перейти на сайт>>

Удосконалення організації праці керівників в організації

ID роботи: 2603
Тип роботи:
Об'єм: 111 стор.
Вартiсть: 450 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І. Теоретичні аспекти організації праці керівників
1.1. Особливості діяльності керівників
1.2. Зміст та сутність організації праці керівників
1.3. Методологія оцінювання ефективності праці керівників та її організації
Висновок
2. Аналіз організації праці керівників підприємства
2.1. Організаційно-економічна оцінка діяльності Національної телекомпанії України
2.2. Аналіз якості управління робочим часом
2.3. Оцінка факторів впливу на продуктивність діяльності керівників
Висновок
3. Шляхи підвищення ефективності організації праці керівника
3.1. Регулювання інтенсивності управлінської праці
3.2. Впровадження нових технологій організації праці керівників
3.3. Використання сучасних методів управління
Висновок
Висновки
Список використаної літературиВисновок:

Управлінська праця — це особливий вид людської діяльності, в якій відображується реальна взаємодія об'єктивних і суб'єктивних факторів суспільної діяльності людей.

Управлінська праця є специфічним видом діяльності, який виділився в результаті поділу, спеціалізації та кооперації виробничої праці. Отже, вона є працею виробничою. Предметом управлінської праці є як людина, так і її діяльність.

У першому розділі магістерської роботи були досліджені теоретичні аспекти організації праці керівників.

Особливість діяльності керівників полягає у тому, що управлінська діяльність - вид суспільної праці, основним завданням якої є забезпечення цілеспрямованої, скоординованої діяльності як окремих учасників спільного трудового процесу, так і трудових колективів в цілому. З розвитком ринкових відносин і поглибленням процесів поділу й кооперування праці, управлінська праця відокремлюється як відносно самостійна сфера й набуває визначених організаційних форм, які створюють автономну систему управління підприємством. Я вважаю, що від рівня управлінської праці залежить не лише використання поверхневих, але й глибинних, стратегічних резервів підприємства. Головна особливість цього виду трудової діяльності полягає в тому, що завдання розвитку й удосконалення діяльності підприємства керівник вирішує в організаційному аспекті, впливаючи на працівників, які вирішують ці завдання. Саме ці обставини вимагають від менеджера творчого підходу й ініціативності. Якість праці менеджера залежить не лише від рівня його знань і кваліфікації, але й від особистісних якостей, практичного досвіду, інтуїції і здорового глузду.

Управління підприємством – процес, в основі якого лежить вплив на колектив підприємства та всі сторони його діяльності з метою отримання максимальних результатів. Але процес управління виконують люди, а отже ефективність процесу управління залежить від ефективності діяльності управлінського персоналу підприємства, яка в свою чергу складається з ефективності діяльності окремих груп працівників та груп працівників різного рівня освіти, кваліфікації, тощо.

Досліджуючи зміст та сутність організації праці керівників було з’ясовано, що особливістю праці менеджерів є перш за все її специфічно виражений творчий характер, пов'язаний з постійним пошуком і розв'язанням завдань, на які не завжди можна знайти відповіді, керуючись тільки досвідом.

Організація праці в апараті управління ґрунтується на розробці комплексу регламентів, які визначають місце і роль кожного структурного підрозділу в апараті управління та кожного працівника в системі управління

Важливе значення у визначенні рівня організації праці персоналу має використання фонду робочого часу. Всі витрати робочого часу менеджера слід розглядати як витрати часу для рішення поточних і перспективних задач. Від правильного розподілу часу так чи інакше залежить рівень реального впливу менеджера на процес виробництва і ефективність його праці. Для цього менеджер відповідного рівня повинен чітко уявляти мету і зміст робіт.

Вивчення методології оцінювання ефективності праці керівників показало, що для оцінки ефективності управління використовують трудові, вартісні, інформаційні, технічні (технологічні) показники. Найбільш загальні із них — оперативність роботи апарату управління, надійність і оптимальність систем управління.

Для визначення економічної ефективності управлінської праці використовуються різні способи: за показниками підприємства, організації і функціонуванню праці управлінського персоналу, обсягу переданої інформації; за якістю і швидкістю прийнятих рішень; за виконанням функцій управлінських ланок.

Ефективність управлінської праці – соціально-економічна категорія, що характеризує рівень результативності управлінської діяльності щодо реалізації мети управління. Визначають її відношенням економічних результатів до затрат праці. При оцінці ефективності праці визначають, крім економічного, соціальний ефект (поліпшення умов праці, підвищення соціальної активності колективу та ін.), який проявляється в якісному аспекті діяльності та в управлінні (кількісному) економічного ефекту.

Управлінський вплив на об’єкт здійснює не тільки менеджер як керівник і лідер трудового колективу, а й група людей, яка виконує разом з менеджером управлінські функції, тобто сферою професійної діяльності якої є процеси управління. Цих людей прийнято називати управлінським персоналом, працівниками апарату управління, кадрами управління.

Для ефективного впливу на об’єкт потрібна належна організація праці цієї специфічної частини трудового колективу організації чи підприємства, її обґрунтований поділ та кооперація.

Під організацією управлінської праці розуміють порядок, правила службової поведінки в апараті управління, спрямовані на виконання поточних та перспективних завдань керівниками, фахівцями та іншими працівниками управління відповідно до діючих посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи.

Організація праці в апараті управління ґрунтується на розробці комплексу регламентів, які визначають місце і роль кожного структурного підрозділу апарату управління і кожного працівника в системі управління, порядок взаємозв’язків між ними, норми взаємовідносин усередині апарату управління, форми впливу на діяльність об’єкта управління, способи контактів з навколишнім середовищем.

У другому розділі магістерської роботи була надані оцінка механізму реалізації функцій управлінської праці НКТУ, яка була проведена за допомогою показників, що характеризують процес делегування повноважень на різних рівнях управління за допомогою аналізу ступеня деталізації управлінських функцій на різних рівнях управління, а також рівня делегування повноважень. Кількісну характеристику процесу делегування повноважень необхідно доповнити зіставленням процесу делегування повноважень з окремими типовими варіантами делегування повноважень, а також аналізом рівня організації системи контролю результатів діяльності і процесів управління, ступені раціоналізації і автоматизації бізнес-процесів управління.

Організація праці управлінського персоналу у НКТУ припускає формування певного типу управлінських структур і організаційних структур управління, що представляють форму організації управлінської праці, – форма розділення і кооперації управлінської діяльності, в рамках якої відбувається процес управління, спрямований на досягнення цілей організації. Вивчення організаційної структури управління НТКУ і чисельності працівників, що займаються виконанням конкретних функцій, показало, що угрупування існуючих підрозділів було здійснене за функціональною ознакою, тобто на основі спеціалізації окремих робіт.

Таким чином, можна констатувати, що угрупування підрозділів і управлінців розроблено в повній відповідності з основними напрямами діяльності НТКУ.

Дослідження, проведені у другому розділі магістерської роботи показали, що на НТКУ спостерігається тенденція до збільшення коефіцієнта зайнятості персоналу в апараті управління, що може свідчити про зростання складності управлінських процесів.

Оцінюючи побудову системи контролю на підприємстві, необхідно підкреслити, що при вельми чіткій структуризації і деталізації окремих функцій і повноважень, за наявності ефективної системи делегування повноважень існує необхідність в створенні спеціального підрозділу, покликаного забезпечувати вироблення довгострокової стратегії поведінки, яка б дозволяла встигати за змінами, що відбувається в зовнішньому оточенні.

Як окрему проблему в діяльності НКТУ можна виділити впровадження автоматизованих систем управління у процес управлінської діяльності. Як свідчить зарубіжний досвід, такі системи є ефективними, але потребують значних інвестицій та потребують адаптації до умов роботи на вітчизняних підприємствах (законодавча база, кваліфікація управлінського персоналу і його менталітет). Крім того, необхідно, щоб організація була не тільки готова до змін, але і здатна цим змінам піддаватися.

Було проаналізовано зміст праці керівника середнього рівня, у результаті якого було виявлено основні проблеми нераціональної організації робочого часу, з якими стикається керівник у процесі діяльності. Значення коефіцієнта втрат робочого часу на регламентовані перерви дуже велике і говорить про великі резерви кращого використання робочого часу. Тим паче, що по прийнятому нормативу регламентні перерви в роботі повинні складати 6% від фонду робочого часу.

Оптимізація праці керівника ґрунтується на дослідженні і аналізі тривалості виконання тих або інших професійних обов'язків і посадових інструкцій.

Рівень ефективності управлінської праці залежить від здатності системи управління ефективно адаптуватися до обставин, що постійно змінюються.

Як результат дослідження можна запропонувати адаптацію форми організації управлінської праці в НКТУ здійснювати шляхом коректування системи управління по п'яти основних напрямах:

формування складу функцій управління з урахуванням конкретних існуючих умов роботи;

регламентація існуючої системи управління, оптимізація управлінських процесів і їх автоматизація;

вдосконалення системи контролю;

формування і вдосконалення корпоративної культури, формуванням формальних і неформальних груп в колективі, механізму взаємин в ієрархії управління (по вертикалі і горизонталі);

вдосконалення системи роботи з кадрами і в першу чергу управлінського апарату.

У третьому розділі магістерської роботи були розглянуті шляхи підвищення ефективності організації праці керівника в НТКУ.

При дослідженні інтенсивності управлінської праці керівників НТКУ було з’ясовано, що організація роботи у дирекції технічного забезпечення має ряд недоліків, а саме існує розмитість процедури прийняття управлінських рішень із-за участі в ній всіх сегментів адміністративного і виробничого ресурсу та високе навантаження на технічного директора. Тому було запропоновано шляхи підвищення ефективності управлінських рішень на НТКУ, а саме вдосконалення технології розробки та прийняття управлінських рішень у дирекції технічного забезпечення. Запропоновано алгоритм процесу прийняття оптимального управлінського рішення на підставі якого удосконалено схему ухвалення рішень у даному підрозділі.

Реалізація запропоновано заходу сприятиме спрощенню процесу формування кінцевого звіту, зменшенню навантаження на технічного директора, що дасть змогу спрямувати його увагу на вирішення завдань, безпосередньо пов'язаних з технічним забезпеченням діяльності НТКУ.

З метою автоматизації деяких функцій управління та більш раціонального використання робочого часу керівників вищого та середнього рівня НКТУ було запропоновано впровадження міжнародної автоматизованої системи управління підприємством «КОНКОРД»

Як показали проведені розрахунки, реалізація запропоновано заходу сприятиме додатковому приросту прибутку від 3% до 6% щорічно (за песимістичним та оптимістичним прогнозами).


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: