. В першу чергу слід створити відповідні політичні умови, коли органи влади визнають необхідність підприємницької діяльності, надають підтримку бізнесу, проявля­ють прагнення до реформування законодавчої бази. Формування в Україні адекватного право­вого поля та цивілізованого ринкового простору здатне надати поштовх до активізації ефективної підприємницької діяльності.

Форми підтримки підприємництва державою можуть бути різні. Серед основних можна назва­ти наступні:

підготовка відповідної законодавчої та нор­мативної бази;

створення системи інформаційного забезпе­чення;

навчання та перепідготовка кадрів;

надання податкових пільг;

створення цільових фондів фінансування.

Розвиток підприємництва в Україні - це вже необоротний процес, який здатний вивести краї­ну зі стану глибокої економічної кризи. Тому існує об'єктивна необхідність в підготовці на стику наук маркетингу, менеджменту, економіки та права фахівців в галузі підприємницької діяльності з метою її розвитку і правового захисту.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: