перейти на сайт>>

Удосконалення системи управління персоналом в ЛП ЗАТ „Охорона-комплекс”

ID роботи: 3194
Тип роботи:
Об'єм: 109 стор.
Вартiсть: 350 грн.


Змiст:

Вступ
1 теоретичні аспекти управління персоналом
Підприємства
1.1 Характеристика сутності поняття „персонал”
1.2 Сучасні підходи до класифікації персоналу підприємства
1.3 Особливості управління персоналом підприємства
1.4. Застосування комп’ютерних технологій в управління персоналом підприємства
2 аналіз стану управління персоналом в лп зат „охорона-комплекс”
2.1 Загальна характеристика системи управління персоналом в ЛП ЗАТ „Охорона-Комплекс”
2.2 Аналіз використання персоналу підприємства
2.3 Аналіз ефективності використання персоналу підприємства
2.4 Використання сучасних комп’ютерних технологій у роботі з персоналом на ЛП ЗАТ „Охорона-Комплекс”
3 удосконалення системи управління персоналом в лп зат „охорона-комплекс”
3.1 Програма удосконалення системи управління персоналом підприємства
3.2 Економічне обґрунтування заходів удосконалення організаційної структури управління ЛП ЗАТ „Охорона-Комплекс”
3.3 Пропозиції щодо автоматизації у роботі з персоналом ЛП ЗАТ „Охорона-Комплекс”
Висновки і пропозиції
Перелік літератури
ДодаткиВисновок:

Дипломна робота містить напрямки дослідження: аналіз діяльності підпри-ємства, прогнозування навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації пер-соналу підприємства.
В першому розділі розглянути організаційні основи кадрової політики в умовах сучасного розвитку ринкової економіки, планування кар’єри, оцінка та адаптація персоналу і професійне навчання трудових ресурсів.
У другому розділі досліджується структура управління, характеристика складу кадрів, кількісна та якісна характеристика персоналу ЛП ЗАТ „Охорона-Комплекс”. Також розглянута кадрова політика організації.
У результаті узагальнення теоретичного досвіду та дослідження кадрової роботи у ЛП ЗАТ „Охорона-Комплекс” можна зробити наступні висновки:
1. Під управлінням персоналу розуміють процес планування, підбору, під-готовки, оцінки і безперервної освіти персоналу, що спрямований на раціональне його використання.
2. Основним елементом системи управління кадрами є кадрова політика, яка являє собою розраховану на довгу перспективу лінію вдосконалення кадрів, генеральний напрям у кадровій роботі, який визначається сукупністю найбільш важливих, принципових положень і установок. Засобом реалізації кадрової полі-тики є кадрова робота, яка підпорядкована вирішенню задач, що перед нею висі-ваються.
3. Система роботи з персоналом – це сукупність принципів і методів управ-ління кадрами робочих і службовців на підприємстві.
4. Для ефективного аналізу якісного складу кадрів управління і правильної організації роботи з різними його групами першорядне значення має регулярна оцінка діяльності і особистісно-ділових якостей працівників.
5. Ведуче місце у всій існуючій системі оцінок персоналу займає атестація керівників і фахівців виробництва, регулярно проведена у всіх організаціях на ос-нові відповідних нормативних актів і положень, а також за допомогою різних со-ціально-психологічних процедур
6. ЛП ЗАТ „Охорона-Комплекс” має тільки одного працівника кадрової служби – інспектора по кадрах, який підпорядкований директорові підприємства. Чисельність працівників кадрової служби обумовлена невеликою чисельністю працівників у підприємстві.
7. Під час аналізу роботи інспектора по кадрах було виявлено, що у ЛП ЗАТ „Охорона-Комплекс” зовсім не проводиться робота з резервом, а саме: ство-рення резерву та відбір персоналу з групи резерву, та не проводиться атестація працівників даного підприємства, що призводить до збільшення плинності кадрів та погіршення роботи ЛП ЗАТ „Охорона-Комплекс” в цілому.
У ЛП ЗАТ „Охорона-Комплекс” створюється гнучка система управління персоналом, орієнтована на роботу підприємства в ринкових умовах. Функціону-вання цієї системи, яка включає рішення комплексних управлінських, трудових, фінансово-господарських, соціально-економічних, освітніх і багатьох інших про-блем, в сучасних умовах неможливе без концепції, що визначає основні положен-ня кадрової політики:
 створення єдиних принципів стратегічного управління і розвитку персо-налу в галузі;
 інтеграція кадрової політики при стратегічному плануванні підприємств з урахуванням кадрової роботи на всіх рівнях управління;
 упровадження нових методів і систем підготовки і перепідготовки пер-соналу;
 проведення скоординованої тарифної політики і оплати праці;
 захист прав і гарантій працівників товариства, робота з представниками трудових колективів і профспілок;
 дослідження проблем в області розвитку людських ресурсів;
 підготовка нормативних і методичних матеріалів забезпечення високого рівня управління кадрами.
Третій розділ містить пропозиції щодо удосконалення кадрової роботи на підприємстві, стратегічні напрямки розвитку персоналу підприємства.
В роботі пропонується низка заходів, спрямованих на впровадження систе-матичної атестації працівників ЛП ЗАТ „Охорона-Комплекс”і впровадження ро-боти з резервом на керівні посади.
Для удосконалення управління кадровою роботою на підприємстві пропо-нується введення у структуру підприємства відділу кадрів. Розраховано, що ви-трати становлять 44500 грн. на рік. Розраховуючи економічний ефект, було вста-новлено, що очікуваний плановий прибуток підприємства в 2007 році становить 1283,52 тис.грн., а приріст доходів у 2007 році може скласти 61,12 тис.грн.
Введення нової посади директора з кадрових питань з урахуванням всіх можливих витрат у плановому періоді буде становити 3,47% від планового при-бутку.
Отже можна вважати, що організаційні заходи з введення посади директора з кадрових питань є оправданими, тому дані розробки рекомендуються до реалі-зації.
Передбачається, що запропоновані заходи вплинуть на зміну організаційної поведінки працівників, на їх ставлення до роботи, прагнення повною мірою реалі-зувати свій потенціал, підвищити результативність своєї праці.
Для практичної реалізації запропонованих змін пропонується ввести у структуру підприємства відділ по роботі з кадрами. Для економічного обґрунту-вання у дипломній роботі проведений розрахунок, який підтвердив ефективність здійснення заходів з удосконалення кадрової політики підприємства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: