перейти на сайт>>

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для екзаменаційного контролю з навчальної дисципліни „УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)” ІІІ курс денне відділення

ID роботи: 8311
Тип роботи:
Об'єм: 4 стор.
Вартiсть: 30 грн.


Змiст:

1.Слова або словосполучення, що позначають поняття певної галузі знань чи діяльності людини та мають такі ознаки, як системність, точність, нейтральність, наявність дефініції, - це:

а) книжні слова; в) професіоналізми;

б) терміни; г) плеоназми.

2.Друкована стандартна форма документа з реквізитами, що містять постійну інформацію, - це:

а) документ; в) формуляр-зразок;

б) бланк; г) реквізит.

3.Документи, які закріплюють функції, обов'язки й права організації, закладу або установи протягом тривалого терміну, називаються:

а) розпорядчими; в) організаційними;

б) кадровими;г) особовими.

4.Правовий статус української мови як державної забезпечує:

а) Конституція України (ст. 6);

б) проект закону України „Про мову” і Конституція України (ст. 11);

в) рішення Конституційного Суду України від 24 грудня 1999 року;

г) Закон „Про мови в Українській РСР” (прийнятий 28 жовтня 1989 року) і Конституція України (ст.10).

5.За генеалогічною класифікацією українська мова належить до:

а) індоєвропейської сім'ї, слов'янської групи, східнослов'янської підгрупи;

б) тюркської сім'ї, слов'янської групи, південнослов'янської підгрупи;

в) індоєвропейської сім'ї, слов'янської групи, західнослов'янської підгрупи;

г) тюркської сім'ї, слов'янської групи, східнослов'янської підгрупи.

6.Мовна політика - це:

а) ситуація взаємодії різних мов чи різних форм існування однієї мови в певній державі з огляду на їхню функціональну специфіку й ареал поширення;

б) система засадничих нормативних постанов, які ґрунтуються на компетентному оцінювані мовної ситуації в країні;

в) система заходів (політичних, юридичних, адміністративних), спрямованих на регулювання мовних відносин у державі, зміну чи збереження мовної ситуації в державі;

г) галузь мовознавства, що кодифікує норми, стандарти, репрезентації мовної системи.

7.Особливий вид тексту, створений у результаті аналітико-синтетичної обробки першоджерела, тобто скорочений запис певної інформації, що дозволяє його авторові через деякий час відновити інформацію, - це:

а) анотація; в) резюме;

б) конспект; г) план.

8.Як називається дистанція між учасниками спілкувального акту, яка дорівнює 0 - 45 см :

а) товариська; в) соціальна;

б) інтимна; г) громадська або публічна.

9.Просторові стосунки людей у процесі спілкування називаються:

а) кінетикою; в) хромемікою;

б) проксемікою; г) графемікою.

10.Зазначте варіант, у якому в словах порушено акцентуаційну норму:

а) каталóг, рáзом, бюлетéнь; в) отáман, пóмилка, ознáка;

б) фáховий, довіднúк, завдáння; г) зáвжди, квартáл, листопа́д.

11.Зазначте рядок, у якому всі назви спеціальностей утворено правильно:

а) апаратник, підрядчик, швея; в) рільник, копіювальник, конюх;

б) муляр, кулеметник, рибак; г) різьбяр, сигнальщик, нафтовик.

12.Визначте варіант, у якому назви людей за національністю чи місцем проживання утворені неправильно, або вкажіть, що помилок немає:

а) туркеня; б) кіпріотка;

в) гречанка;г) помилок немає.

13.Зазначте рядок, де всі пари слів є синонімами:

а) юрист - працівник, інцидент - випадок, демократія - монархія;

б) ватажок - отаман, тактовний - тактичний, відсоток - процент;

в) в'язень - невільник, імовірний - вірогідний, говорити - ректи ;

г) недолік - дефект, гречний - чемний, дружний - спільний.

14.Значення „надумане мірило упередженої людинияка підганяє під нього факти дійсності” має фразеологізм:

а) піррова перемога; в) дамоклів меч;

б) геростратова слава; г) прокрустове ложе.

15.Правильно оформлено бібліографічний опис джерела в рядку:

а) Нагорна Л. П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики / Л. П. Нагорна. - Київ, Світогляд, 2005. - 315 С.;

б) Нагорна Л. П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики. - К., Світогляд, 2005. - 315 с.;

в) Нагорна Л. П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики. - К.: „Світогляд”, 2005. - с. 315 ;

г) Нагорна Л. П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики / Л. П. Нагорна. - К. : Світогляд, 2005. - 315 с.

16.Апостроф треба писати на місці пропусків у рядку:

а) п..ять відсотків, б..юджетний кодекс;

б) розпочинати кар..єру, транс..європейське шосе;

в) військовий ад..юнкт, поширити на пів..Європи;

г) забезпечений рант..є, духм..яний хліб.

17.Подвоєні букви треба писати на місці всіх пропусків у рядку:

а) записати до щоден..ика, прочитати кілька стат..ей, воз..єднання українського народу;

б) скасувати депутатську недоторкан..ість, накласти вет..о на закон, ем..іграція населен..я;

в) записати вихідні дан..і, ан..алти історії, написати ан..отацію до стат..і;

г) запроваджувати економічні ін..овації, почалися ім..іграційні процеси, далека Гол..андія.

18.Визначте варіант, у якому неправильно утворений прикметник від географічної назви:

а) лейпцизький (Лейпциг), ла-маншський (Ла-Манш);

б) лепетиський (Лепетиха), бакинський (Баку);

в) ростовський-на-Дону (Ростов-на-Дону), дамаскський (Дамаск);

г) ніцький (Ніцца), поліський (Полісся).

19.З'ясуйте, у якому варіанті допущено помилку в написанні слів іншомовного походження:

а) фейєрверк, Ватикан, утилітарний ; в) Сідней, Вашингтон, кипарис;

б) Єрусалим, католицизм, староіндійський; г) сертифікат, конвеєр, нацист.

20.З великої букви пишуться всі слова в рядку:

а) (х)рестові (п)оходи, (н)овий (р)ік, (г)енеральний (п)рокурор (у)країни;

б) (к)онституція (у)країни, (п)апа (р)имський, (в)сесвітня (р)ада (м)иру;

в) (р)ада (б)езпеки, (з)елені (с)вята, (к)иївський (н)аціональний (у)ніверситет;

г) (к)омуністична (п)артія (у)країни, (д)руга (с)вітова (в)ійна, (п)олтавська (б)итва.

21.Визначте рядок, у якому всі прізвища записані неправильно:

а) Білов, Камєнев, Андрєєв; в) Соловйов, Єршов, Семенов;

б) Кузьмич, Державін, Критиков; г) Лук'янов, Озеров, Чичиков.

22.Визначте варіант, у якому допущено помилку при утворенні імені по батькові:

а) Тимофіївна, Карповна; в) Лукович, Святославівна;

б) Василівна, Тимофійович; г) Григорович, Миронівна.

23.До жіночого роду належать усі іменники рядка:

а) ООН, Чилі, ДАІ;б) СНД, візаві, комюніке;

в) метро, какаду, Міссісіпі;г) КПУ, Тріполі, торнадо.

24.Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку:

а) консенсус, актив, мітинг; в) Ліван, дизель, мільярд;

б) хабар, переворот, директор; г) фунт стерлінгів, менеджер, перебіг.

25.Визначте варіант, у якому допущено помилку при утворенні кличного відмінка:

а) Сергію Петровиче, Валентино Іванівно ; в) депутате Іваненко, Генріху Ярославовичу;

б) Ілле Костянтиновичу, Анастасіє Вадимівно; г) Флорію Федоровичу, Інно Іллівно.

26.Визначте варіант, у якому є помилка при відмінюванні чоловічих прізвищ:

а) Савенку (Савенко), Кузьом (Кузьо);

б) Панібудьласці (Панібудьласка), Ухачовим (Ухачов);

в) Шульзі (Шульга), Маничу (Манич);

г) Гмирею (Гмиря), Чайкі (Чайка).

27.Визначте варіант, у якому немає помилок в оформленні фрагментів заяви:

а) Ректорові Луганськогоб) Ректорові університету

національного університету проф. В. С. Курилу

імені Тараса Шевченка Арушенка І. В.,

проф. Курилу В. С. який проживає за адресою:

Арушенка Іллі Васильовича, вул. Космонавтів, 23, кв. 51,

який проживає за адресою:м. Луганськ, 91011

вул. Космонавтів, 23, кв. 51, м. Луганськ, 91011 тел. (0512)34-32-31;

тел. (0512)34-32-31;

в) Ректору Луганського г) Ректорові Луганського

національного Університету імені Національного Університету

Тараса Григоровича Шевченка ім. Т. Г. Шевченка

проф. Курилу В. С. проф. Курилу Віталію Семеновичу

Арушенко Іллі Васильовича, Арушенка Іллі Васильовича,

який проживає за адресою: який проживає за адресою:

91011, м. Луганськ, вул. Космонавтів, 23, кв. 51, вул. Космонавтів, 23, кв. 51,

тел. (0512)34-32-31; м. Луганськ, 91011

тел. (0512)34-32-31.

28.Визначте речення, у якому числівник стоїть у правильній формі:

а) Проведено зустріч з п'ятистами сорока шести виборцями.

б) Надіслати запрошення чотирьомстам сімдесятьом учасникам конференції.

в) На сьогодні підписано більше двух тисяч міжнародних договорів України міждержавного, міжурядового й міжвідомчого характеру.

г) Перша згадка про Запорозьку Січ з'являється тисячу п'ятсот п'ятдесят першого року.

29.Визначте речення, у якому іменник з числівником узгоджено правильно:

а) Сорок три виборці організували страйк.

б) Проголосувало триста двадцять два депутата.

в) Сто сорок два студента історичного факультету підтримали пропозицію декана.

г) У прес-конференції взяло участь троє професорів і двоє генералів.

30.Виберіть один з п'яти варіантів, при якому відповідь у діалозі буде правильною.

-Скажіть, будь ласка, котра година?

-Зараз... (11.10)

а) десять (хвилин) по дванадцятій;б) за десять (хвилин) одинадцята;

в) десять (хвилин) дванадцять;г) десять хвилин по одинадцятій.

31.Визначте речення, де правильно вжито дієприслівниковий зворот:

а) Замовляючи проспекти у видавництві „Ленвіт”, вони вам коштуватимуть на 30 % дешевше.

б) Узагальнюючи довідкові матеріали, нашу увагу привернув минулорічний акт інвентаризації.

в) Задовольняючи чисельні прохання й пропозиції, закон нарешті було ухвалено.

г) Усвідомлюючи переваги механізму управління господарською системою, представники влади повинні знайти раціональні та ефективні засоби реалізації нової програми.

32.Визначте, у якому рядку між словами треба вживати прийменник в:

а) мовна політика (у,в) Україні, знайшла (у,в) каталозі, винахід (у,в) історії людства;

б) (у,в) процесі консолідації української нації, (у,в) умовах капіталізму, погляд (у,в) майбутнє;

в) жити (у,в) Лисичанську, працювати (у,в) парламенті, (у,в) таких ситуаціях виникає потреба;

г) революційно-демократичний рух (у,в) Східній Галичині, служити (у,в) армії, заперечення (у,в)формі запитання.

33.Граматично правильно побудоване речення:

а) Оглядаючись назад, у пам'яті зринають незабутні події Другої світової війни.

б) Вивчаючи всесвітню історію, у нас не було ніяких проблем.

в) Пропозиції по поліпшенню роботи ухвалені одностайно.

г) З 1999 року ООН почала розробляти стратегію розвитку людства.

34.Знайдіть речення, що не потребує редакторського втручання:

а) Думки з цього приводу були наступні.

б) Випускники повинні більш відповідальніше ставитися до навчання.

в) Першого вересня ви почуєте привітання ректора університету.

г) Студенти висловлюються за необхідність демократизації суспільства.

35.Визначте рядок, у якому неправильно дібрано український відповідник:

а) подписка на журналы - передплата на журнали; подписка о невыезде - підписка про невиїзд; возместить убытки - відшкодувати збитки;

б) по делам службы - по службовим справам; отстраниться от дел - відійти від справ; под открытым небом - просто неба;

в) основания для прекращения - підстави для припинення; личное дело (документ) - особова справа; комиссия по вопросом - комісія з питань;

г) оказывать сопротивление - чинити опір; привлечение партнёра - залучення партнера; определиться в следующих вопросах - визначитися з таких питань.

 
НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: