перейти на сайт>>

Сутність і особливості організації бюджетного фінансування

ID роботи: 5534
Тип роботи:
Об'єм: 54 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ, ФОРМИ І МЕТОДИ бюджетного фінансування: теоретичні аспекти

1.1. Сутність та особливості бюджетного фінансування

1.2. Механізм організації фінансування бюджетних установ

1.3. Форми та методи бюджетного фінансування

Розділ 2

Оцінка ефективності організації фінансування бюджетних видатків на сучасному етапі розвитку української економіки

2.1. Фінансовий аналіз виконання державного бюджету України  за доходами

2.3. Аналіз фінансування видатків місцевих бюджетів

2.2. Аналіз стану формування видатків бюджету України: особливості використання

РОЗДІЛ 3

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ

3.1. Підвищення ефективності виконання бюджетних програм

3.2. Особливості впровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі України

Висновок

Список літератури

ДодаткиВисновок:

Підводячи підсумки курсової роботи слід зазначити, що механізм бюджетного фінансування соціально-економічних програм є недоско­налим, що підтверджується як результатами розвідок науковців, так і висновками контролюючих та право­охоронних органів.

З  урахуванням тенденції загострення негативних наслідків економічної кризи, яка спосте­рігається в України з другої половини 2008 p., доцільно переглянути механізм вирішення найгостріших соціально-економічних проблем за допомогою бюджету. Державне бюджетне фінансування має стати вагомим важелем впливу на динаміку економічного розвитку держави.

Серед основних інституційних проблем і особливостей механізму бюджет­ної підтримки соціально-економічного розвитку в Україні слід назвати насамперед такі:

спрямування державних коштів переважно не на розвиток галузей, а на забезпечення їх поточної діяльності;

спрямування видатків на вирішення нагальних проблем без усунення причин їхнього виникнення;

необмежені терміни державної фінансової підтримки галузей, що не спонукають до вирішення їх ба­зових проблем;

неефективні форми державної підтримки підприємств, що не стимулюють поліпшення господарських і фінансових показників їхньої діяльності;

відсутність ефективного контролю використання державних коштів, що інколи призводить до їх неці­льового використання і розкрадання.

Проекти бюджетів будь-якого рівня мають бути науково обґрунтованими, реалістичними, достовірними і взаємоузгодженими. На загальну методологію складання бюджету помітний вплив справляють концептуальні за­сади (концепція) бюджетної політики (такі засади формуються під впливом певних уявлень про роль і значення дер­жави в регулюванні розвитку економіки, макроекономічних пропорцій, взаємозв’язки економічних процесів тощо).

Як показав аналіз, капітальні видатки бюджету розвитку спрямовуються на: соціально-економічний розвиток регіонів; виконання інвестиційних програм (проектів); будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства; будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів; будівництво і придбання житла окремим категоріям громадян відповідно до законодавства; збереження та розвиток історико-культурних місць України та заповідників; будівництво та розвиток мережі метрополітенів; придбання вагонів для комунального електротранспорту; розвиток дорожнього господарства; придбання шкільних автобусів та автомобілів швидкої медичної допомоги; комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів; інші заходи, пов’язані з розширеним відтворенням.

Особливістю бюджетного процесу в Україні є велика кількість державних та інших програм, які відповідно до встановлених вимог мають фінансуватися повністю або частково за рахунок бюджетних коштів. Держава спроможна профінансувати лише 30-40 % затверджених програм.

Результати аналізу фінансування видатків в Україні дають підстави констатувати:

видатки в абсолютних сумах мають тенденцію до зростання, причиною чого насамперед є зростання рівня оплати праці та інфляція;

зростання обсягів видатків місцевих бюджетів на соціальну сферу, соціальний захист та соціальне забезпечення, житлово-комунальне господарство свідчить про виражену соціальну спрямованість місцевих бюджетів. Однак реальна бюджетна забезпеченість соціальної функції держави та органів місцевого самоврядування значно не покращилась;

послаблюється інвестиційна складова бюджетів;

обсяг видатків бюджетів на економічну діяльність хоча й зростає, однак частка таких видатків у структурі видатків місцевих бюджетів зменшується або не змінюється, що може негативно відобразитись на соціально-економічному розвитку адміністративних територій.

Вирішення перелічених проблем, на наш погляд, можливе за умови реформування бюджетних відносин на місцевому рівні шляхом зміни пріоритетів бюджетної політики, що, в свою чергу, вплине на структуру видатків місцевих бюджетів.

Удосконалення процедур та методології прогнозування та планування показників дохідної та видат­кової частин бюджетів різних рівнів має проходити на основі вивчення, узагальнення та апробаційного запро­вадження кращого світового досвіду.

З метою підвищення ефективності бюджетного фінансування спрограм необхідно забезпе­чити високу достовірність бюджетного прогнозування та планування, а також чіткість бюджетного виконання. В практиці розгляду та затвердження проектів бюджетів, складених на основі чинної методології бюджетного пла­нування, виникає проблема оцінити обґрунтованість вказаних програм, з урахуванням конкретних викликів соціально-економічного розвитку держави або її регіонів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: