перейти на сайт>>

Сучасний стан та напрямки удосконалення обліку готівки в національній валюті

ID роботи: 9105
Тип роботи:
Об'єм: 45 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку готівкових коштів в національній валюті

1.1. Наукові основи обліку готівки в національній валюті

1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку готівки в національній валюті

1.3. Економічна сутність готівкових коштів підприємств, їх значення та завдання обліку

Розділ 2. Фінансовий облік готівки в національній валюті на підприємстві

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2. Організація первинного обліку операцій з готівкою

2.3. Синтетичний та аналітичний облік  готівки в національній валюті

Розділ 3. Напрямки удосконалення обліку   готівки в національній валюті

3.1. Удосконалення обліку готівкових коштів

3.2. Автоматизація обліку готівки в національній валюті

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

ДодаткиВисновок:

Підводячи підсумки курсової роботи слід зазначити, що грошові кошти як найліквідніші активи є клю­човим елементом ринкової економіки і фінансово-господарської діяльності, пов’язаної з розрахун­ками всередині підприємства і за його межами. За допомогою грошових коштів закуповують си­ровину, основні засоби, розраховуються з праців­никами по оплаті праці тощо, нарощують масш­таби і збільшують обсяги виробництва продукції (виконання робіт і надання послуг).

Обіг готівки в Україні регулюється законами та нормативними актами, прийнятими НБУ. Регулювання спрямоване на стабілізацію грошового обігу, ринкових перетворень, підвищення рівня керованості грошового обігу підприємств і організацій. Принципи формування первинного та поточного забезпечення обліку готівки базуються на загаль­них принципах ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які визначені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (ст. 4). Всі підпри­ємства ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у грошовій одиниці України (ст. 5).

Діяльність ТОВ «Одеський комбікормовий завод №1» прямо залежить від правильного розпорядження грошовими коштами. Адже, основу діяльності підприємства складають операції, які пов’язані з рухом грошових коштів. При цьому, кошти є обмеженим ресурсом, і успіх діяльності підприємства багато в чому визначається здатністю їх раціонально розподіляти й використовувати. В сучасних умовах функціонування підприємств передбачає безперервний рух грошових коштів, тому їх потрібно розглядати як важливий ресурс підприємства від якого залежить успішна фінансова діяльність підприємства.

Необхідною умовою для збереження і раціонального вико­ристання грошових коштів в касі є правильне оформлення первинної документації при їх надходженні й вибутті, що досить суттєво впливає на достовірність показ­ників при заповненні форм фінансової звітнос­ті. У зв’язку зі змінами вимог до її заповнення назріла необхідність перебудови обліку касових і банківських операцій щодо фіксації надходжен­ня і витрачання коштів за видами господарської діяльності.

Ра­ціональна організація бухгалтерського обліку го­тівкових грошових коштів передбачає дотримання системного підходу, субординації, взаємодії різних видів обліку, підпорядкованості загальній логіці управління.

На сьогоднішній день методологічні підходи до організації бухгалтерського обліку касових операцій підприємства вже достатньо розроблені, хоча і по­требують постійного перегляду і вдосконалення іс­нуючих методів. Саме тому, в умовах сьогодення для вдосконалення облікового процесу в питаннях ка­сових операцій особливої ваги набувають проблеми вдосконалення його організації, вирішення яких, в кінцевому підсумку, дозволить підвищити ефектив­ність роботи каси підприємства і знизити ризики по­милок і прорахунків під час роботи працівників каси.

З метою удосконалення обліку готівки на ТОВ «Одеський комбікормовий завод №1» рекомендується розробити робочі інструкції працівників бухгалтерії щодо видачі готівки з каси видатковим касовим ордером, графік  роботи касира підприємства, а також запровадити механізм виплати заробітної плати, а також коштів на відрядження через електронні корпоративні картки.

Запропоновані заходи полегшать роботу бухгалтера та зекономить його час, дозволять оптимізувати документообіг та удосконалити облікові роботи на підприємстві, значно зменшити витрати, пов’язані з транспортуванням, збе­ріганням готівки та утриманням каси, зникне необхідність використання касового апарату, його обслуговування, складання та надання звітності, удосконалити аналітичний облік на підприємстві з метою отримання детальної інформації з опера­ціями з грошовими коштами та виявити помилки у бухгалтерському та податковому обліку операцій з грошовими коштами, і як наслідок посилити відповідальність серед працівників та попередити фінансові санкцій з боку податкових органів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: